Endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester fra 1. januar 2018

I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet varslet regjeringen en rekke tiltak rettet mot fysioterapitjenestene for å sikre brukerne bedre kvalitet i tjenesten.

Som ledd i oppfølgingen av denne meldingen er det vedtatt flere lov- og forskrift-endringer som trer i kraft 1.1.2018. Dette gjelder:

Endringene er nærmere omtalt i rundskriv I– 7/2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fra 1.1.2018

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi som følge av Stortingets vedtak om bortfall av krav til henvisning for å få stønad til fysioterapi og som følge av fastsettelse av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Endringer som følge av bortfall av krav til henvisning

Disse reglene er fjernet fra forskriften og gjelder ikke lenger fra 1.1.2018:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i behandlingen.
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24 behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme dag.
 • Merknad A6: Treningen kommer i tillegg til de 24 behandlingene henvisningen gjelder for.

I forbindelse med krav til henvisning har begrepet «behandlingsserie» vært knyttet til 24 behandlinger, som er det antall behandlinger en henvisning gjelder for. Begrepet «behandlingsserie» er brukt i takstene A1a og A1d. Det er ikke endringer i disse takstene fra nyttår. Helsedirektoratet legger til grunn at med «behandlingsserie» menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte.

Selv om kravet til henvisning bortfaller, er det ikke noe til hinder for at pasienter fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapeuten. Inntil videre kan gjeldende henvisningsblankett benyttes så langt den passer.

Endringer som følge av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav

Ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav trer i kraft 1.1.2018 og som følge av dette er det gjort følgende endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi:

 • Definisjonen av manuellterapeut i stønadsforskriften § 1 er endret og flyttet til merknad A4.
 • Krav til å sende epikrise er regulert i ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 10, og § 2 femte ledd i stønadsforskriften utgår: «Etter samtykke fra medlemmet skal fysioterapeuten oversende epikrise til henvisende behandler etter avsluttet behandling».
 • § 10 første ledd er flyttet til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 21, andre ledd, og utgår i stønadsforskriften
  «Kommunen skal ikke inngå driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd. Kommunene skal kun utlyse deltidshjemler når dette samsvarer med kommunens tjenestebehov.»
 • Unntaksbestemmelsen i § 10 andre ledd opphører
  «Når særlige forhold foreligger kan det gjøres unntak fra første ledd første punktum. Det kan likevel ikke inngås driftsavtaler som er mindre enn 20 prosent av fullt tilskudd.»

Presisering om ridefysioterapi

Bortfall av krav til henvisning gjelder ikke for ridefysioterapi. For å få bidrag til ridefysioterapi etter folketrygdloven § 5-22 må pasienten fortsatt ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Spørsmålet om i hvilken grad bortfall av krav til henvisning for avtalefysioterapi skal få konsekvenser også for ridefysioterapi er under vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet.
 

Endring i fysioterapitakster fra 1.juli 2017

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 0,1 prosent fra 1. juli 2017. EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Driftstilskuddet er fastsatt til 421 020 kroner for avtaleåret 2017-2018.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 197 400 kroner for 2017.

Det er ikke endring i egenandeler.

Det er følgende endringer i takster og merknader:

 • Takst H1 bortfaller fra 1. juli 2017
 • Aldersgrensen på takst A1d heves fra 12 til 16 år, dvs. at taksten kan benyttes ved undersøkelse av barn under 16 år
 • Aldersgrensen på takst C33a og b heves fra 12 til 16 år, dvs. at takstene kan benyttes ved behandling i gruppe på inntil 6 barn under 16 år
 • Det er tatt inn en presisering i merknad E1 til takst E 50a og b (endring i kursiv):
  «Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, tilrettelegging av miljø mv. Taksten kan ikke benyttes når det gjennomføres undersøkelse og behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med å reise for å foreta undersøkelse og behandling.»
 • Det innføres en ny merknad F3 til takst F22 med følgende ordlyd:
  Vilkåret for å yte reisetillegg er at det er nødvendig å utføre behandlingen og at
  pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet.
  Reisetillegget beregnes for den tiden fysioterapeuten bruker på reise tur/retur til
  pasient. Ved besøksrunde skal det regnes for samlet reisetid og ikke per pasient. Tiden som går med til behandling skal ikke medregnes.
 • Det legges inn ugyldig takstkombinasjon mellom gruppetakstene (C33a-b, C34a-h) og takst G

