Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2018

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 5,6 prosent fra 1. juli 2018. EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Driftstilskuddet er fastsatt til 444 600 kroner for avtaleåret 2018-2019.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 203 000 kroner for 2018.

Egenandelene er økt med gjennomsnittlig 1,8 prosent.

Fra 1.juli 2018 gjelder følgende endringer i takster og merknader

Takst A1a og A1d – endring i ordlyd og merknad A2

Takst A1a: Undersøkelse hos fysioterapeut, inntil 30 minutter. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Takst A1d: Undersøkelse hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k, inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse A8, A9 eller A2k benytte taksten. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Merknad A2: Bruk av takst A1a og A1d forutsetter en fysioterapeutisk undersøkelse og funksjonsvurdering. Resultatet av undersøkelsen, herunder diagnose og mål for behandlingen, skal være dokumentert i journal.

Merknad A3: ny presisering er merket i kursiv

Råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopplegget er inkludert i taksten. Nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i taksten når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Dette gjelder også nødvendig tilpasning, veiledning, opplæring og vurdering av behov for hjelpemidler. Ved lymfødembehandling kan også tid medgått til måltaking og tilpassing av strømper inkluderes i taksten.

Ny takst A4 – enkel pasientkontakt

Det innføres en ny takst A4 med følgende ordlyd:
Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Merknad A7 til takst A4:
Taksten kan bare utløses dersom pasienten har vært til individuell undersøkelse og/eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, f.eks. ved bestilling av time.

Takst B22 (Aktiv oppvarming)

Taksten utgår og honoraret innlemmes i takstene A2a-f og i A9.

Takst C34g (Tillegg for behandling i basseng)

Taksten kan kombineres med C33a og b.

Merknad E1 – ny presisering er merket med kursiv

Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Taksten kan ikke benyttes når det gjennomføres undersøkelse og behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling.

Merknad E2

Følgende merknad utgår:
Taksten kan også benyttes av manuellterapeut ved kommunikasjon med fysioterapeut i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien.

Endringer i takstbeløp fra 1. juli 2018:

​Økning honorar​honorar​refusjon ​egenandel
​A1a
​9
​307
​134
​173
A1c
​7
​149
​149
​0
A1d
​12
​390
​217
​173
A1f
​7
​183
​183
​0
A1g
​5
​105
​105
​0
A1h
​5
​69
​69
​0
​A2a
​25
​159
​36
​123
​A2b
​23
​234
​74
​160
​A2c
​39
​309
​112
​197
​A2e
​36
​459
​188
​271
​A2f
​79
​684
​302
​382
​A2g
​0
​20
​8
​12
​A2k
​5
​50
​50
​0
​A4
​Ny takst
63​​63
​0
​A8a
​10
​260
​97
​163
​A8b
​5
​109
​50
​59
​A9a
​15
​201
​78
​123
​A9b
​5
​96
​57
​39
​C33a
​5
​255
​255
​0
​C34a
​3
​73
​18
​55
​C34c
​4
​133
​36
​97
​C34e
​6
​196
​58
​138
​C34g
​3
​37
​13
​24
​E50a
​15
​325
​325
​0
​E50b
​15
​325
​325
​0
​E51a
​6
​131
​131
​0
​E51b
​11
​221
​221
​0
​E51c
​11
​221
​221
​0
​E52
​8
​148
​148
​0
​F1
​10
​134
​134
​0
​F22
​4
​71
​71
​0
​F23
​4
​71
​71
​0
​H2a
​75
​921
​921
​0
​H2b
​375
​883
​883
​0

Takstene A2a-f

Fra 1.oktober 2018 omstruktureres A2-takstene. Takstene A2a-f utgår, og det innføres samtidig en ny takst A3a og b:
A3a: Behandling hos fysioterapeut
A3b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund(NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF).
Helse- og omsorgsdepartementet vil fastsette ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).
 

Endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester fra 1. januar 2018

I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet varslet regjeringen en rekke tiltak rettet mot fysioterapitjenestene for å sikre brukerne bedre kvalitet i tjenesten.

Som ledd i oppfølgingen av denne meldingen er det vedtatt flere lov- og forskrift-endringer som trer i kraft 1.1.2018. Dette gjelder:

Endringene er nærmere omtalt i rundskriv I– 7/2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fra 1.1.2018

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi som følge av Stortingets vedtak om bortfall av krav til henvisning for å få stønad til fysioterapi og som følge av fastsettelse av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Endringer som følge av bortfall av krav til henvisning

Disse reglene er fjernet fra forskriften og gjelder ikke lenger fra 1.1.2018:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i behandlingen.
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24 behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme dag.
 • Merknad A6: Treningen kommer i tillegg til de 24 behandlingene henvisningen gjelder for.

I forbindelse med krav til henvisning har begrepet «behandlingsserie» vært knyttet til 24 behandlinger, som er det antall behandlinger en henvisning gjelder for. Begrepet «behandlingsserie» er brukt i takstene A1a og A1d. Det er ikke endringer i disse takstene fra nyttår. Helsedirektoratet legger til grunn at med «behandlingsserie» menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte.

Selv om kravet til henvisning bortfaller, er det ikke noe til hinder for at pasienter fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapeuten. Inntil videre kan gjeldende henvisningsblankett benyttes så langt den passer.

Endringer som følge av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav

Ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav trer i kraft 1.1.2018 og som følge av dette er det gjort følgende endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi:

 • Definisjonen av manuellterapeut i stønadsforskriften § 1 er endret og flyttet til merknad A4.
 • Krav til å sende epikrise er regulert i ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 10, og § 2 femte ledd i stønadsforskriften utgår: «Etter samtykke fra medlemmet skal fysioterapeuten oversende epikrise til henvisende behandler etter avsluttet behandling».
 • § 10 første ledd er flyttet til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 21, andre ledd, og utgår i stønadsforskriften
  «Kommunen skal ikke inngå driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd. Kommunene skal kun utlyse deltidshjemler når dette samsvarer med kommunens tjenestebehov.»
 • Unntaksbestemmelsen i § 10 andre ledd opphører
  «Når særlige forhold foreligger kan det gjøres unntak fra første ledd første punktum. Det kan likevel ikke inngås driftsavtaler som er mindre enn 20 prosent av fullt tilskudd.»

Presisering om ridefysioterapi

Bortfall av krav til henvisning gjelder ikke for ridefysioterapi. For å få bidrag til ridefysioterapi etter folketrygdloven § 5-22 må pasienten fortsatt ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Spørsmålet om i hvilken grad bortfall av krav til henvisning for avtalefysioterapi skal få konsekvenser også for ridefysioterapi er under vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet.
 

Endring i fysioterapitakster fra 1.juli 2017

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 0,1 prosent fra 1. juli 2017. EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Driftstilskuddet er fastsatt til 421 020 kroner for avtaleåret 2017-2018.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 197 400 kroner for 2017.

Det er ikke endring i egenandeler.

Det er følgende endringer i takster og merknader:

 • Takst H1 bortfaller fra 1. juli 2017
 • Aldersgrensen på takst A1d heves fra 12 til 16 år, dvs. at taksten kan benyttes ved undersøkelse av barn under 16 år
 • Aldersgrensen på takst C33a og b heves fra 12 til 16 år, dvs. at takstene kan benyttes ved behandling i gruppe på inntil 6 barn under 16 år
 • Det er tatt inn en presisering i merknad E1 til takst E 50a og b (endring i kursiv):
  «Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, tilrettelegging av miljø mv. Taksten kan ikke benyttes når det gjennomføres undersøkelse og behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med å reise for å foreta undersøkelse og behandling.»
 • Det innføres en ny merknad F3 til takst F22 med følgende ordlyd:
  Vilkåret for å yte reisetillegg er at det er nødvendig å utføre behandlingen og at
  pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet.
  Reisetillegget beregnes for den tiden fysioterapeuten bruker på reise tur/retur til
  pasient. Ved besøksrunde skal det regnes for samlet reisetid og ikke per pasient. Tiden som går med til behandling skal ikke medregnes.
 • Det legges inn ugyldig takstkombinasjon mellom gruppetakstene (C33a-b, C34a-h) og takst G

