Endring i fysioterapitakster fra 1. juli 2018

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 5,6 prosent fra 1. juli 2018. EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Driftstilskuddet er fastsatt til 444 600 kroner for avtaleåret 2018-2019.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 203 000 kroner for 2018.

Egenandelene er økt med gjennomsnittlig 1,8 prosent.

Fra 1.juli 2018 gjelder følgende endringer i takster og merknader

Takst A1a og A1d – endring i ordlyd og merknad A2

Takst A1a: Undersøkelse hos fysioterapeut, inntil 30 minutter. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Takst A1d: Undersøkelse hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k, inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse A8, A9 eller A2k benytte taksten. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Merknad A2: Bruk av takst A1a og A1d forutsetter en fysioterapeutisk undersøkelse og funksjonsvurdering. Resultatet av undersøkelsen, herunder diagnose og mål for behandlingen, skal være dokumentert i journal.

Merknad A3: ny presisering er merket i kursiv

Råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopplegget er inkludert i taksten. Nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i taksten når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Dette gjelder også nødvendig tilpasning, veiledning, opplæring og vurdering av behov for hjelpemidler. Ved lymfødembehandling kan også tid medgått til måltaking og tilpassing av strømper inkluderes i taksten.

Ny takst A4 – enkel pasientkontakt

Det innføres en ny takst A4 med følgende ordlyd:
Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Merknad A7 til takst A4:
Taksten kan bare utløses dersom pasienten har vært til individuell undersøkelse og/eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, f.eks. ved bestilling av time.

Takst B22 (Aktiv oppvarming)

Taksten utgår og honoraret innlemmes i takstene A2a-f og i A9.

Takst C34g (Tillegg for behandling i basseng)

Taksten kan kombineres med C33a og b.

Merknad E1 – ny presisering er merket med kursiv

Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Taksten kan ikke benyttes når det gjennomføres undersøkelse og behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling.

Merknad E2

Følgende merknad utgår:
Taksten kan også benyttes av manuellterapeut ved kommunikasjon med fysioterapeut i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien.

Endringer i takstbeløp fra 1. juli 2018:

​Økning honorar​honorar​refusjon ​egenandel
​A1a
​9
​307
​134
​173
A1c
​7
​149
​149
​0
A1d
​12
​390
​217
​173
A1f
​7
​183
​183
​0
A1g
​5
​105
​105
​0
A1h
​5
​69
​69
​0
​A2a
​25
​159
​36
​123
​A2b
​23
​234
​74
​160
​A2c
​39
​309
​112
​197
​A2e
​36
​459
​188
​271
​A2f
​79
​684
​302
​382
​A2g
​0
​20
​8
​12
​A2k
​5
​50
​50
​0
​A4
​Ny takst
63​​63
​0
​A8a
​10
​260
​97
​163
​A8b
​5
​109
​50
​59
​A9a
​15
​201
​78
​123
​A9b
​5
​96
​57
​39
​C33a
​5
​255
​255
​0
​C34a
​3
​73
​18
​55
​C34c
​4
​133
​36
​97
​C34e
​6
​196
​58
​138
​C34g
​3
​37
​13
​24
​E50a
​15
​325
​325
​0
​E50b
​15
​325
​325
​0
​E51a
​6
​131
​131
​0
​E51b
​11
​221
​221
​0
​E51c
​11
​221
​221
​0
​E52
​8
​148
​148
​0
​F1
​10
​134
​134
​0
​F22
​4
​71
​71
​0
​F23
​4
​71
​71
​0
​H2a
​75
​921
​921
​0
​H2b
​375
​883
​883
​0

Takstene A2a-f

Fra 1.oktober 2018 omstruktureres A2-takstene. Takstene A2a-f utgår, og det innføres samtidig en ny takst A3a og b:
A3a: Behandling hos fysioterapeut
A3b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund(NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF).
Helse- og omsorgsdepartementet vil fastsette ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).


Endring i legetakster fra 1. juli 2018

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt forskrift med takster ved behandling hos lege og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2018:

 • For fastlegene blir nytt per capitatilskudd kr. 486,-
 • For avtalespesialistene vil nytt driftstilskudd for 2017/18 bli følgende:
  Klasse 1: kr. 914 880,-
  Klasse 2: kr. 1 063 080
  Klasse 3: kr. 1 362 600

Fondet økes med 3, 86 %. Det ble gjort endringer i enkelte av takstene; både i form av presiseringer og beløpsendringer. Enkelte nye takster ble innført. Egenandelene ble økt med 1.8 % av rammen.

