Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

​Se anbefaling om oppfølging etter overdose og avrusning fra opioider.

 Viktigste mål i perioden 2014–2017

 • Redusere antall overdoser og overdosedødsfall.
 • Hindre alvorlige helseskader som følge av overdoser.
 • Myndiggjøring av brukerne.
 • Bedre oppfølging og hjelpetilbud til pårørende.

Gjennom strategien vil det iverksettes ny innsats på utvalgte områder, og det vil arbeides for å få et større overdoseforebyggende fokus inn i allerede eksisterende tiltak og tjenester.

Bakgrunn

 • Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge.
 • I 2015 ble det registrert 289 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge.
 • Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa.
 • Fire av fem dødsfall skyldes inntak av rusmidler med sprøyte.
 • Overdosedødsfall vurderes som et alvorlig folkehelseproblem.

Se også Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015 (fhi.no) og nøkkeltall for rusmiddelutløste dødsfall 2015.

Fra injeksjon til røyking av heroin (SWITCH-kampanjen)

SWITCH-kampanjen handler om å påvirke brukerne til å prøve ut mindre helseskadelige inntaksmåter av rusmidler. Hovedfokuset er å gå over fra å ta heroinet med sprøyte til å røyke det. Dette er på lang sikt det viktigste tiltaket både i overdosestrategiens handlingsplan og når det gjelder skadereduserende og smitteforebyggende arbeid rettet mot personer som tar stoff med sprøyte.

Fire av fem overdosedødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte, mens det er lite dødelighet knyttet til røyking av heroin. «Switching» til heroinrøyking kan derfor bidra til å redde mange liv. Enhver heroindose som røykes og ikke injiseres, kan være et mulig forebygget overdosedødsfall.

Sprøytebruk forårsaker mange av de alvorlige infeksjonene (HIV, Hepatitt B og C m.fl.) som brukerne sliter med. En endring av brukerkulturen vil bidra til færre alvorlige helseskader.

En studietur til Amsterdam var oppstarten til SWITCH-kampanjen. Les «Er det mulig å endre rusvaner knyttet til injisering?» av Åse Odland ved FunkisHuset (PDF).

Helsedirektoratet oppfordrer norske kommuner til å lage lokale SWITCH-tiltak rettet mot personer som tar stoff med sprøyte. Slik kan den enkelte sprøytebruker utforske røyking som alternativ inntaksmåte.

Fordeler ved å switche fra injisering til røyking

 • Overdosefaren reduseres kraftig: På lengre sikt det mest effektive tiltaket for å få ned antall overdosedødsfall.
 • Færre alvorlige helseskader. Særlig gjelder dette infeksjoner.

En bruker som har «switchet» sier: – Gevinsten er stor. Helsen er bedre, jeg har lagt på meg. Det er godt å høre folk si at du ser frisk ut, i stedet for å gå rundt og se dødssjuk ut.

Andre fordeler, sett fra brukerens ståsted:

 • Trenger ikke like mye utstyr.
 • Mer sosialt å røyke, fordi rusen kommer gradvis.
 • Virkningen varer lenger når man røyker.

Røyking av heroin er ikke risikofritt:

 • Lungene kan bli skadet. For astmatikere, kan røyking gi alvorlige astmaanfall.
 • I sjeldne tilfeller kan overdosering skje, særlig ved blanding med benzodiazepiner og alkohol.

SWITCH: Røykefolie, logo og brosjyre

Innkjøp av røykefolie:
Røykefolie må bestilles av hvert enkelt tiltak/kommune, eventuelt i samarbeid med andre aktører. Røykefolie kan bl.a. bestilles fra brukerutstyr.no.

Det frarådes bruk av vanlig aluminimumsfolie p.g.a. helserisiko ved innhalering av belegg på folien.  

Brosjyrer:       
Liten brosjyre om heroinrøyking (trykklar PDF).

Se også instruksjonsbrosjyre fra Lifeline Publications (PDF).

Logo:

En bruker ved FunkisHuset i Sandnes har laget en SWITCH-logo som kan brukes på f.eks. t-skjorter, klistremerker, plakater, buttons o.l. Materiell må bestilles lokalt.

Videoreportasje om SWITCH

Videoreportasje og sak om røyking av heroin fra NRK Østlandssendingen.

Helsedirektoratet laget brukerstemmefilmen «SWITCH your habits – alternative inntaksmåter» til Overdosekonferansen 2015. I tillegg har vi laget en SWITCH-film med Torstein Bjordal i Foreningen for human narkotikapolitikk. Begge disse filmene har vi tillatelse til å bruke i.f.m. foredrag og undervisning. Ta kontakt med annelin.birkeland@helsedir.no dersom du arbeider et sted hvor dette kan være aktuelt.