Endringer i takstbeløp fra 1.juli 2017:

​Økning

honorar

​Honorar​RefusjonEgenandel​
​A1a​32​298​128​170
​A1c​52​142​142

​0

​A1d​32​378​208​170
​A1f​55​176​176​0
​A1g​45​100​100​0
​E50a​53​310​310​0
​E50b​53​310​310

​0

​E51a​50​125​125​0
​E51b​65​210​210

​0

​E51c​65​210​210​0
​E52​25​140​140

​0

​F1​25​124​124

​0

​F21​2​9​9​0
​F22​10​67​67​0
​F23​11​67​67​0

 

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund(NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF).
Helse- og omsorgsdepartementet har 14. juni 2017 fastsatt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).

Endring i legetakster fra 1. juli 2017

Resultatet fra årets takstforhandlinger med Legeforeningen er klart og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2017:

 • For fastlegene blir honorartakstene og per capitatilskuddet regulert med 1,94 % per 1. juli 2017. Per capitatilskudd for avtaleåret 2017/2018 blir kr. 451,-
 • For avtalespesialistene vil honorartakstene og driftstilskuddet bli regulert med 1,64 % per 1. juli 2017. Nytt driftstilskudd for 2017/18
  Klasse 1: kr. 879 084
  Klasse 2: kr. 1 021 500
  Klasse 3: kr. 1 309 320
 • Fondsavsetningene reguleres med et datotillegg tilsvarende 1,86 % per 1. juli 2017. Det ble gjort endringer i enkelte av takstene; både i form av presiseringer og beløpsendringer. Enkelte nye takster ble innført. Egenandelene ble ikke hevet.

  De viktigste endringene i takster

 • Ny tidstakst 2cdd for leger som er spesialist i allmennmedisin.  Honorar kr. 5,-. Taksten kombineres med vanlig tidstakst 2cd
 • Takstene 1ad, 1ak, 1bd og 1bk ble presisert
 • Gjeninnført en liten refusjonsdel på takst 2ad og 2ae på 2,-
 • Takst 102 – røyketaksten ble presisert
 • Ny kirurgitakst 139c
 • Ny pediatritakst 652
 • Endring i merknad B7
 • Ny merknad E7 og E8

  Videreføring av EPJ-løftet

  Partene ble enige om å avsette midler til EPJ-utvikling i samsvar med protokoll «EPJ-løftet». Avsetningen innebærer at det for avtaleåret 2017/18 stilles totalt 17 millioner kroner til disposisjon for prosjekteier i tråd med nevnte protokoll.

  Forhandlingspartene

  Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Den norske legeforening på den andre side. Se statsavtalen for 2017.
  Helse- og omsorgsdepartementet har 26. juni 2017 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (lovdata.no).

Historiske takstendringer

Endring i legetakster fra 1. juli 2016

Resultatet fra årets takstforhandlinger med Legeforeningen er klart og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2016:

 • For fastlegene blir honorartakstene og per capitatilskuddet regulert med 3,42 % per 1. juli 2016. Per capitatilskudd for avtaleåret 2016/2017 blir kr.442,-
 • For avtalespesialistene vil honorartakstene og driftstilskuddet bli regulert med 3,72.% per 1. juli 2016. Nytt driftstilskudd for 2016/17
  Klasse 1: kr. 864 900
  Klasse 2: kr. 1 005 000
  Klasse 3: kr. 1 288 200
 • Fondsavsetningene reguleres med et datotillegg tilsvarende 3,5 pst. per 1. juli 2016. Det ble gjort endringer i enkelte av takstene; både i form av presiseringer og beløpsendringer.

