Pakkeforløp og pasientinformasjon

Pakkeforløp for psykisk helse og rus som er ferdigstilt/publisert: 

Pasientinformasjon er tilgjengelig på helsenorge.no.

Lanseringskonferanser høsten 2018

Se video fra Nasjonal lanseringskonferanse (youtube.com): Video fra før lunsj og video fra etter lunsj.

Regionale lanserings- og implementeringskonferanser

Helse Nord:

 • Bodø: 8. oktober
 • Tromsø: 9. oktober

Helse Vest:

 • Bergen: 15. oktober
 • Stavanger: 16. oktober
 • Førde: 23. oktober

Helse Sør-Øst:

 • Oslo: 17. oktober
 • Tønsberg: 18. oktober
 • Hamar: 22. oktober

Helse Midt-Norge:

 • Ålesund: 30. oktober
 • Steinkjer: 31. oktober
 • Trondheim: 1. november

Konferansene arrangeres av RHF-ene, HF-ene, kommunene og bruker- og pårørendeorganisasjoner, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Implementering og verktøy (pakkeforløp for psykisk helse og rus)

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020

Se video fra Nasjonal lanseringskonferanse (youtube.com): Video fra før lunsj og video fra etter lunsj.

Implementeringsmodell og tidsplan

Fase 1

Tre generelle pakkeforløp publiseres 12.  september 2018 i forbindelse med Nasjonal lanseringskonferanse:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Første pasient kan henvises til de generelle pakkeforløpene fra 1. januar 2019.

Fase 2

Følgende tilstandsspesifikke pakkeforløp publiseres innen 15. desember 2018: 

 • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
 • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

Første pasient kan henvises til disse tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 15. februar 2019.

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler publiseres og implementeres først senere.

Verktøy: Statuskartlegging

Det har blitt utviklet et statuskartleggingsskjema for de tre generelle pakkeforløpene. Dette kan brukes av ledere og i møter der implementering av pakkeforløp drøftes. Verktøyet:

 • er ment som et hjelpemiddel til å kartlegge status på aktuell praksis
 • gir en oversikt over i hvilken grad aktuelle målepunkter følges opp som beskrevet i pakkeforløpet
 • gir mulighet til å planlegge tiltak for økt måloppnåelse, og å vurdere risiko for mangelfull gjennomføring

Statuskartleggingen er laget for å understøtte lokale implementeringstiltak, og resultatet skal ikke rapporteres utenfor virksomheten.

Last ned statuskartleggingsskjema:

Flytskjema

Flytskjema for Pakkeforløp for psykisk helse og rus kan lastes ned / skrives ut her (PDF).

Informasjon til kommunene vedr. pakkeforløp for psykisk helse og rus

Helsedirektoratet anbefaler at ansatte i kommunen/bydelen gjør seg kjent med innholdet i pakkeforløpene. Vi vil oppfordre kommunen/bydelen til å utarbeide en kort informasjon om pakkeforløpene rettet mot publikum på egne nettsider. Her bør det tydelig fremgå kontaktinformasjon til enheten i kommunen med overordnet koordineringsansvar for pasientforløpene (se forslag til tekst under).

Skrivet til kommunene vedrørende innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus (PDF). 

Forslag til tekst på kommunens nettside vedr. pakkeforløp for psykisk helse og rus:  

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I vår kommune kan avd.  ………. kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Kontaktperson(er): 
 • Navn:
 • Tlf.: 
 • Ev. treffetid:

Pakkeforløpene skal bidra til økt brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig behandling og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner

Pakkeforløp er nasjonale normgivende forløp, utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfeltet. Forløpene skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirkning og samarbeid med pårørende.

Økt brukermedvirkning

Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og som vet hvor skoen trykker. Skal tjenestene bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pasienten må få hjelp av helsepersonell til å vurdere ulike behandlingsalternativ for å kunne ta et valg om behandling og oppfølging. Tjenestene må ta hensyn til pasientens behov, ressurser og hva som er viktig for den enkelte. Målet er at pasienten skal medvirke i alle avgjørelser om behandling og oppfølging.

Pårørende og barn som pårørende

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og er i de fleste situasjoner en ressurs. Pårørende har erfaring med hva som kan bidra til å hjelpe. Noen pårørende kan være i en særlig utsatt posisjon, og derfor ha behov for ekstra støtte og oppfølging.

I pakkeforløpene skal behandler spørre om pasienten har barn eller mindreårige søsken. Barn eller mindreårige søsken skal få den informasjon og nødvendig oppfølging de har behov for som følge av pasientens tilstand. Dette gjelder også nødvendig samarbeid med andre instanser (eksempelvis kommune, skole, barnehage).

