​​

 

 

ACT- og FACT-teamhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/act-og-fact-teamACT- og FACT-teamACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en tilpasning av ACT-modellen.1681Artikkel
Angst og depresjonhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/angst-og-depresjonAngst og depresjonDepresjon og angst er de mest vanlige psykiske lidelsene i den norske befolkningen. Til en hver tid opplever et betydelig antall mennesker en depresjon eller å ha angst. Depresjon og angst gir både kroppslige og psykiske symptomer.42Transportside artikkel
Arbeid og psykisk helsehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/arbeid-og-psykisk-helseArbeid og psykisk helseArbeidslivet bidrar til mange helsefremmende faktorer for de fleste. Arbeid er med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i hverdagen, skape tilhørighet og gi økt selvfølelse.1642Artikkel
Behandle rusmiddelavhengighethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/behandle-rusmiddelavhengighetBehandle rusmiddelavhengighetTverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester. TSB er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven, og pasientenes rettigheter går fram av pasientrettighetsloven.59Artikkel
Brukermedvirkninghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/brukermedvirkningBrukermedvirkningBrukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. 79Artikkel
Ivaretakelse av deltakere i internasjonale operasjonerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/ivaretakelse-av-deltakere-i-internasjonale-operasjonerIvaretakelse av deltakere i internasjonale operasjonerIvaretakelse av deltakere i internasjonale operasjoner er bredt forankret i syv departementer, og for perioden 2014-2017 i oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge».1562Artikkel
Kontrollkommisjonen i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevernKontrollkommisjonen i psykisk helsevernKontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonen kontrollerer tvangsvedtak, behandler klager og fører velferdskontroll. Her finner kommisjonen veiledning og verktøy for virksomheten sin.341Artikkel
Livskvalitet og psykisk helsehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/livskvalitet-og-psykisk-helseLivskvalitet og psykisk helseHvordan måle befolkningens livskvalitet og viktigheten av å integrere psykisk helse i folkehelsearbeidet.7184Artikkel
Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeidLokalt psykisk helsearbeid og rusarbeidUtvikling og forbedring av lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid bør legge den nye nasjonale veilederen «Sammen om mestring» til grunn.381Artikkel
Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelserhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelserNasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser7610SpiseforstyrrelserRetningslinje
Oppfølging etter 22. julihttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/22-juliOppfølging etter 22. juli486Transportside artikkel
Overdose – veiviser i lokalt forebyggende arbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/overdose-veiviser-i-lokalt-forebyggende-arbeidOverdose – veiviser i lokalt forebyggende arbeidAlle kommuner med overdoseutfordringer er målgruppe for veiviseren. Disse kommunene bør sette i verk tiltak for å forebygge overdoser og overdosedødsfall. Veiviseren gir eksempler fra kommuner som har jobbet systematisk med overdoseforebyggende arbeid.1075Artikkel
Pakkeforløp for psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rusPakkeforløp for psykisk helse og rusPakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018.7271Pakkeforløp for psykisk helse og rusArtikkel
Psykisk helse i skolenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolenPsykisk helse i skolenRåd, anbefalinger og verktøy for å bekjempe mobbing og legge til rette for et godt psykososialt læringsmiljø på skolen.555Transportside artikkel
Psykisk helse- og rusarbeid for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-og-rusarbeid-for-barn-og-ungePsykisk helse- og rusarbeid for barn og ungeHelsedirektoratet samler inn regelmessig inn opplysninger om utvikling, innhold og årsverk i psykisk helsearbeid og rusarbeid for barn og unge.6891Artikkel
Psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevernPsykisk helsevernVeiledere, maler og informasjonsmateriell.915Transportside artikkel
Psykososial oppfølging ved ulykker, kriser og katastroferhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykososial-oppfolging-ved-ulykker-kriser-og-katastroferPsykososial oppfølging ved ulykker, kriser og katastroferIvaretakelse av befolkningen ved ekstraordinære hendelser er en viktig del av kommunenes beredskapsansvar. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.1612Artikkel
Rask psykisk helsehjelphttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/rask-psykisk-helsehjelpRask psykisk helsehjelpPilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp ble startet i 2012 for at kommuner skulle tilby befolkningen lavterskeltilbud for angst og depresjon.578Artikkel
Samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP)https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/samtidige-ruslidelser-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP)Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse faller lett utenfor behandlingstiltak. Profesjonelt arbeid innebærer å ha et godt kunnskapsnivå om pasientgruppen.632Artikkel
Selvmord og selvskadinghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/selvmord-og-selvskadingSelvmord og selvskadingHandlingsplan, retningslinjer og veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading. Veilder for ivaretakelse av etterlatte etter et selvmord.638Transportside artikkel
Søvn og søvnvanskerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/sovn-og-sovnvanskerSøvn og søvnvanskerSøvnvansker er svært utbredt; så utbredt at Folkehelseinstituttet omtaler det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem. Mange kan oppnå betydelig forbedring av søvnen gjennom ikke-medikamentelle tiltak. 1392Artikkel
Tvanghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/tvangTvangTvang i psykisk helsevern og overfor personer med rusmiddelproblemer.7442Transportside artikkel
Utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse - bruk av strukturerte kliniske verktøyhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/utredning-av-risiko-for-vold-ved-alvorlig-psykisk-lidelse-bruk-av-strukturerte-kliniske-verktoyUtredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse - bruk av strukturerte kliniske verktøyFaglige råd ved voldsrisiko beskriver hvordan helsepersonell i spesialisthelsetjenesten kan gjøre risikoutredninger og hvilke strukturerte kliniske verktøy som anbefales for å identifisere risiko og for å forebygge mulige voldshandlinger.7602Artikkel
Vold og overgrephttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/vold-og-overgrepVold og overgrepEn stor andel mennesker opplever vold eller overgrep i løpet av livet, viser norske undersøkelser. Særlig vold i nære relasjoner berører mange.825Transportside artikkel

Sist faglig oppdatert: 26. oktober 2017