De viktigste endringene i takster og merknader er:

​Dag​Kveld
​Konsultasjon hos allmennlege/legevakt​152 kroner257 kroner
​Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin​201 kroner​305 kroner
​Sykebesøk fra allmennlege/legevakt​205 kroner​328 kroner
​Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin​240 kroner​363 kroner
​Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist​345 kroner
​Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud​54 kroner
​Laboratorieprøver​54 kroner
​Røntgen​245 kroner

 

Viderføring av EPJ-løftet 

Partene ble enige om å avsette midler til EPJ-utvikling i samsvar med protokoll «EPJ-løftet». Avsetningen innebærer at det for avtaleåret 2016/17 stilles totalt 17 millioner kroner til disposisjon for prosjekteier i tråd med nevnte protokoll.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Den norske legeforening på den andre side. Se protokoll av forhandlingene av 31. mai 2016 og 15. juni 2016.
Helse- og omsorgsdepartementet har 27. juni 2016 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (lovdata.no).

Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2016

Driftstilskuddet er fastsatt til 420 600 kroner for avtaleåret 2016-2017. I tråd med Stortingets vedtak økes egenandelene med 8 prosent i gjennomsnitt. Honorartakstene justeres innenfor en ramme på 5,04 prosent fra 1. juli. I tillegg er det gitt en kompensasjon på totalt 30,4 millioner kroner for lav økning av driftsresultat i perioden 2007-2014. Det settes av 32,2 millioner kroner til Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter. Videre settes det av tilsammen 3 millioner kroner til et EPJ-løft for fysioterapeuter.

Det er framforhandlet en delvis kompensasjon for elektronisk samhandling. Fra 1.1.2017 opprettes det en takst H2a for elektronisk samhandling via helsenettet med et månedlig beløp på 846 kroner. Fysioterapeuter som ikke kan dele helsenettkostnaden med andre behandlere, kan i tillegg utløse takst H2b på 508 kroner i måneden. Det er tatt forbehold om Stortingets vedtak av budsjettet for 2017.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 192 540 kroner for 2016.

De viktigste endringene i takster og merknader er:

 • Endret ordlyd for tidstakstene A2a-f, A8a og A9a. I stedet for at takstene knyttes til spesifikke behandlingsformer, knyttes takstene til tidsbruk og kompetanse. Det framgår av forskriften § 4 hvilke behandlingsformer som gir rett til stønad.
  - A2a: Behandling hos fysioterapeut i 20 min
  - A2b: Behandling hos fysioterapeut i 30 min
  - A2c: Behandling hos fysioterapeut i 40 min
  - A2e: Behandling hos fysioterapeut i 60 min
  - A2f: Behandling hos fysioterapeut i 90 min
  - A8a: Behandling hos manuellterapeut
  - A9a: Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi
 • Takstene A7, A11, B20 og B21 bortfaller som egne takster. Honoraret for disse behandlingsformene er lagt inn i takstene A2a-g.
 • Det åpnes for at takst A9a og A9b kan kombineres med takst A2g
 • Takst C33 Behandling i gruppe av barn under 12 år utvides til å gjelde for inntil 6 barn og taksten splittes i C33a for de første tre barn og C33b for de neste tre barn
 • Det innføres et smågruppetillegg i form av en ny takst C34h Tillegg for behandling i grupper på 2-4 deltakere, per pasient
 • Det åpnes for at takst A10 for Veiledet trening kan benyttes på alle pasienter, og ikke bare på honorartakstpasienter. Merknad A6 er endret i tråd med dette, og vilkårene for å utløse taksten er nærmere presisert
 • Takst B22 kan ikke kombineres med gruppetakstene C33a-b eller C34a-g

Forhandlingspartene

Endring i psykologtakster fra 1. juli 2016

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre- og etterutdanning på 2,7 prosent fra 1. juli 2016.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre.
Helse- og omsorgsdepartementet har 24. juni 2016 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.

 

Sist faglig oppdatert: 22. januar 2018