Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Lanseringskonferanser høsten 2018

Nasjonal lanseringskonferanse 12. september 2018 (Oslo Kongressenter)

Konferansen er av plasshensyn forbeholdt deltakere som har bidratt inn i arbeidet med utviklingen av pakkeforløpene eller har et særlig ansvar for implementering. Invitasjon er sendt direkte til aktuelle deltakere.

Regionale lanserings- og implementeringskonferanser

Arrangeres i alle fire regionene i løpet av oktober 2018.

Konferansene arrangeres av RHF-ene, HF-ene, kommunene og bruker- og pårørendeorganisasjoner, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020

Implementeringsmodell og tidsplan

Pakkeforløpene blir implementert trinnvis. 

Fase 1

Følgende tre overordnede pakkeforløp publiseres og implementeres i september 2018 i forbindelse med Nasjonal lanseringskonferanse:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Første pasient kan henvises til disse overordnede pakkeforløpene fra 1. januar 2019.

Fase 2

Følgende tilstandsspesifikke pakkeforløp publiseres innen 15. desember 2018, og implementeres etter publisering: 

 • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
 • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

Første pasient kan henvises til disse tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 15. februar 2019.

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler hadde høringsfrist 1. juni. Detaljer rundt dato for lansering og implementeringen av dette pakkeforløpet kommer senere.

Pakkeforløpene skal bidra til økt brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig behandling og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner

Pakkeforløp er nasjonale normgivende forløp, utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfeltet. Forløpene skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirkning og samarbeid med pårørende.

Økt brukermedvirkning

Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og som vet hvor skoen trykker. Skal tjenestene bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pasienten må få hjelp av helsepersonell til å vurdere ulike behandlingsalternativ for å kunne ta et valg om behandling og oppfølging. Tjenestene må ta hensyn til pasientens behov, ressurser og hva som er viktig for den enkelte. Målet er at pasienten skal medvirke i alle avgjørelser om behandling og oppfølging.

Pårørende og barn som pårørende

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og er i de fleste situasjoner en ressurs. Pårørende har erfaring med hva som kan bidra til å hjelpe. Noen pårørende kan være i en særlig utsatt posisjon, og derfor ha behov for ekstra støtte og oppfølging.

I pakkeforløpene skal behandler spørre om pasienten har barn eller mindreårige søsken. Barn eller mindreårige søsken skal få den informasjon og nødvendig oppfølging de har behov for som følge av pasientens tilstand. Dette gjelder også nødvendig samarbeid med andre instanser (eksempelvis kommune, skole, barnehage).

Somatisk helse og levevaner

Forventet levealder for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer er 15–20 år kortere sammenlignet med befolkningen for øvrig. Overdødeligheten skyldes i stor grad somatiske sykdommer, og mange av sykdommene kommer av uheldige levevaner.

Psykisk helse og rusproblemer og somatisk helse henger sammen og bør behandles under ett. Somatisk helse og tilrettelegging for gode levevaner er derfor inkludert i forløpene.

Vold, overgrep og traumer

Å bli utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt, ulykker eller krig og flukt, kan bidra til utvikling av psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. Psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og traumeforståelse bør derfor sees i sammenheng. I alle pakkeforløpene er det anbefalinger om kartlegging og tiltak for pasienter som er eller har vært utsatt for vold, overgrep eller andre traumatiske erfaringer. Det er også anbefalinger om kartlegging og tiltak for pasienter som har økt risiko for å utøve vold eller overgrep.

Likeverdig behandling

Undersøkelser viser at det er stor variasjon i ventetider til helsehjelp. Det er også variasjon knyttet til innholdet i utrednings- og behandlingstilbudet pasientene får. Pakkeforløpene skal bidra til at pasienter og pårørende får mer likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet de bor. Forløpene skal understøtte god praksis, basert på faglige retningslinjer og veiledere der det foreligger.

Bedre samhandling

Pakkeforløpene skal bidra til at pasienten får sammenhengende tjenester. Bruk av forløpskoordinator og konkrete tiltak for samhandling i forløpet skal bidra til sammenhengende og individuelt tilpasset utredning, behandling og oppfølging. Forløpskoordinator vil også være en viktig kontaktperson for pasient og foreldre/pårørende i forløpet.

