Ønsker du å motta nyhetsbrev om pakkeforløp for psykisk helse og rus? Meld deg på her.

Pakkeforløp og pasientinformasjon

Det er gjennomført noen oppdateringer på de generelle pakkeforløpene i begynnelsen av februar.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus som er ferdigstilt/publisert: 

I tillegg fins det anbefalinger vedr. ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Pasientinformasjon er tilgjengelig på helsenorge.no.

Implementering og verktøy (pakkeforløp for psykisk helse og rus)

Her finner du Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020

Presentasjoner og videoer fra konferanser og seminarer

Presentasjon:

Her finner du en utfyllende presentasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus (PPTX) som kan brukes i.f.m. opplæring o.l.

Videoer fra Nasjonal lanseringskonferanse:

Videoer fra kodeseminar 6. desember:

Verktøy: Statuskartlegging

Det har blitt utviklet et statuskartleggingsskjema for hvert enkelt pakkeforløp til bruk i spesialisthelsetjenesten.

Målet er å avdekke hvor innsatsen skal settes inn for å få til en god implementering av forløpene.

Kartleggingen vil raskt vise hvilke områder og anbefalinger som er ivaretatt, risikoområder og områder som ikke gjennomføres per i dag. Dette erstatter ikke egne lokale implementeringstiltak, men kan være et godt supplement.

Forløpskoordinering og bruk av feedbackverktøy er eksempler på anbefalinger som kan kartlegges i egen enhet.

Verktøyet:

 • er et hjelpemiddel til å kartlegge status på aktuell praksis
 • gir en oversikt over hvilke områder i egen enhet som skal følges opp
 • gir mulighet til å planlegge tiltak der det er behov

Kartleggingen skal ende opp i en tiltaksplan. Statuskartleggingen er laget for å understøtte lokale implementeringstiltak, og resultatet skal ikke rapporteres utenfor virksomheten.

Statuskartleggingsskjemaer finner du under kapittel «Implementering og verktøy» i det enkelte pakkeforløpet.

Flytskjema

Flytskjema for Pakkeforløp for psykisk helse og rus kan lastes ned / skrives ut her (PDF).

Generell informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

I dette dokumentet (PDF) har vi samlet noen avklaringer og presiseringer om pakkeforløp for psykisk helse og rus, bl.a. informasjon om:

 • organisering
 • hvilke tjenester omfattes av pakkeforløpene
 • hvilket pakkeforløp pasienten bør følge
 • overgang fra barn til ungdom til voksen

Informasjon til henviser om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pasienter kan henvises til pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 1. januar 2019. Du henviser på vanlig måte. I det enkelte pakkeforløpet (se lenker nedenfor) og i NEL finner du en oversikt over hva som bør være med i en henvisning, hvilken kartlegging som bør gjennomføres og forventninger til dialog med pasient og pårørende.

Pakkeforløp starter i kommune / hos fastlege når henvisning sendes, men registreres og kodes først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen.

Spesialisthelsetjenesten vurderer på vanlig måte om pasienten har rett til helsehjelp. Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon i henvisningen, og i tråd med prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederne.

Hvilke fordeler kan du som henviser oppleve?

 • en henvisning i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten 
 • henviser skal få en anbefaling om videre oppfølging dersom det vurderes ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
 • regelmessig tilbakemelding på behandlingsplan og ved større endringer i behandlingen
 • ved avslutning lages det en konkret skriftlig plan for videre oppfølging

Pakkeforløpet kan ikke avsluttes i spesialisthelsetjenesten før det er sendt epikrise til henviser og fastlege.

Hvilke fordeler vil pasienten oppleve?

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende mer forutsigbarhet i utredningen og behandlingen. I forløpene er det blant annet definert noen forløpstider, dette skal bidra til mindre variasjon i ventetid, utredning og behandling og oppfølging.

Økt brukermedvirkning skal bidra til mer innflytelse i behandlingen. Det er et mål at pasienten skal oppleve et bedre koordinert forløp. For å sikre dette skal forløpene koordineres både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.  Forløpskoordinatoren skal være med og sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.

