Kontaktinfo til kontrollkommisjonene

Kontrollkommisjoner i Norge med kontaktopplysninger (PDF)

Oppgaver, saksbehandling og maler


Informasjon til Kontrollkommisjonene om GDPR (PDF)


Kontrollkommisjonens oppgaver og saksbehandling reguleres av psykisk helsevernloven (Lovdata.no) og forvaltningsloven (Lovdata.no) med forskrifter.

Klagebehandling

Kontrollkommisjonen skal behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungen observasjon (Word) og tvungent psykisk helsevern (Word). Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Hvis kommisjonen ikke finner at dette er tilfelle, må pasienten utskrives.

Dessuten skal kommisjonen behandle klager over vedtak som fattes under gjennomføring av tvungent vern:

Kontrollkommisjonens avgjørelser kan bare overprøves av domstolen.

Det er også utarbeidet maler for tvangsvedtak til institusjonens elektroniske pasientjournaler (ehelse.no). Registrering gjort i malene kan anvendes både i vedtaksutskrifter til pasienten og inngå i tvangsprotokollen. Kontrollkommisjonene bør oppfordre institusjonene til å anvende disse malene.

Kontrolloppgaver

Kontrollkommisjonen skal på eget initiativ kontrollere at de formelle og materielle vilkårene for tvangsinnleggelser er oppfylt (dokumentkontroll).

Dersom pasienten ikke klager over etablering av tvungent psykisk helsevern, skal likevel kontrollkommisjonen av eget tiltak vurdere om det er behov for tvungent vern når det er gått tre måneder etter innleggelsen (tremåneders kontroll (Word)).

Når det er gått ett år siden det tvungne vernet ble etablert, er det en forutsetning for videre vern at kontrollkommisjonen samtykker til forlengelse av vernet (ettårs kontroll (Word)).

I tillegg skal spørsmålet om etablering av psykisk helsevern for barn som har fylt tolv år på bakgrunn av foreldresamtykke bringes inn for kommisjonen i tilfeller der barnet selv motsetter seg innleggelsen.

Velferdskontroll

Kontrollkommisjonen er også tillagt et ansvar for å sikre pasientenes velferd på et mer generelt grunnlag. Kommisjonen kan ta opp saker etter henvendelse fra pasient, pårørende eller personale.

Kontrollkommisjonen skal varsle fylkesmannen hvis den avdekker kritikkverdige forhold.

Årsrapportering

Kontrollkommisjonene skal avgi årsrapport til Helsedirektoratet innen 1. april. Direkoratet sender bestilling på rapporten til kommisjonslederne i februar.

Rapporten skal gi et bilde av kontrollkommisjonenes virksomhet og de utfordringene den har møtt i sitt arbeid.

Årsrapportene anvendes i Helsedirektoratets årlige publikasjon om bruk av tvang i psykisk helsvern.

Kontrollkommisjonskonferanse

Kontrollkommisjonskonferansen 2018

Program og påmelding

På årets konferanse vil det tas opp tema og problemstillinger relevant for kontrollkommisjons arbeid, blant annet vil Oxford Research AS' evaluering av kvalitet på tvangsvedtak gjennomgås, og vi vil se på erfaringer med lovendringene om samtykkekompetanse. Konferansen vil også i år bli delt opp i sesjoner for forskjellige interessegrupper; kontrollkommisjonsledere, lege-medlemmer og bruker- og pårørendemedlemmer.

Konferansen finner sted i Tromsø 14.-16. november på Clarion Hotel The Edge

LEDERFORUM 2018

Lederforum finner sted i Oslo, torsdag 7. juni på Radisson Blu Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Presentasjoner fra kontrollkommisjonskonferansen 2017 (ZIP)

Presentasjoner fra tidligere år:

Helsedirektoratet arrangerer årlig en konferanse for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.

Konferansen skal gi faglig påfyll til kontrollkommisjonene og til ansatte hos fylkesmannen som jobber med tvang i det psykiske helsevernet.

Godtgjøring

Godtgjøring til medlemmer av kontrollkommisjonen reguleres av psykisk helsevernforskriften § 64-68 (lovdata.no).

Godtgjøring gis for faktisk medgått tid til møteforberedelse, arbeid i møter, klagebehandling, tilsynsreiser m.m., jf. psykisk helsevernforskriften § 64. Godtgjøringen gis for møter og reiser i tidsrommet mandag–fredag kl. 08.00–16.00, men reisetid kan også godtgjøres utover dette tidsrommet, jf. psykisk helsevernforskriften § 66.

Medlemmene kan godtgjøres for arbeid med høringssvar på kontrollkommisjonenes arbeidsområde og for foredrag i kraft av å være kontrollkommisjonsmedlem. Videre er det praksis at full deltakelse i den årlige kontrollkommisjonskonferansen godtgjøres med 12 timer.