Arbeidsgrupper i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for behandling i TSB

Oppstartsdato: September 2016

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Gabrielle Welle-Strand (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
gabrielle.Katrine.Welle-Strand@helsedir.no

Brittelise Bakstad (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
brittelise.Bakstad@helsedir.no

Kari Britt Åkre
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
kari.britt.akre@helsedir.no

Unni Korshavn (fagansvarlig)
Avdelingsleder rus og avhengighet St.Olav

Line Eikenes Langsholt
Brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 

Tommy Sjåfjell
Brukerrepresentant, A-larm

Lise Lotte Sundbakken
Sosionom, Sykehuset Innlandet

Brita Kumle
Spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, Vestre viken

Anders Dalsaune Jansen
Nestleder, Tyrili

Eva Karin Løvaas
Psykologspesialist,  Bergensklinikkene

Minna Kuoppamäki Hansen
Spesialist rus og avhengighetsmedisin/psykiater, UNN

Espen Freng
Spesialkonsulent, Kompetansesenter rus – Oslo

Trude Lønning
Enhetsleder, Mestringsenheten, Sandnes kommune

Beate Ulseth Pettersen
Kons. avdelingsleder, Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune

Camilla Holter Huseby
Fastlege, Askim

Mari Rusten
Teamleder rus og boligsosialt team, Tiltakssenteret, Oslo kommune

Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne

Oppstartsdato: September 2016

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Torhild T. Hovdal (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
torhild.torjussen.hovdal@helsedir.no

Wenche Øiestad
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
wenche.oiestad@helsedir.no

Kathinka Meirik (fagansvarlig)
Psykiater/klinikkleder, Psykiatrisk klinikk Nord-Trøndelag

Kristian Haugland
Brukerrepresentant Mental Helse

Astrid Gytri
Brukerrepresentant LPP

Christine Bull Bringager
Overlege, OUS

Siri Eliassen
Psykolog, DPS Midt-Finnmark/SANKS, Finnmarkssykehuset HF

Arne Andreas Døske
Seksjonsleder/psykologspesialist, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna

Marit Selnes
Psykologspesialist, Tiller DPS, St.Olavs Hospital 

Arne Thomassen
Spesialsykepleier, DPS Strømme Sørlandet sykehus

Jannike Fotland
Spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, AHUS

Bente Aschim
Fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus

Lene Andreassen Bårdseng
Leder ROP- og boveiledningsteam, Hamar kommune

Audun Pedersen
Spesialrådgiver psykisk helse, Byrådsavdelinge for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune

Inger Marie Waage
Avtalespesialist, Fana psykoterapisenter

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Christine Bull Bringager (Ekstern fagansvarlig) 
Seksjonsleder/psykiater, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus
Hanne Elisabet Strømsvik (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver/ psykologspesialist, avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet

Arne Andreas Døske
Psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest

Arne Thomassen
Spesialsykepleier/ Avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF

Astrid Gytri
Brukerrepresentant, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Sogn og Fjordane

Bente Aschim
Spesialist i allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus

Brit Ingunn Hana
Psykiater/barne- og ungdomspsykiater, Medisinsk rådgiver, klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal

Elin Ulleberg
Psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St.Olav Hospital, Helse Midt-Norge

Ellen Ånestad Moen
Spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus

Kjetil Emilsen
Vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum

Kristian Kise Haugland
Landsleder i Mental Helse

Kristin Rekdal
Psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen

Lone Løvschall
Psykologspesialist, Avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune

Morten Juell
Avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF

Siri Eliassen
Psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF

Stina Mari Rognhaug
Psykologspesialist, Helgelandssykehuset, Helse Nord

Torhild Torjussen Hovdal
Psykiater/seniorrådgiver, avdeling psykisk helsevern og rus, spesialisthelsedivisjonen, Helsedirektoratet

Wenche Øiestad
Seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, primærhelsedivisjonen, Helsedirektoratet

Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge

Oppstartsdato: September 2016

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Jin Marte Øvreeide (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
jin.marte.ovreeide@helsedir.no

Hanne Strømsvik
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
hanne.elisabeth.stromsvik@helsedir.no