Nalokson nesespray (motgift)

Nalokson er et effektivt middel ved livstruende opioidoverdose og benyttes av ambulansepersonell og helsepersonell verden over, da gjerne satt intramuskulært eller intravenøst.

I de senere årene har det i økende grad vært interesse for og evidens knyttet til bruken av nalokson som nesespray som suges opp gjennom neseslimhinnen. Dette er lettere å administrere og medfører liten risiko for brukerne.

Prøveprosjekt med utdeling av nalokson nesespray

Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo (SERAF) har utviklet et prøveprosjekt for utdeling av nalokson nesespray til brukere, pårørende og ansatte i gatenære tiltak i Oslo og Bergen.

Ulike lavterskeltiltak bistår i opplæring og utdeling av nesesprayen. Alle som deltar i prosjektet får opplæring i livreddende førstehjelp samt bruk av nalokson nesespray.

August/september 2016 ble prosjektet utvidet til følgende nye byer:

 • Asker
 • Drammen
 • Sandens
 • Stavanger
 • Trondheim

De resterende pilotkommunene i overdosestrategien vil starte opp med naloksonopplæring og utdeling våren 2017. Dette gjelder:

 • Arendal
 • Fredrikstad
 • Tønsberg
 • Skien
 • Porsgrunn
 • Bodø
 • Tromsø

Med det vil nalokson nesespray være tilgjengelig i kommuner der 55 % av overdosedødsfallene fant sted i 2015.

Les mer om naloksonprosjektet og utdelingssteder på stoppoverdoser.no.

 

 

 

Materiell: Overdosekort og plakater

Overdosekortet gir kortfattet informasjon om hva man skal gjøre ved en overdose samt tips for å forebygge overdose.

Last ned trykklare filer av overdosekort og plakater:

Materiellet kan produseres lokalt av den enkelte kommune/tiltak.

Pilotkommuneprosjektet

Informasjon om pilotkommuneprosjektet og læringsnettverket 

Helsedirektoratet har opprettet en tilskuddsordning som omfatter de ni kommunene i Norge som, ifølge statistikk fra dødsårsaksregisteret (DÅR) og SIRUS, var hardest rammet av overdosedødsfall i 2011. Dette gjelder følgende kommuner:

 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
 • Stavanger
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Asker
 • Porsgrunn
 • Arendal

Målet for tilskuddet er at kommunene skal skaffe seg en oversikt over overdosesituasjonen i kommunen, og iverksette egnede tiltak.

Arbeidet skal munne ut i lokale handlingsplaner for å forebygge overdose i kommunen i samarbeid med sentrale og berørte parter og aktører.

Det er knyttet et læringsnettverk til prosjektet som driftes av KoRus-Øst. Prosjektet skal gå over fire år og erfaringene skal systematiseres i en rutinehåndbok eller lignende som vil bli gjort tilgjengelig for alle kommuner i Norge.

Læringsnettverket er opprettet for de ni pilotkommunene og er ikke åpent for alle kommuner. Det er tatt inn noen kommuner i tillegg til pilotkommunene:

 • Tromsø
 • Tønsberg
 • Skien

Dette er kommuner som ligger tett opp til pilotkommunene i antall overdosedødsfall, og som ønsker å bidra inn i nettverket for å lære og for å delta med sine erfaringer.

Det er opprettet et lukket forum for nettverket på kommunetorget.no for deling av dokumenter/erfaringer. Kontakt Elisabeth Nordmo i KoRus-Nord for publisering av dokumenter eller spørsmål vedr. pålogging: elisabeth.nordmo@korusnord.no.

Juridiske avklaringer vedr. overdosepasienter

Svar på spørsmål om utlevering av helseopplysninger fra AMK til helseteamet i kommunen (PDF)

Håndtering av overdosepasienter utenfor sykehus (PDF)

Juridisk mulighetsrom for innsamling av data ifm pilotkommuneprosjektet (PDF)

Kontaktpersoner i pilotkommuneprosjektet

Tommy Husebye, koordinator, KoRus-Øst
E-post: tommy.husebye@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 948 33 227

Kontaktpersoner i pilotkommunene:

Arendal kommune
Berit Bulien Jørgensen, Berit.Bulien.Jorgensen@arendal.kommune.no

Asker kommune
Bente Øfsti, bente.ofsti@asker.kommune.no

Bergen kommune
Martine Lepsøy Bonnier, martine.bonnier@bergen.kommune.no
Øystein Bratvold, oystein.bratvold@bergen.kommune.no