Endringer i takstbeløp fra 1.juli 2017:

​Økning

honorar

​Honorar​RefusjonEgenandel​
​A1a​32​298​128​170
​A1c​52​142​142

​0

​A1d​32​378​208​170
​A1f​55​176​176​0
​A1g​45​100​100​0
​E50a​53​310​310​0
​E50b​53​310​310

​0

​E51a​50​125​125​0
​E51b​65​210​210

​0

​E51c​65​210​210​0
​E52​25​140​140

​0

​F1​25​124​124

​0

​F21​2​9​9​0
​F22​10​67​67​0
​F23​11​67​67​0

 

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund(NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF).
Helse- og omsorgsdepartementet har 14. juni 2017 fastsatt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).

Endring i legetakster fra 1. juli 2017

Resultatet fra årets takstforhandlinger med Legeforeningen er klart og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2017:

 • For fastlegene blir honorartakstene og per capitatilskuddet regulert med 1,94 % per 1. juli 2017. Per capitatilskudd for avtaleåret 2017/2018 blir kr. 451,-
 • For avtalespesialistene vil honorartakstene og driftstilskuddet bli regulert med 1,64 % per 1. juli 2017. Nytt driftstilskudd for 2017/18
  Klasse 1: kr. 879 084
  Klasse 2: kr. 1 021 500
  Klasse 3: kr. 1 309 320
 • Fondsavsetningene reguleres med et datotillegg tilsvarende 1,86 % per 1. juli 2017. Det ble gjort endringer i enkelte av takstene; både i form av presiseringer og beløpsendringer. Enkelte nye takster ble innført. Egenandelene ble ikke hevet.

  De viktigste endringene i takster

 • Ny tidstakst 2cdd for leger som er spesialist i allmennmedisin.  Honorar kr. 5,-. Taksten kombineres med vanlig tidstakst 2cd
 • Takstene 1ad, 1ak, 1bd og 1bk ble presisert
 • Gjeninnført en liten refusjonsdel på takst 2ad og 2ae på 2,-
 • Takst 102 – røyketaksten ble presisert
 • Ny kirurgitakst 139c
 • Ny pediatritakst 652
 • Endring i merknad B7
 • Ny merknad E7 og E8

  Videreføring av EPJ-løftet

  Partene ble enige om å avsette midler til EPJ-utvikling i samsvar med protokoll «EPJ-løftet». Avsetningen innebærer at det for avtaleåret 2017/18 stilles totalt 17 millioner kroner til disposisjon for prosjekteier i tråd med nevnte protokoll.

  Forhandlingspartene

  Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Den norske legeforening på den andre side. Se statsavtalen for 2017.
  Helse- og omsorgsdepartementet har 26. juni 2017 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (lovdata.no).

Historiske takstendringer

Endring i legetakster fra 1. juli 2016

Resultatet fra årets takstforhandlinger med Legeforeningen er klart og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2016:

 • For fastlegene blir honorartakstene og per capitatilskuddet regulert med 3,42 % per 1. juli 2016. Per capitatilskudd for avtaleåret 2016/2017 blir kr.442,-
 • For avtalespesialistene vil honorartakstene og driftstilskuddet bli regulert med 3,72.% per 1. juli 2016. Nytt driftstilskudd for 2016/17
  Klasse 1: kr. 864 900
  Klasse 2: kr. 1 005 000
  Klasse 3: kr. 1 288 200
 • Fondsavsetningene reguleres med et datotillegg tilsvarende 3,5 pst. per 1. juli 2016. Det ble gjort endringer i enkelte av takstene; både i form av presiseringer og beløpsendringer.

De viktigste endringene i takster og merknader er:

​Dag​Kveld
​Konsultasjon hos allmennlege/legevakt​152 kroner257 kroner
​Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin​201 kroner​305 kroner
​Sykebesøk fra allmennlege/legevakt​205 kroner​328 kroner
​Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin​240 kroner​363 kroner
​Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist​345 kroner
​Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud​54 kroner
​Laboratorieprøver​54 kroner
​Røntgen​245 kroner

 

Viderføring av EPJ-løftet 

Partene ble enige om å avsette midler til EPJ-utvikling i samsvar med protokoll «EPJ-løftet». Avsetningen innebærer at det for avtaleåret 2016/17 stilles totalt 17 millioner kroner til disposisjon for prosjekteier i tråd med nevnte protokoll.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Den norske legeforening på den andre side. Se protokoll av forhandlingene av 31. mai 2016 og 15. juni 2016.
Helse- og omsorgsdepartementet har 27. juni 2016 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (lovdata.no).