Camilla Iren Rødal
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
camilla.iren.rodal@helsedir.no

Anne-Stine Meltzer (fagansvarlig)
Psykologspesialist, Ahus/Nic Waals institutt

Solfrid Døhlen
Pedagog, PPS Vest Bergen

Laila Skoglund
Helsesøster, Bærum kommune

Kari Dehli Halvorsen
Klinisk sosionom, Drammen kommune 

Nina Wiggen
Lege, Oslo

Roy Andersen
Psyk. sykepleier, Sykehuset Østfold   

Kamilla Kvikstad Mathisen
Barne- og ungdomspsykiater, Nordlandssykehuset

Jo Magne Ingul
Psykologspesialist, Ph.d., BUP Levanger

Randi Skog
Klinisk pedagog, BUP St. Olav Hospital

Nina Olsen
Nevropsykolog, Helse Fonna

Bjørg Antonsen
Barne- og ungdomspsykiater, Sykehuset Innlandet  

Mona Breding Lersveen
Brukerrepresentant, ADHD Norge

Adrian Tollefsen
Brukerrepresentant, Mental Helse ungdom

May Helen Schanche
Barnevernspedagog, BUP Finnmarkssykehuset

Gro Cecilie Meisingseth Montarou
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune

Elin Pettersen
Barnevernpedagog, Oslo kommune

Hanne Pedersen
Observatør, Bufdir

Pakkeforløp for behandling av psykiske lidelser, barn og unge

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Anne-Stine Meltzer
Psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt

Jin Marte Øvreeide
Psykologspesialist/seniorrådgiver Helsedirektoratet

Ann-Kristin Johnsen Sandaa
Barnevernfaglig kompetanse, Barnevern (kommunalt)

Elin Pettersen
Barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune

Ella Poppe
Barne- og ungdomspsykiater, Oslo universitetssykehus

Espen Johnsen
Psykologspesialist, BUP Levanger

Eva Gulliksrud
Klinisk vernepleier/fagutvikler, Vestre Viken

Kamilla Kvikstad Mathisen
Barne- og ungdomspsykiater, BUP Nordlandssykehuset

Linda Knudsen
Ph.D./psykologspesialist/seksjonsleder, BUP Helse Bergen 

Martine Dahlsrud
Brukerrepresentant, Barn av rusmisbrukere (BAR)

May Helen Schanche
Klinisk barnevernspedagog/enhetsleder, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset

Mona Breding Lersveen
Brukerrepresentant, ADHD Norge

Nina Olsen
Ph.D./psykologspesialist, Helse Fonna

Randi Skog
Spesialist i klinisk pedagogikk, BUP St. Olav Hospital

Roy Andersen
Psyk. sykepleier/ seksjonsleder, BUP Sykehuset Østfold

Solfrid Døhlen
Spesialpedagog/enhetsleder, PPS Vest Bergen

Tone Dorthe Sletten
Spesialist i allmennmedisin og psykiatri/fastlege, Trondheim kommune

Bente Wahl Sandvold
Observatør/følgeforsker, Mastergradsstudie i tverrfaglig samfunnsvitenskap

Pakkeforløp for psykoselidelser

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Karin Irene Gravbrøt (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
karin.irene.gravbrot@helsedir.no

Randi Røed Andersen
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
randi.roed.andersen@helsedir.no

Jan Olav Johannesen (fagansvarlig)
Professor og forskningssjef, Stavanger universitetssykehus

Arnhild G. Ottesen
Brukerrepresentant, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Bjørn Stensrud
Psykiaktrisk sykepleier, Ph.D., Sykehuset Innlandet HF

Fredrik Eriksen

Teamleder, NAV – Gamle Oslo

Geir Dunseth
Fastlege / Praksiskonsulent, Holmestrand kommune / Sykehuset i Vestfold HF 

Geir Nyvoll
Psykologspesialist, Vestre Viken HF

Håkon Rian Ueland
Brukerrepresentant/barnevernspedagod, We Shall Overcome (WSO)

Jan-Magne Sørensen
Brukerrepresentant, Hvite Ørn

Kenneth Haugjord
Psykolog, Kristiansand kommune

Kjersti Karlsen
Psykologspesialist m/klinisk fordypning barn og ungdom, Vestre Viken HF; BUPA

