​​

 

 

ACT- og FACT-teamhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/act-og-fact-teamACT- og FACT-teamACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en tilpasning av ACT-modellen.1681
Angst og depresjonhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/angst-og-depresjonAngst og depresjonDepresjon og angst er de mest vanlige psykiske lidelsene i den norske befolkningen. Til en hver tid opplever et betydelig antall mennesker en depresjon eller å ha angst. Depresjon og angst gir både kroppslige og psykiske symptomer.42
Arbeid og psykisk helsehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/arbeid-og-psykisk-helseArbeid og psykisk helseArbeidslivet bidrar til mange helsefremmende faktorer for de fleste. Arbeid er med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i hverdagen, skape tilhørighet og gi økt selvfølelse.1642
Behandle rusmiddelavhengighethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/behandle-rusmiddelavhengighetBehandle rusmiddelavhengighetTverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester. TSB er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven, og pasientenes rettigheter går fram av pasientrettighetsloven.59
Brukermedvirkninghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/brukermedvirkningBrukermedvirkningBrukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. 79
Ivaretakelse av deltakere i internasjonale operasjonerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/ivaretakelse-av-deltakere-i-internasjonale-operasjonerIvaretakelse av deltakere i internasjonale operasjonerIvaretakelse av deltakere i internasjonale operasjoner er bredt forankret i syv departementer, og for perioden 2014-2017 i oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge».1562
Kontrollkommisjonen i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevernKontrollkommisjonen i psykisk helsevernKontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonen kontrollerer tvangsvedtak, behandler klager og fører velferdskontroll. Her finner kommisjonen veiledning og verktøy for virksomheten sin.341
Livskvalitet og psykisk helsehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/livskvalitet-og-psykisk-helseLivskvalitet og psykisk helseLivskvalitet handler om det som gir livet verdi og mening. Kunnskap om befolkningens livskvalitet har betydning for arbeidet med å integrere psykisk helse i folkehelsearbeidet.7184
Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeidLokalt psykisk helsearbeid og rusarbeidUtvikling og forbedring av lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid bør legge den nye nasjonale veilederen «Sammen om mestring» til grunn.381
Oppfølging etter 22. julihttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/22-juliOppfølging etter 22. juli486
Overdosehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/overdoseOverdoseHovedmålet i Nasjonal overdosestrategi 2014–2017 er en årlig nedgang i overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon. Viktige tiltak for å nå målene i strategien: SWITCH-kampanjen, utdeling av nalokson nesespray og pilotkommuneprosjektet. 1075
Pakkeforløp for psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rusPakkeforløp for psykisk helse og rus7271
Psykisk helse i skolenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolenPsykisk helse i skolenRåd, anbefalinger og verktøy for å bekjempe mobbing og legge til rette for et godt psykososialt læringsmiljø på skolen.555
Psykisk helse- og rusarbeid for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-og-rusarbeid-for-barn-og-ungePsykisk helse- og rusarbeid for barn og ungeHelsedirektoratet samler inn regelmessig inn opplysninger om utvikling, innhold og årsverk i psykisk helsearbeid og rusarbeid for barn og unge.6891
Psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevernPsykisk helsevernVeiledere, maler og informasjonsmateriell.915
Psykososial oppfølging ved ulykker, kriser og katastroferhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykososial-oppfolging-ved-ulykker-kriser-og-katastroferPsykososial oppfølging ved ulykker, kriser og katastroferIvaretakelse av befolkningen ved ekstraordinære hendelser er en viktig del av kommunenes beredskapsansvar. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.1612
Rask psykisk helsehjelphttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/rask-psykisk-helsehjelpRask psykisk helsehjelpPilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp ble startet i 2012 for at kommuner skulle tilby befolkningen lavterskeltilbud for angst og depresjon.578
Samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP)https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/samtidige-ruslidelser-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP)Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse faller lett utenfor behandlingstiltak. Profesjonelt arbeid innebærer å ha et godt kunnskapsnivå om pasientgruppen.632
Selvmord og selvskadinghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/selvmord-og-selvskadingSelvmord og selvskadingHandlingsplan, retningslinjer og veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading. Veilder for ivaretakelse av etterlatte etter et selvmord.638
Søvn og søvnvanskerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/sovn-og-sovnvanskerSøvn og søvnvanskerSøvnvansker er svært utbredt; så utbredt at Folkehelseinstituttet omtaler det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem. Mange kan oppnå betydelig forbedring av søvnen gjennom ikke-medikamentelle tiltak. 1392
Tvanghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/tvangTvangTvang i psykisk helsevern og overfor personer med rusmiddelproblemer.7442
Vold og overgrephttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/vold-og-overgrepVold og overgrepEn stor andel mennesker opplever vold eller overgrep i løpet av livet, viser norske undersøkelser. Særlig vold i nære relasjoner berører mange.825

Sist faglig oppdatert: 6. september 2016

skriv ut del på facebook del på twitter