Somatisk helse og levevaner

Forventet levealder for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer er 15–20 år kortere sammenlignet med befolkningen for øvrig. Overdødeligheten skyldes i stor grad somatiske sykdommer, og mange av sykdommene kommer av uheldige levevaner.

Psykisk helse og rusproblemer og somatisk helse henger sammen og bør behandles under ett. Somatisk helse og tilrettelegging for gode levevaner er derfor inkludert i forløpene.

Vold, overgrep og traumer

Å bli utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt, ulykker eller krig og flukt, kan bidra til utvikling av psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. Psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og traumeforståelse bør derfor sees i sammenheng. I alle pakkeforløpene er det anbefalinger om kartlegging og tiltak for pasienter som er eller har vært utsatt for vold, overgrep eller andre traumatiske erfaringer. Det er også anbefalinger om kartlegging og tiltak for pasienter som har økt risiko for å utøve vold eller overgrep.

Likeverdig behandling

Undersøkelser viser at det er stor variasjon i ventetider til helsehjelp. Det er også variasjon knyttet til innholdet i utrednings- og behandlingstilbudet pasientene får. Pakkeforløpene skal bidra til at pasienter og pårørende får mer likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet de bor. Forløpene skal understøtte god praksis, basert på faglige retningslinjer og veiledere der det foreligger.

Bedre samhandling

Pakkeforløpene skal bidra til at pasienten får sammenhengende tjenester. Bruk av forløpskoordinator og konkrete tiltak for samhandling i forløpet skal bidra til sammenhengende og individuelt tilpasset utredning, behandling og oppfølging. Forløpskoordinator vil også være en viktig kontaktperson for pasient og foreldre/pårørende i forløpet.

Arbeidsgrupper i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Under vises deltakere i arbeidsgrupper i pakkeforløp som ennå ikke er publisert. Oversikten over deltakerne i de pakkeforløpene som er publisert, finner du i det enkelte pakkeforløpet.

Pakkeforløp for psykoselidelser

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Karin Irene Gravbrøt (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
karin.irene.gravbrot@helsedir.no

Randi Røed Andersen
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
randi.roed.andersen@helsedir.no

Jan Olav Johannesen (fagansvarlig)
Professor og forskningssjef, Stavanger universitetssykehus

Arnhild G. Ottesen
Brukerrepresentant, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Bjørn Stensrud
Psykiaktrisk sykepleier, Ph.D., Sykehuset Innlandet HF

Fredrik Eriksen

Teamleder, NAV – Gamle Oslo

Geir Dunseth
Fastlege / Praksiskonsulent, Holmestrand kommune / Sykehuset i Vestfold HF 

Geir Nyvoll
Psykologspesialist, Vestre Viken HF

Håkon Rian Ueland
Brukerrepresentant/barnevernspedagod, We Shall Overcome (WSO)

Jan-Magne Sørensen
Brukerrepresentant, Hvite Ørn

Kenneth Haugjord
Psykolog, Kristiansand kommune

Kjersti Karlsen
Psykologspesialist m/klinisk fordypning barn og ungdom, Vestre Viken HF; BUPA

Pål Sandvik
Avdelingssjef, psykiater, St. Olavs hospital HF

Randi-Luise Møgster
Klinikkdirektør, psykiater, Helse Bergen HF, Haukeland niversitetssjukehus, Kronstad DPS

Roger Hagen
Psykologspesialist/førsteamanuensis, NTNU

Siv-Anja Øyen
Klinisk sosionom, Helgelandssykehuset

Pakkeforløp for OCD

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Jin Marte Øvreeide (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
jin.marte.ovreeide@helsedir.no

Bjarne Hansen (fagansvarlig)
Psykologspesialist, Helse Bergen

Anne Grethe Svennevik
Psykiatrisk sykepleier, Sandnes kommune

Arne Strand
Brukerrepresentant, Norsk OCD-forening, Ananke

Aud Mork Bredesen
Brukerrepresentant, Norsk Touretteforening. Ansatt i Stadped.