Pål Sandvik
Avdelingssjef, psykiater, St. Olavs hospital HF

Randi-Luise Møgster
Klinikkdirektør, psykiater, Helse Bergen HF, Haukeland niversitetssjukehus, Kronstad DPS

Roger Hagen
Psykologspesialist/førsteamanuensis, NTNU

Siv-Anja Øyen
Klinisk sosionom, Helgelandssykehuset

Pakkeforløp for OCD

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Jin Marte Øvreeide (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
jin.marte.ovreeide@helsedir.no

Bjarne Hansen (fagansvarlig)
Psykologspesialist, Helse Bergen

Anne Grethe Svennevik
Psykiatrisk sykepleier, Sandnes kommune

Arne Strand
Brukerrepresentant, Norsk OCD-forening, Ananke

Aud Mork Bredesen
Brukerrepresentant, Norsk Touretteforening. Ansatt i Stadped.

Bernhard Weidle
Spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri/overlege, St. Olavs hospital

Gerd Kvale
Psykologspesialist/professor, Helse Bergen

Gunvor Launes
Psykiater/overlege, Sørlandet sykehus HF

Ingrid Eriksen
Klinisk barnevernspedagog, Universitetssykehuset Nord-Norge

Kjell-Olav B. Svendsen
Spesialist i allmennmedisin/fastlege, Frogner helsesenter, Oslo

Ole Anders Bakk
Psykiatrisk sykepleier, Sykehuset Telemark HF

Per Kaupang
Psykiatrisk sykepleier, Sola kommune  

Stian Solem
Psykologspesialist/Pd.D., NTNU

Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Hanne Elisabet Strømsvik (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
hanne.elisabet.stromsvik@helsedir.no

Kari Aanjesen Dahle
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
kari.aanjesen.dahle@helsedir.no

Kristine Hartvedt
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
kristine.hartvedt@helsedir.no

Inger Halvorsen (fagansvarlig)
Barne- og ungdomspsykiater, RASP, OUS

Silje Olsen
Brukerrepresentant, IKS

Lill Ann Welhaven Holm
Brukerrepresentant ROS

Vigdis Wie Torsteinsson
Psykologspesialist, BUPA Vestfold

Jan Rosenvinge
Psykologspesialist, Psykologisk institut ved UiT og Universitetssykehuset i Nord-Norge

Jan-Steinar Urdshals
Psykologspesialist, BUP-Fana, Helse Bergen

Beate Østgaard
Psykologspesialist BUP, Sykehuset Levanger

Kari Gårdvik
Overlege BUP, St. Olavs Hospital

Laila Holgersen Skotte
Pediater, OUS

Randi Bergh Høier
Sykepleier RSS, UNN

Dordi Øiamo Frigård
Psykiatrisk sykepleier/helsesøster, Trondheim kommune

Jeanette Skjønhaug
Psykiatrisk sykepleier, OUS

Marianne Hjortdahl
Fastlege

Pakkeforløp for gravide og rus

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Gabrielle Welle-Strand (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
gabrielle.Katrine.Welle-Strand@helsedir.no

Stian Haugen
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
stian.haugen@helsedir.no

Tine Sveen  
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
tine.sveen@helsedir.no

Yngvar Thorjussen (fagansvarlig)
Avdelingsleder, Bogestadklinikken

Ida Kristine Olsen
Brukerrepresentant, ProLAR

Trine G. Karlsen
Brukerrepresentant, A-larm, Stavanger

Bente Lindboe
Jordmor/psykiatrisk sykepleier, Familieambulatoriet Vestre Viken

Kjerstin Søderstrøm
Psykologspesialist

Janne Skranes
Barnelege

Hilde Ingebrigtsen
Psykologspesialist ved Lade Behandlingssenter

Marte Christine Jettestad
Gynekolog

Trude Larsen
Spesialvernepleier, Familieambulatoriet, Helse Bergen

Anne-Brit Sveine
Familieteam, Barnevernsvakten i Bergen kommune

Krister Mostrøm
Fastlege Oslo

Grete Kulid
Helsesøster, Bergen kommune

Lena Gulbrandsen
Ruskonsulent, Asker kommune

Somatisk helse og levevaner i pakkeforløpene

Oppstartsdato: September 2016

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Torhild T. Hovdal (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
torhild.torjussen.Hovdal@helsedir.no