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2016

Driftstilskuddet er fastsatt til 420 600 kroner for avtaleåret 2016-2017. I tråd med Stortingets vedtak økes egenandelene med 8 prosent i gjennomsnitt. Honorartakstene justeres innenfor en ramme på 5,04 prosent fra 1. juli. I tillegg er det gitt en kompensasjon på totalt 30,4 millioner kroner for lav økning av driftsresultat i perioden 2007-2014. Det settes av 32,2 millioner kroner til Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter. Videre settes det av tilsammen 3 millioner kroner til et EPJ-løft for fysioterapeuter.

Det er framforhandlet en delvis kompensasjon for elektronisk samhandling. Fra 1.1.2017 opprettes det en takst H2a for elektronisk samhandling via helsenettet med et månedlig beløp på 846 kroner. Fysioterapeuter som ikke kan dele helsenettkostnaden med andre behandlere, kan i tillegg utløse takst H2b på 508 kroner i måneden. Det er tatt forbehold om Stortingets vedtak av budsjettet for 2017.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 192 540 kroner for 2016.

De viktigste endringene i takster og merknader er:

 • Endret ordlyd for tidstakstene A2a-f, A8a og A9a. I stedet for at takstene knyttes til spesifikke behandlingsformer, knyttes takstene til tidsbruk og kompetanse. Det framgår av forskriften § 4 hvilke behandlingsformer som gir rett til stønad.
  - A2a: Behandling hos fysioterapeut i 20 min
  - A2b: Behandling hos fysioterapeut i 30 min
  - A2c: Behandling hos fysioterapeut i 40 min
  - A2e: Behandling hos fysioterapeut i 60 min
  - A2f: Behandling hos fysioterapeut i 90 min
  - A8a: Behandling hos manuellterapeut
  - A9a: Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi
 • Takstene A7, A11, B20 og B21 bortfaller som egne takster. Honoraret for disse behandlingsformene er lagt inn i takstene A2a-g.
 • Det åpnes for at takst A9a og A9b kan kombineres med takst A2g
 • Takst C33 Behandling i gruppe av barn under 12 år utvides til å gjelde for inntil 6 barn og taksten splittes i C33a for de første tre barn og C33b for de neste tre barn
 • Det innføres et smågruppetillegg i form av en ny takst C34h Tillegg for behandling i grupper på 2-4 deltakere, per pasient
 • Det åpnes for at takst A10 for Veiledet trening kan benyttes på alle pasienter, og ikke bare på honorartakstpasienter. Merknad A6 er endret i tråd med dette, og vilkårene for å utløse taksten er nærmere presisert
 • Takst B22 kan ikke kombineres med gruppetakstene C33a-b eller C34a-g

Forhandlingspartene

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2015

Det er ikke endringer i takstbeløp, driftstilskudd og avsetning til fond for etter- og videreutdanning fra 1. juli 2015.

 • Driftstilskuddet på 397 020 kroner videreføres uendret.
 • Det er ikke endring i egenandeler.

Endringer i takster og merknader:

 • Endring i vilkår for bruk av takst A8 slik at bruk av taksten forutsetter at fysioterapeuten er «manuellterapeut» i henhold til definisjonen i forskriften § 1.
 • Det er tatt inn noen presiseringer i merknad til takstene for gruppebehandling
 • Krav til å oppgi klokkeslett på regningen er tydeliggjort i forskriften § 8

Økning i fastlønnstilskudd fra 1. januar 2015

Fastlønnstilskuddet økes fra kr 183 120 til kr 187 800. Fastlønnstilskuddsendringen har virkning fra 1. januar 2015, men utbetales etterskuddsvis.

Helse- og omsorgsdepartementet har 16. juni 2015 gitt forskrift om endring i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten (lovdata.no).

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund(NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF).