Bernhard Weidle
Spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri/overlege, St. Olavs hospital

Gerd Kvale
Psykologspesialist/professor, Helse Bergen

Gunvor Launes
Psykiater/overlege, Sørlandet sykehus HF

Ingrid Eriksen
Klinisk barnevernspedagog, Universitetssykehuset Nord-Norge

Kjell-Olav B. Svendsen
Spesialist i allmennmedisin/fastlege, Frogner helsesenter, Oslo

Ole Anders Bakk
Psykiatrisk sykepleier, Sykehuset Telemark HF

Per Kaupang
Psykiatrisk sykepleier, Sola kommune  

Stian Solem
Psykologspesialist/Pd.D., NTNU

Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Hanne Elisabet Strømsvik (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
hanne.elisabet.stromsvik@helsedir.no

Kari Aanjesen Dahle
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
kari.aanjesen.dahle@helsedir.no

Kristine Hartvedt
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
kristine.hartvedt@helsedir.no

Inger Halvorsen (fagansvarlig)
Barne- og ungdomspsykiater, RASP, OUS

Silje Olsen
Brukerrepresentant, IKS

Lill Ann Welhaven Holm
Brukerrepresentant ROS

Vigdis Wie Torsteinsson
Psykologspesialist, BUPA Vestfold

Jan Rosenvinge
Psykologspesialist, Psykologisk institut ved UiT og Universitetssykehuset i Nord-Norge

Jan-Steinar Urdshals
Psykologspesialist, BUP-Fana, Helse Bergen

Beate Østgaard
Psykologspesialist BUP, Sykehuset Levanger

Kari Gårdvik
Overlege BUP, St. Olavs Hospital

Laila Holgersen Skotte
Pediater, OUS

Randi Bergh Høier
Sykepleier RSS, UNN

Dordi Øiamo Frigård
Psykiatrisk sykepleier/helsesøster, Trondheim kommune

Jeanette Skjønhaug
Psykiatrisk sykepleier, OUS

Marianne Hjortdahl
Fastlege

Pakkeforløp for gravide og rus

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Gabrielle Welle-Strand (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
gabrielle.Katrine.Welle-Strand@helsedir.no

Stian Haugen
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
stian.haugen@helsedir.no

Tine Sveen  
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
tine.sveen@helsedir.no

Yngvar Thorjussen (fagansvarlig)
Avdelingsleder, Bogestadklinikken

Ida Kristine Olsen
Brukerrepresentant, ProLAR

Trine G. Karlsen
Brukerrepresentant, A-larm, Stavanger

Bente Lindboe
Jordmor/psykiatrisk sykepleier, Familieambulatoriet Vestre Viken

Kjerstin Søderstrøm
Psykologspesialist

Janne Skranes
Barnelege

Hilde Ingebrigtsen
Psykologspesialist ved Lade Behandlingssenter

Marte Christine Jettestad
Gynekolog

Trude Larsen
Spesialvernepleier, Familieambulatoriet, Helse Bergen

Anne-Brit Sveine
Familieteam, Barnevernsvakten i Bergen kommune

Krister Mostrøm
Fastlege Oslo

Grete Kulid
Helsesøster, Bergen kommune

Lena Gulbrandsen
Ruskonsulent, Asker kommune

Bakgrunn og mandat

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Det er imidlertid flere forbedringspunkter både i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av tjenester til personer med milde, moderate eller alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes

Målet er å stadig forbedre behandlingstilbudet på psykisk helse og rus, redusere uønsket variasjon slik at alle får god og effektiv behandling som mulig

I 2014/15 utarbeidet Helsedirektoratet i samarbeid med mer enn 200 fagfolk og brukere 28 Pakkeforløp for kreft. Arbeidet med Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bygge på erfaringer fra prosessen rundt Pakkeforløp for kreft.

Mandat – arbeidsgrupper

 • Arbeidsgruppene skal bistå Helsedirektoratet i utarbeidelse av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
 • Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til:
  – Henvisning til det enkelte pakkeforløp etter standard mal
  – Beskrive innholdet i pakkeforløpene etter standard mal med ev. tilpasninger spesifikt til hvert enkelt pakkeforløp.
 • Pakkeforløpene skal bygge på eksisterende nasjonale og internasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
 • Pakkeforløpene skal utarbeides innen den tidsfrist som fremkommer i prosjektplanen.
 • Fagansvarlig skal sammen med arbeidsgruppeleder fra Helsedirektoratet sikre det faglige arbeidet i arbeidsgruppen.
 • Fagansvarlig skal sammen med arbeidsgruppeleder fra Helsedirektoratet sikre gode arbeidsprosesser og ivareta helheten i pakkeforløpet.
 • Arbeidsgruppen består av representanter fra brukerorganisasjoner, kommunene, helseforetak, fastleger og ev. universitet og høyskole.
 • Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for skriveprosessen og beslutter endelig utforming av det enkelte pakkeforløp.
 • Det er ikke anledning til å stille med vararepresentanter i arbeidsgruppene. 

Sist faglig oppdatert: 17. september 2018