Siri Strømsmo
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
siri.stromsmo@helsedir.no

Sigrid Skattebo
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Sigrid.Skattebo@helsedir.no

Hilde Skyvulstad
Prosjektleder, Helsedirektoratet
Hilde.Skyvulstad@helsedir.no

Petter Andreas Ringen (overordnet fagansvarlig)
Avd.overlege, OUS

Linda Wüsthoff (fagansvarlig rus)
Etatsoverlege, psykiater, Oslo kommune

Line Eiknes Langsholt
Brukerrepresentant RIO

Tommy Sjåfjell
Brukerrepresentant A-LARM

Kristian Haugland
Brukerrepresentant Mental Helse

Astrid Gytri
Brukerrepresentant LPP

Lars Lien
Psykiater, Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Knut Boe Kielland
Lege, Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Pernille Næss
Lege, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Svein Skjøtskift
Overlege, Helse Bergen

Rune Kroken
Avdelingsoverlege Haukeland universitetssykehus, Førsteamanuensis II Universitetet i Bergen.

Torgeir Gilje Lid
Fastlege, Stavanger

Ivar Skeie
Overlege, Sykehuset Innlandet

Tordis Sørensen Høifødt
Psykiater, UNN

Toril Moe
Spesialrådgiver/fysioterapeut, OUS

Serena Tonstad
Overlege Avd. preventiv kardiologi, OUS

Jørn Heggelund
Teamleder/idrettsfysiolog, Treningsklinikken, St. Olavs Hospital HF

Jan Erik Skjølås
Avdelingsleder LAV tiltakene (lavterskeltiltakene for rusavhengige over 18 år), Trondheim kommune

Mone Sæland
Førsteamanuensis/ klinisk ernæringsfysiolog, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Frode Grevskott
Daglig leder Frisklivssentralen, Verdal kommune

Ragnhild Storstein Spilker
Prosjektleder NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse)

Asle Enger
Overlege, Trasoppklinikken

Irene Bircow Elgen
Seksjonsoverlege/professor II, Haukeland universitetssykehus

Line Schrøder Karlsen
Rådgiver, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Bakgrunn og mandat

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Det er imidlertid flere forbedringspunkter både i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av tjenester til personer med milde, moderate eller alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes

Målet er å stadig forbedre behandlingstilbudet på psykisk helse og rus, redusere uønsket variasjon slik at alle får god og effektiv behandling som mulig

I 2014/15 utarbeidet Helsedirektoratet i samarbeid med mer enn 200 fagfolk og brukere 28 Pakkeforløp for kreft. Arbeidet med Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bygge på erfaringer fra prosessen rundt Pakkeforløp for kreft.

Mandat – arbeidsgrupper

 • Arbeidsgruppene skal bistå Helsedirektoratet i utarbeidelse av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
 • Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til:
  – Henvisning til det enkelte pakkeforløp etter standard mal
  – Beskrive innholdet i pakkeforløpene etter standard mal med ev. tilpasninger spesifikt til hvert enkelt pakkeforløp.
 • Pakkeforløpene skal bygge på eksisterende nasjonale og internasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
 • Pakkeforløpene skal utarbeides innen den tidsfrist som fremkommer i prosjektplanen.
 • Fagansvarlig skal sammen med arbeidsgruppeleder fra Helsedirektoratet sikre det faglige arbeidet i arbeidsgruppen.
 • Fagansvarlig skal sammen med arbeidsgruppeleder fra Helsedirektoratet sikre gode arbeidsprosesser og ivareta helheten i pakkeforløpet.
 • Arbeidsgruppen består av representanter fra brukerorganisasjoner, kommunene, helseforetak, fastleger og ev. universitet og høyskole.
 • Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for skriveprosessen og beslutter endelig utforming av det enkelte pakkeforløp.
 • Det er ikke anledning til å stille med vararepresentanter i arbeidsgruppene. 

Sist faglig oppdatert: 10. juli 2018