Helse- og omsorgsdepartementet har 16. juni 2015 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).

Endring i psykologtakster fra 1. juli 2016

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre- og etterutdanning på 2,7 prosent fra 1. juli 2016.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre.
Helse- og omsorgsdepartementet har 24. juni 2016 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.

Endring i psykologtakster fra 1. juli 2015

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart, og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2015:

Økonomisk ramme

Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre- og etterutdanning på 2 prosent fra 1. juli 2015. 

Fullt driftstilskudd er per år:

 • I perioden 01.07.15 – 31.12.15: 471 360 kroner.
 • I perioden 01.01.15 – 30.06.15: 484 380 kroner.

Avsetning til fondet for videre- og etterutdanning for psykologer i privat praksis blir i samme periode 1 740 000.

Nye takster og kombinasjoner

Det innføres fire nye takster:

 • 28 a Gruppeterapi av barn, minst to timer, inntil seks deltakere
 • 28b Tillegg per deltaker
 • 28c Gruppeterapi av barn, minst tre timer, inntil seks deltakere
 • 28b Tillegg per deltaker

Takstene kan kun kombineres med takstene 28 og 40. 

Det åpnes videre for at takstene 12 og 13 kan kombineres med 23-takstene og takst 32. Bakgrunnen for dette er behovet for å innhente informasjon fra pårørende i utredning av pasienter når pasienten selv ikke kan gi adekvat informasjon.

Krav om tilknytning til Norsk helsenett

Avtalespesialister som har 50-100 prosent driftsavtale med regionale helseforetak skal være tilknyttet helsenett innen 1. januar 2016. Det gis delvis kompensasjonen som legges på driftstilskuddet, og skaleres med avtalt prosentavtale. For 100 prosent avtalehjemmel er kompensasjonen 13 000 per år.

Alle avtalepraksiser skal pr 1. januar 2016 ha et elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører, samt at avtalepraksisen skal være tilknyttet helsenettet (Norsk Helsenett SF).

Bakgrunnen for kravet om tilknytning til helsenettet er at det i lang tid har vært fokus på sikker utveksling av sensitiv pasientinformasjon.

Avtalespesialister med deltidsdriftsavtaler under 50 prosent er unntatt fra kravet om oppkobling mot helsenettet. Avtalespesialister som har fylt 65 år pr. 1. juli 2015 og har tenkt å avslutte sin praksis senest ved fylte 70 år, kan få unntak etter søknad. Disse vil ikke motta økonomisk kompensasjon for oppkobling og drift av helsenett. Søknad om unntak sendes til det regionale helseforetak innen 1. oktober 2015.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre.

Helse- og omsorgsdepartementet har 26. juni 2015 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.

Endringer i legetakster fra 1. juli 2015

Resultatet fra årets takstforhandlinger med Legeforeningen er klart og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2015:

 • For fastlegene blir honorartakstene og per capitatilskuddet regulert med 1,49 % per 1. juli 2015. Per capitatilskudd for avtaleåret 2015/2016 blir kr. 427,-.
 • For avtalespesialistene vil honorartakstene og driftstilskuddet bli regulert med 1,19 % per 1. juli 2015.
 • Fondsavsetningene reguleres med et datotillegg tilsvarende 1,33 pst. per 1. juli 2015.

Det ble gjort endringer i enkelte av takstene; både i form av presiseringer og beløpsendringer.

Legens bruk av gebyrer

Enkelte leger har i de senere år tatt i bruk gebyrer for bruk av betalingskort og timebestilling per sms. Problemstillingen ble tatt opp i årets forhandlinger. Partene er enige om at slik bruk av gebyr skal opphøre fra 1. januar 2016.

De årlige takstforhandlingene mellom Staten og Legeforeningen regulerer med bindende virkning økonomiske ytelser innenfor folketrygdlovens finansiering av legetjenester utenfor sykehus, herunder pasientbetaling. Etter krav fra staten har partene drøftet presiseringer i stønadsforskriften av pasientbetaling for administrative systemer på legekontor.