Når kan pasienter henvises til pakkeforløp?

Pasienter kan henvises til følgende pakkeforløp fra 1. januar 2019:

Pasienter kan henvises til følgende pakkeforløp fra 15. februar 2019:

 • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser (publiseres primo desember)
 • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) (publiseres primo desember)
 • Spiseforstyrrelser hos barn og unge (publiseres primo desember)

Det vil også komme pakkeforløp for gravide og rus og et samhandlingsforløp psykisk helse/rus-barnevern i 2019.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Pasientinformasjon

I tillegg til muntlig informasjon kan du vise pasienten til helsenorge.no, som har informasjon til pasienter om hva de kan forvente seg med pakkeforløp for psykisk helse og rus. Du kan også skrive ut informasjon til pasienten fra denne siden.

Informasjon til kommunene om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Helsedirektoratet anbefaler at ansatte i kommunen/bydelen gjør seg kjent med innholdet i pakkeforløpene. Vi vil oppfordre kommunen/bydelen til å utarbeide en kort informasjon om pakkeforløpene rettet mot publikum på egne nettsider. Her bør det tydelig fremgå kontaktinformasjon til enheten i kommunen med overordnet koordineringsansvar for pasientforløpene (se forslag til tekst under).

Skrivet til kommunene vedrørende innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus (PDF). 

Forslag til tekst på kommunens nettside vedr. pakkeforløp for psykisk helse og rus:  

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
I vår kommune kan avd.  ………. kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Kontaktperson(er): 
 • Navn:
 • Tlf.: 
 • Ev. treffetid:

Pakkeforløpene skal bidra til økt brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig behandling og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner

Pakkeforløp er nasjonale normgivende forløp, utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfeltet. Forløpene skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirkning og samarbeid med pårørende.

Økt brukermedvirkning

Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og som vet hvor skoen trykker. Skal tjenestene bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pasienten må få hjelp av helsepersonell til å vurdere ulike behandlingsalternativ for å kunne ta et valg om behandling og oppfølging. Tjenestene må ta hensyn til pasientens behov, ressurser og hva som er viktig for den enkelte. Målet er at pasienten skal medvirke i alle avgjørelser om behandling og oppfølging.

Pårørende og barn som pårørende

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og er i de fleste situasjoner en ressurs. Pårørende har erfaring med hva som kan bidra til å hjelpe. Noen pårørende kan være i en særlig utsatt posisjon, og derfor ha behov for ekstra støtte og oppfølging.

I pakkeforløpene skal behandler spørre om pasienten har barn eller mindreårige søsken. Barn eller mindreårige søsken skal få den informasjon og nødvendig oppfølging de har behov for som følge av pasientens tilstand. Dette gjelder også nødvendig samarbeid med andre instanser (eksempelvis kommune, skole, barnehage).

Somatisk helse og levevaner

Forventet levealder for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer er 15–20 år kortere sammenlignet med befolkningen for øvrig. Overdødeligheten skyldes i stor grad somatiske sykdommer, og mange av sykdommene kommer av uheldige levevaner.

Psykisk helse og rusproblemer og somatisk helse henger sammen og bør behandles under ett. Somatisk helse og tilrettelegging for gode levevaner er derfor inkludert i forløpene.

Vold, overgrep og traumer

Å bli utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt, ulykker eller krig og flukt, kan bidra til utvikling av psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. Psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og traumeforståelse bør derfor sees i sammenheng. I alle pakkeforløpene er det anbefalinger om kartlegging og tiltak for pasienter som er eller har vært utsatt for vold, overgrep eller andre traumatiske erfaringer. Det er også anbefalinger om kartlegging og tiltak for pasienter som har økt risiko for å utøve vold eller overgrep.