Godtgjøring kan ikke kreves for generell oppdatering på fagområdet, så som deltakelse i andre konferanser, gjennomgang av faglitteratur og offentlige dokumenter o.l. Det enkelte medlem er oppnevnt på bakgrunn av sin kompetanse, herunder den eventuelle oppdatering av fagkunnskap for å oppfylle sin rolle i kommisjonen. Det er forutsatt at medlemmene bidrar inn med og deler sin kompetanse med øvrige medlemmer i møtene i den grad det er nødvendig for å løse kommisjonens oppgaver.

Satser

Godtgjøring gis pr. time med den samme satsen for alt arbeid i kommisjonen.

Satsene er oppgitt i prosent av den til enhver tid gjeldende satsen i salærforskriften § 2, jf. psykisk helsevernforskriften § 65.

For leder med vara gjelder følgende satser:

  • Jurist som er dommer eller som er tilsatt i annen fast stilling: 75 prosent
  • Advokat som er selvstendig næringsdrivende: 100 prosent

For legekyndig medlem med vara gjelder følgende satser:

  • Lege som er ansatt i lønnet stilling: 75 prosent
  • Privatpraktiserende lege: 100 prosent

Avgjørende for om det skal gis forhøyet sats (100 prosent) for leder og legemedlem er om det aktuelle medlem i sin selvstendige næringsvirksomhet eller private praksis i vesentlig utstrekning har utgifter til eget kontor mv. Det fremkommer av kommentarer til salærforskriften § 2  at typiske vesentlige utgifter til kontorhold, vil kunne være løpende leie og drifts- og vedlikeholdsutgifter knyttet til kontorlokaler (som strøm, internettilgang, renhold), administrasjons-, lønns- og personalutgifter, investerings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter til kontormaskiner (som pc, kopimaskin, prosjektor osv.). Den forhøyede sats gis også for å dekke kopiering, porto, tellerskritt til telefon/pc/telefax, datatrafikk og innkjøp av litteratur m.v.

Det er ikke krav om at medlemmet kan påvise konkrete kontorholdsutgifter til den enkelte kontrollkommisjonssak.

Øvrige medlemmer med vara gis en godtgjørelse som tilsvarer 37,5 prosent av salærsatsen. Dersom disse er selvstendig næringsdrivende, gis en godtgjørelse som tilsvarer 50 prosent av satsen. Disse medlemmene gis forhøyet sats dersom den selvstendige næringsvirksomheten trekker skatt etter del A i skattekortet.

Sekretær som bistår kontrollkommisjonen, får en godtgjøring på 25 prosent av salærsatsen.

Reiseutgifter dekkes i henhold til særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, jf. psykisk helsevernforskriften § 68. Søknad om å benytte eget transportmiddel sendes til og avgjøres av fylkesmannen. Det kan bare kreves utbetaling av tid medgått til reise som overstiger 1 time ( hver vei). Det kan ikke kreves kostgodtgjørelse ved møter når reiseavstanden er mindre enn 15  km. I tillegg kreves det at  reisen (det vil si reise + møtet) varer med enn 6 timer.

Dersom deltakelse i kommisjonens arbeid medfører tapt arbeidsinntekt, kan fylkesmannen i det enkelte tilfelle samtykke til at det gis erstatning i tillegg til godtgjøringen. Tap av arbeidsinntekt kan dekkes med inntil det beløp som til enhver tid er bestemt i Statens personalhåndbok kapittel 10.14.2 og kongelig resolusjon om styrer, råd og utvalg, jf. psykisk helsevernforskriften § 67.

Oppnevningen som kontrollkommisjonsmedlem er personlig, og godtgjøringen skal utbetales til medlemmene personlig og ikke til vedkommendes eventuelle firma. Det vises til skatteloven § 5-10 (1) bokstav b om at godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd o.l. skal regnes som fordel vunnet ved arbeid (lønn), og ikke som vederlag for omsetning av tjenester. Det gjelder selv om vervet er ledd i en virksomhet for mottakeren. Se Helsedirektoratets brev 10. april 2014, jnr. 12/9562 (PDF).

Informasjonsmateriell

Helsedirektoratet har laget flere informasjonsbrosjyrer til pasienter, pårørende og helsepersonell i psykisk helsevern. Disse kan kontrollkommisjonen anvende i sin virksomhet.

Brosjyren «Rettsikkerhet ved tvang» bør deles ut til alle pasienter som underlegges tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern.

Oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonen

Dette rundskrivet er rettet til fylkesmennene, og har til formål å kvalitetssikre oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene.

Rundskrivet inneholder også informasjon av interesse for medlemmene selv, bl.a. om kompetansekrav, habilitet, oppnevningsperiode og gjenoppnevning.

Sist faglig oppdatert: 26. oktober 2018