Gjennom forhandlingene ble partene enige om at følgende ordlyd i ny § 2 nr. 6 i stønadsforskriften tas inn som en presisering fra 1. januar 2016:
"Medlemmets egenandeler/egenbetalinger for å oppsøke lege er uttømmende regulert i forskriften, jf. kap II. Leger er forhindret fra selv å kreve, eller inngå avtaler som innebærer, pasientfinansiering av administrative systemer som betalingstjenester, timebestillingssystemer og lignende.

Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene ved faktureringen."

Videreføring av EPJ-løftet

Videre avtalte partene å videreføre "EPJ-løftet". EPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT-verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk.

Programmet styres av en partssammensatt styringsgruppe hvor både Legeforeningen og Helsedirektoratet er representert. Helsedirektoratet er programeier.

Det er i den sammenheng avtalt en økonomisk avsetning for avtaleåret 2015/16 på totalt 17 millioner kroner som stilles til disposisjon for prosjekteier. I protokoll av 25.06.2015 er det listet opp og beskrevet utviklingsprosjekter som skal prioriteres for inneværende avtaleperiode. Et av prosjektene som skal videreføres fra foregående avtaleår er «Digital Dialog Fastlege» som skal gjøre det mulig for pasient og lege å kommunisere sikkert via digitale tjenester.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Den norske legeforening på den andre side. Se protokoll fra forhandlingene av 19.06.15 med presiseringer i protokoll av 25.06.15.

Helse- og omsorgsdepartementet har 26. juni 2015 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Lovdata.no). 

Endring i psykologtakster fra 1. juli 2014

​Helse- og omsorgsdepartementet har gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.
I tråd med Stortingets vedtak økes egenandelene med 1,5 prosent fra 1. juli 2014. Takster, driftstilskudd og avsetning til fond for etter- og videreutdanning økes med 2,9 prosent fra 1. juli 2014. Driftstilskuddet fastsettes til 462 120 kroner.

Nye takster

Det innføres to nye takster:

 • 21h Psykoterapi av barn, kun foresatte til stede, minst 1,5 time
 • 21i Psykoterapi av barn, kun foresatte til stede, minst 2 timer

Forskriften endres slik at alle 21-takstene (psykoterapi av barn, kun foresatte til stede) kan kombineres med takst 27. Takst 27 er en tilleggstakst som kan utløses for de seks første konsultasjonene av nyhenviste pasienter.

Nytt takstoppsett

Oppsettet i takstkapitlet i forskriften er endret. Nytt oppsett innebærer ingen materielle endringer. Hensikten er å gjøre regelverket mer oversiktlig og tilgjengelig, både for psykologene, EPJ-leverandørene og forvaltningen.

Endringene er i tråd med takstoppsettene for leger og fysioterapeuter. Målet med endringene er at forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog skal være tydelig på hvilke regler som gjelder for telling av antall behandlinger, kombinasjon av takster og bruksområdet til hver enkelt takst.

Det er en ny innledning til takstkapitlet som forklarer hovedreglene for telling av antall behandlinger og kombinasjon av takster. Takstene er lagt inn i en tabell med kolonner for honorar, refusjon, egenandel, merknad og repetisjon. De to siste kolonnene er nye. Under merknader angis hvilke merknader som er aktuelle for hver takst og under repetisjon angis i hvilken grad taksten kan repeteres i samme behandling (konsultasjon). Merknadene har fått nye bokstavnummereringer tilpasset tilhørende tabell.

Det er også lagt inn ugyldige takstkombinasjoner til hver enkelt takst. Ugyldig takstkombinasjon betyr at taksten ikke kan kombineres med andre i samme behandling og at de derfor ikke kan føres på samme regning/regningslinje. Hovedregelen er at det skal føres én regning/regningslinje for hver behandling.

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2014

Helse- og omsorgsdepartementet har 20. juni 2014 gitt ny forskrift om dekning av utgifter til fysioterapi.

Det har i år vært ført felles forhandlinger mellom Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og Norsk Fysioterapeutforbund(NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF) på den andre siden.

I tråd med Stortingets vedtak økes egenandelene med 1,5 prosent fra 1. juli 2014. Takster, driftstilskudd og avsetning til fond for etter- og videreutdanning økes innenfor en ramme på 5,3 prosent fra 1. juli 2014. Driftstilskuddet fastsettes til 397 020 kroner.