Drammen kommune
Liz Sjøgren, liz.sjogren@drmk.no
Bente Moen, bente.moen@drmk.no

Fredrikstad kommune
Gry Merete Haugland, hgry@fredrikstad.kommune.no

Oslo kommune
Anne Kathrine Sivesind, anne.katrine.sivesind@vel.oslo.kommune.no
Silje Finstad, silje.finstad@vel.oslo.kommune.no

Porsgrunn kommune
Heidi Ekornrød Pedersen, heidi.ekornrod.pedersen@porsgrunn.kommune.no
Hilde Maria Lithell, hilde.lithell@porsgrunn.kommune.no

Stavanger kommune
Marte Kristin Helle, marte.kristin.helle@stavanger.kommune.no

Trondheim kommune
Vibeke Kleveland, vibeke.kleveland@trondheim.kommune.no

Kontaktpersoner i kommuner tilknyttet læringsnettverket:

Bodø kommune
Monica Nilsen, monica.nilsen@bymisjonbodo.no  

Tromsø kommune
Inger Hilde Trandem, inger.hilde.trandem@tromso.kommune.no
Ingunn Langseth Olsen, ingunn.langseth.olsen@tromso.kommune.no 

Tønsberg kommune
Christina Kirsebom, christina.kirsebom@tonsberg.kommune.no

Skien kommune
Therese Lønnegraff, therese.lonnegraff@skien.kommune.no

Film fra Arendal kommune

Se filmen «Vi har ingen å miste» som har blitt laget i samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune.

Verdens overdosedag 31. august

31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

I 2017 planlegges det markering rundt 25 steder i Norge. Se informasjon om arrangementene på Facebooksiden til Verdens overdosedag.

Se videoreportasje fra markeringen av Verdens overdosedag 2015 i Bergen:

 

Se Videoreportasje fra markeringen i Oslo i 2014.

Helsedirektoratet ønsker å øke den offentlige oppmerksomheten rundt
narkotikadødsfallene. Det vil høyne bevisstheten rundt overdose og redusere stigma knyttet til narkotikadødsfall. Dette har betydning både for de som sørger og for å spre budskapet at overdosedødsfall kan forebygges.

International Overdose Awareness Day ble første gang markert i Australia i 2001 etter initiativ av Frelsesarmeen.

Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon og løslatelse fra fengsel 

Pasientsikkerhetsprogrammet arbeider med å forebygge overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon samt har pilotert tiltak for å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel.

Bakgrunnen for arbeidet er økt risiko for  overdosedødsfall de første ukene etter utskrivelse/løslatelse – etter tre til åtte dager uten stoff (heroin/opioider) er toleransen lik null igjen.

Utskrivelse fra institusjon

Det er utarbeidet en tiltakspakke for forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon (pasientsikkerhetsprogrammet.no). Viktige tiltak er bl.a. informasjon om overdosefare og livredning.

Løslatelse fra fengsel

Tiltakene for forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel ble pilotert i tre fengsler våren 2016: Trondheim fengsel, Bergen fengsel og Hedmark fengsel avd. Bruvoll

Tiltakene som ble pilotert var:

 • Innkomstsamtale med helse- og omsorgstjenesten i fengsel
 • Informasjon om overdosefare og livredning
 • Løstlatelsessamtale
 • «Time i hånden». Konkrete avtaler med helsetjenesten, NAV, kommune og/eller andre instanser ved løslatelse.

Prosjektet ble høsten 2016 overført til Kriminalomsorgen.

Nettverk av lavterskeltiltak

KoRus-Øst og KoRus-Oslo samarbeider om å drifte et nettverk av lavterskeltiltak i kommunene.

Lavterskeltiltakene, både i kommunal og frivillig regi, har lang tradisjon for å yte bistand til personer med opioidavhengighet og stor risiko for overdose. Det arrangeres også en årlig konferanse som samler både kommunale og ideelle/frivillige aktører samt bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Rapporter

Norske rapporter og fagartikler

SIRUS: Rapport 2/2015 - Narkotikautløste dødsfall (sirus.no, PDF)
SIRUS: The Drug Situation in Norway 2014 (sirus.no, PDF)

SERAF: Rapport nr 4/2014 – Forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelaterte dødsfall i Danmark 2008–2011 (uio.no)

SERAF: Rapport nr 2/2011 – Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 (uio.no, PDF)

Rapporter fra European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Europeisk narkotikarapport – Trender og utviklinger 2017 (emcdda.europe.eu)

Mortality among drug users in Europe: new and old challenges for public health (emcdda.europe.eu)

Preventing fatal overdoses: a systematic review of the effectiveness of take-home naloxone (emcdda.europe.eu)

Sist faglig oppdatert: 27. februar 2017