De viktigste endringene i takster

 • Ny takst 1ad2 - prøvetaking for ekstern rekvirent, uten samtidig råd/veiledning. Honorar kr. 75 -. Med en egenandel på kr. 56,-
 • Presisering i takst 1be - taksten forutsettes at det gis råd/veiledning.
 • Presisering i takst 1f - taksten forutsetter at det gis råd/veiledning eller ordinasjoner.
 • Presisering i takst 2ae - taksten kan kun kombineres med takstene 2dd og 2p.
 • Presisering av at møtetaksten - takst 14 og 14d, ikke kan kreves dersom møtet avlyses eller er initiert av NAV. Den kan heller ikke benyttes av legevakt.
 • Nye takster 109a og 109b – diabetestakster.

Forhandlingspartene

Endring i psykologtakster fra 1. juli 2018

Resultatet fra årets takstforhandlinger er klart. Partene ble enige om en generell økning av honorartakster, driftstilskudd og avsetning til fondet for videre- og etterutdanning tilsvarende 3,44 prosent fra 1. juli 2018.

Det er opprettet særskilte takster for e-konsultasjon (utredning og behandling). Tilleggstakst for undersøkelse/vurdering av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk, takst 40b, kan fra og med 1.7. kreves sammen med takst 13. Taksten kunne fra før kreves sammen med takstene 11, 18 og 19.

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Norsk psykologforening på den andre.
Helse- og omsorgsdepartementet har 27. juni 2018 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (lovdata.no).

Endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester fra 1. januar 2018

I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet varslet regjeringen en rekke tiltak rettet mot fysioterapitjenestene for å sikre brukerne bedre kvalitet i tjenesten.

Som ledd i oppfølgingen av denne meldingen er det vedtatt flere lov- og forskrift-endringer som trer i kraft 1.1.2018. Dette gjelder:

Endringene er nærmere omtalt i rundskriv I– 7/2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fra 1.1.2018

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi som følge av Stortingets vedtak om bortfall av krav til henvisning for å få stønad til fysioterapi og som følge av fastsettelse av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Endringer som følge av bortfall av krav til henvisning

Disse reglene er fjernet fra forskriften og gjelder ikke lenger fra 1.1.2018:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i behandlingen.
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24 behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme dag.
 • Merknad A6: Treningen kommer i tillegg til de 24 behandlingene henvisningen gjelder for.

I forbindelse med krav til henvisning har begrepet «behandlingsserie» vært knyttet til 24 behandlinger, som er det antall behandlinger en henvisning gjelder for. Begrepet «behandlingsserie» er brukt i takstene A1a og A1d. Det er ikke endringer i disse takstene fra nyttår. Helsedirektoratet legger til grunn at med «behandlingsserie» menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte.

Selv om kravet til henvisning bortfaller, er det ikke noe til hinder for at pasienter fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapeuten. Inntil videre kan gjeldende henvisningsblankett benyttes så langt den passer.

Endringer som følge av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav

Ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav trer i kraft 1.1.2018 og som følge av dette er det gjort følgende endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi:

 • Definisjonen av manuellterapeut i stønadsforskriften § 1 er endret og flyttet til merknad A4.
 • Krav til å sende epikrise er regulert i ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 10, og § 2 femte ledd i stønadsforskriften utgår: «Etter samtykke fra medlemmet skal fysioterapeuten oversende epikrise til henvisende behandler etter avsluttet behandling».
 • § 10 første ledd er flyttet til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav § 21, andre ledd, og utgår i stønadsforskriften
  «Kommunen skal ikke inngå driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd. Kommunene skal kun utlyse deltidshjemler når dette samsvarer med kommunens tjenestebehov.»
 • Unntaksbestemmelsen i § 10 andre ledd opphører
  «Når særlige forhold foreligger kan det gjøres unntak fra første ledd første punktum. Det kan likevel ikke inngås driftsavtaler som er mindre enn 20 prosent av fullt tilskudd.»

Presisering om ridefysioterapi

Bortfall av krav til henvisning gjelder ikke for ridefysioterapi. For å få bidrag til ridefysioterapi etter folketrygdloven § 5-22 må pasienten fortsatt ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Spørsmålet om i hvilken grad bortfall av krav til henvisning for avtalefysioterapi skal få konsekvenser også for ridefysioterapi er under vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet.

Historiske takstendringer

 

Endring i fysioterapitakster fra 1.juli 2017

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning justeres innenfor en ramme på 0,1 prosent fra 1. juli 2017. EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner.