Takstendringer

De viktigste endringene i takster er:

 • Det er påslag på honorartakstene på en rekke takster. På grunn av økte egenandeler er det også endringer i forholdet mellom egenandel og refusjon på mange takster. Nye beløp framgår av forskriften.
 • Det innføres en ny takst H1for oppkobling til Norsk Helsenett.
 • Det innføres en ny takst E51b for skriving av epikrise uten samtidig undersøkelse eller behandling.
 • Det innføres en ny takst E51c for skriving av henvisninger og rekvisisjoner uten samtidig undersøkelse eller behandling.
 • Strukturendring A9: Takst A9 deles i A9a og A9b etter mønster av takst A8a og A8b.
 • Forenkling av gruppetakster. Ny takst C34a-g erstatter C30a-d, C31a-d og C32.
 • Innstramming i vilkår for å utløse D40 ved at aldersvilkåret heves fra 70 til 80 år.

Det er tatt inn en presisering i merknad A1:   
Inkludert i takstene ligger honorar for for- og etterarbeid, men tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. Innenfor tiden som utløser A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a, A8b eller A9a og A9b, kan fysioterapeuten skrive journalnotat, henvisninger og rekvisisjoner. Hjelp til av- og påkledning kan også inngå i tiden som det kreves refusjon for.

Bortfall av mulighet for forhåndstilsagn fra HELFO

Fra 1.7.2014 faller fysioterapeuters mulighet for å søke HELFO om forhåndstilsagn for stønad etter honorartakst bort. Det betyr at fysioterapeutene selv må avgjøre om pasientens sykdom faller inn under rett til honorartakst i sykdomslista. Det er tatt inn en presisering om dette i forskriften § 5:

Den enkelte fysioterapeut er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-8, herunder krav på stønad etter honorartakst. Fysioterapeuten skal vurdere om behandlingen er innenfor rammen av nødvendig og forsvarlig fysioterapi. Fysioterapeuten må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Presiseringer i kapittel II Sykdomsliste

Enkelte presiseringer som i dag framgår av rundskriv til folketrygdloven § 5-8 er tatt inn i forskriften kapittel II Sykdomsliste. Dette er kun presiseringer av gjeldende praksis. Det er ingen endringer i vilkår for stønad etter honorartakst.

Endring i kapittel IV Pasientbetaling

Det er tatt inn en presisering i annet ledd:

Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbruksmateriell som ytes ved instituttet og prisen på dette. Prisen på forbruksmateriell og tilleggstjenester fastsettes av fysioterapeuten selv og skal være spesifisert på pasientens kvittering.

Det er videre tatt inn følgende presisering i et nytt sjette ledd: Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

I tråd med Stortingets vedtak økes egenandelene med 1,5 prosent fra 1. juli 2014. Takster, driftstilskudd og avsetning til fond for etter- og videreutdanning økes med 2,9 prosent fra 1. juli 2014. Driftstilskuddet fastsettes til 397 020 kroner.

Endringer i legetakster 2013

Ny legetakst for e-konsultasjon fra 1. juli 2013

Fra 1. juli 2013 gjelder den nye forskriften om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (også kjent som normaltariffen). Forskriften inneholder informasjon om hvilke refusjonstakster og egenandeler leger kan ta for tjenester som utføres, og er gjenstand for årlige forhandlinger.

Forhandlingene om fordeling av takster ble gjennomført innenfor den avtalte økonomiske ramme på 1,8 pst. Per-capita tilskudd og driftstilskudd justeres også med disse prosentsatsene.

Spesielt verdt å merke seg i år er den helt nye taksten for såkalt e-konsultasjon. Dette innebærer elektronisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege eller dennes stedfortreder. Fastlegen eller dennes stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. Taksten kan kun kreves ved etablert sykdom/lidelse hos pasienten. Taksten omfatter kun tekstlig kommunikasjon (ikke bilde, lyd, video). E-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon/sykebesøk.

E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten er inkludert. Fastlegen, eller dennes stedfortreder, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene.

Kommunikasjonen skal skje på sikkerhetsnivå 4, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Dette for å ivareta kravene til taushetsplikt og informasjonssikkerhet. Dette krever en portalløsning som få journalleverandører tilbyr i dag, men det forventes at e-konsultasjon vil være et tilbud de fleste leger kan gi sine pasienter innen få år.

Sist faglig oppdatert: 22. januar 2018