Likeverdig behandling

Undersøkelser viser at det er stor variasjon i ventetider til helsehjelp. Det er også variasjon knyttet til innholdet i utrednings- og behandlingstilbudet pasientene får. Pakkeforløpene skal bidra til at pasienter og pårørende får mer likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet de bor. Forløpene skal understøtte god praksis, basert på faglige retningslinjer og veiledere der det foreligger.

Bedre samhandling

Pakkeforløpene skal bidra til at pasienten får sammenhengende tjenester. Bruk av forløpskoordinator og konkrete tiltak for samhandling i forløpet skal bidra til sammenhengende og individuelt tilpasset utredning, behandling og oppfølging. Forløpskoordinator vil også være en viktig kontaktperson for pasient og foreldre/pårørende i forløpet.

Arbeidsgrupper i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Under vises deltakere i arbeidsgrupper i pakkeforløp som ennå ikke er publisert. Oversikten over deltakerne i de pakkeforløpene som er publisert, finner du i det enkelte pakkeforløpet.

Pakkeforløp for gravide og rus

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Gabrielle Welle-Strand (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
gabrielle.Katrine.Welle-Strand@helsedir.no

Stian Haugen
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
stian.haugen@helsedir.no

Tine Sveen  
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
tine.sveen@helsedir.no

Yngvar Thorjussen (fagansvarlig)
Avdelingsleder, Bogestadklinikken

Ida Kristine Olsen
Brukerrepresentant, ProLAR

Trine G. Karlsen
Brukerrepresentant, A-larm, Stavanger

Bente Lindboe
Jordmor/psykiatrisk sykepleier, Familieambulatoriet Vestre Viken

Kjerstin Søderstrøm
Psykologspesialist

Janne Skranes
Barnelege

Hilde Ingebrigtsen
Psykologspesialist ved Lade Behandlingssenter

Marte Christine Jettestad
Gynekolog

Trude Larsen
Spesialvernepleier, Familieambulatoriet, Helse Bergen

Anne-Brit Sveine
Familieteam, Barnevernsvakten i Bergen kommune

Krister Mostrøm
Fastlege Oslo

Grete Kulid
Helsesøster, Bergen kommune

Lena Gulbrandsen
Ruskonsulent, Asker kommune

Bakgrunn og mandat

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Det er imidlertid flere forbedringspunkter både i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av tjenester til personer med milde, moderate eller alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes

Målet er å stadig forbedre behandlingstilbudet på psykisk helse og rus, redusere uønsket variasjon slik at alle får god og effektiv behandling som mulig

I 2014/15 utarbeidet Helsedirektoratet i samarbeid med mer enn 200 fagfolk og brukere 28 Pakkeforløp for kreft. Arbeidet med Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bygge på erfaringer fra prosessen rundt Pakkeforløp for kreft.

Mandat – arbeidsgrupper

 • Arbeidsgruppene skal bistå Helsedirektoratet i utarbeidelse av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
 • Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til:
  – Henvisning til det enkelte pakkeforløp etter standard mal
  – Beskrive innholdet i pakkeforløpene etter standard mal med ev. tilpasninger spesifikt til hvert enkelt pakkeforløp.
 • Pakkeforløpene skal bygge på eksisterende nasjonale og internasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
 • Pakkeforløpene skal utarbeides innen den tidsfrist som fremkommer i prosjektplanen.
 • Fagansvarlig skal sammen med arbeidsgruppeleder fra Helsedirektoratet sikre det faglige arbeidet i arbeidsgruppen.
 • Fagansvarlig skal sammen med arbeidsgruppeleder fra Helsedirektoratet sikre gode arbeidsprosesser og ivareta helheten i pakkeforløpet.
 • Arbeidsgruppen består av representanter fra brukerorganisasjoner, kommunene, helseforetak, fastleger og ev. universitet og høyskole.
 • Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for skriveprosessen og beslutter endelig utforming av det enkelte pakkeforløp.
 • Det er ikke anledning til å stille med vararepresentanter i arbeidsgruppene. 

Sist faglig oppdatert: 7. desember 2018