Driftstilskuddet er fastsatt til 421 020 kroner for avtaleåret 2017-2018.

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 197 400 kroner for 2017.

Det er ikke endring i egenandeler.

Det er følgende endringer i takster og merknader:

 • Takst H1 bortfaller fra 1. juli 2017
 • Aldersgrensen på takst A1d heves fra 12 til 16 år, dvs. at taksten kan benyttes ved undersøkelse av barn under 16 år
 • Aldersgrensen på takst C33a og b heves fra 12 til 16 år, dvs. at takstene kan benyttes ved behandling i gruppe på inntil 6 barn under 16 år
 • Det er tatt inn en presisering i merknad E1 til takst E 50a og b (endring i kursiv):
  «Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, tilrettelegging av miljø mv. Taksten kan ikke benyttes når det gjennomføres undersøkelse og behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med å reise for å foreta undersøkelse og behandling.»
 • Det innføres en ny merknad F3 til takst F22 med følgende ordlyd:
  Vilkåret for å yte reisetillegg er at det er nødvendig å utføre behandlingen og at
  pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet.
  Reisetillegget beregnes for den tiden fysioterapeuten bruker på reise tur/retur til
  pasient. Ved besøksrunde skal det regnes for samlet reisetid og ikke per pasient. Tiden som går med til behandling skal ikke medregnes.
 • Det legges inn ugyldig takstkombinasjon mellom gruppetakstene (C33a-b, C34a-h) og takst G

Endringer i takstbeløp fra 1.juli 2017:

​Økning

honorar

​Honorar​RefusjonEgenandel​
​A1a​32​298​128​170
​A1c​52​142​142

​0

​A1d​32​378​208​170
​A1f​55​176​176​0
​A1g​45​100​100​0
​E50a​53​310​310​0
​E50b​53​310​310

​0

​E51a​50​125​125​0
​E51b​65​210​210

​0

​E51c​65​210​210​0
​E52​25​140​140

​0

​F1​25​124​124

​0

​F21​2​9​9​0
​F22​10​67​67​0
​F23​11​67​67​0

 

Forhandlingspartene

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene siden har ført forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund(NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF) på den andre siden. Se protokoll fra forhandlingene (PDF).
Helse- og omsorgsdepartementet har 14. juni 2017 fastsatt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (lovdata.no).

Endring i legetakster fra 1. juli 2017

Resultatet fra årets takstforhandlinger med Legeforeningen er klart og følgende endringer gjelder fra 1. juli 2017:

 • For fastlegene blir honorartakstene og per capitatilskuddet regulert med 1,94 % per 1. juli 2017. Per capitatilskudd for avtaleåret 2017/2018 blir kr. 451,-
 • For avtalespesialistene vil honorartakstene og driftstilskuddet bli regulert med 1,64 % per 1. juli 2017. Nytt driftstilskudd for 2017/18
  Klasse 1: kr. 879 084
  Klasse 2: kr. 1 021 500
  Klasse 3: kr. 1 309 320
 • Fondsavsetningene reguleres med et datotillegg tilsvarende 1,86 % per 1. juli 2017. Det ble gjort endringer i enkelte av takstene; både i form av presiseringer og beløpsendringer. Enkelte nye takster ble innført. Egenandelene ble ikke hevet.

  De viktigste endringene i takster

 • Ny tidstakst 2cdd for leger som er spesialist i allmennmedisin.  Honorar kr. 5,-. Taksten kombineres med vanlig tidstakst 2cd
 • Takstene 1ad, 1ak, 1bd og 1bk ble presisert
 • Gjeninnført en liten refusjonsdel på takst 2ad og 2ae på 2,-
 • Takst 102 – røyketaksten ble presisert
 • Ny kirurgitakst 139c
 • Ny pediatritakst 652
 • Endring i merknad B7
 • Ny merknad E7 og E8

  Videreføring av EPJ-løftet

  Partene ble enige om å avsette midler til EPJ-utvikling i samsvar med protokoll «EPJ-løftet». Avsetningen innebærer at det for avtaleåret 2017/18 stilles totalt 17 millioner kroner til disposisjon for prosjekteier i tråd med nevnte protokoll.

  Forhandlingspartene

  Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene på den ene side har ført forhandlinger med Den norske legeforening på den andre side. Se statsavtalen for 2017.
  Helse- og omsorgsdepartementet har 26. juni 2017 gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (lovdata.no).

Sist faglig oppdatert: 10. juli 2018