Foreløpig regelverk ISF 2019

Her presenteres foreløpig ISF-regelverk for 2019 med vedlegg:

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 37,8 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2019. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. Det sikrer bedre aktivitets- og kostnadskontroll idet ISF for psykisk helsevern/TSB fortsatt er i en omleggingsfase.

Endelig ISF-regelverk for 2019 vil foreligge i desember etter at statsbudsjettet er behandlet i Stortinget.

Nye kostnadsvekter
DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter for de respektive fagområdene. Nytt i 2019 er vedlegg C som omfatter tjenesteforløpsgrupper, se nærmere om dette i grunnlagsdokument og regelverk. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2017 fra alle helseforetakene. 

Endringer i ISF 2019
Endringene er beskrevet i Foreløpig ISF-2019 Grunnlagsdokumentet som følger Foreløpig ISF-regelverk. 

Regelverk ISF 2018

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB. Her presenteres ISF-regelverket for 2018 med vedlegg.

ISF-regelverket 2018

Vedlegg:

Ved en feil har DRG 530 (Større plastikkirurgi etter stort vekttap) og 531 (Annen plastikkirurgi etter stort vekttap) byttet vekt i DRG-listen somatikk for 2018 som ble publisert i desember 2017. Dette er nå rettet opp og listen er publisert på nytt (vedlegget under). Feilen vil også bli rettet i NPK før første tertialrapportering. 

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 36 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene. Enhetsprisen er satt til 43 428 kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.

Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 2 354 kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen.

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2018. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. Det sikrer bedre aktivitets- og kostnadskontroll idet ISF for psykisk helsevern/TSB fortsatt er i en omleggingsfase.

Nye kostnadsvekter

Vedlegg A (1 og2) og vedlegg B (1 og 2) -i regelverket omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2016 fra alle helseforetakene.

Endringer

Endringer i ISF- regelverket fra 2017 til 2018 fremkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • Kostnadsvekter beregnet med basis i KPP-data som er sykehusenes egne data
 • Dagkirurgi Utvalgte DRG-er med samme tjenesteinnhold (prosedyrer) gis samme vekt uavhengig av om det gis som dag- eller døgnkirurgi
 • Nye behandlingsmetoder. Det er inkludert legemiddelbehandling innen flere kreftområder, samt behandling med PAH-legemidler. Videre er det lagt til rette for at nye legemidler som besluttes innført kan inkluderes i ISF i løpet av året
 • Ambulant virksomhet innen somatikk. Det gis et tillegg for ambulant virksomhet innen somatisk spesialisthelsetjeneste, tilsvarende som for poliklinisk ambulant virksomhet innen psykisk helsevern og TSB
 • Utførende helsepersonell. Optikere og ortoptister er inkludert i ISF for selvstendige konsultasjoner.
 • Palliative tjenester. Endrede rapporteringsregler
 • Øyeblikkelig-hjelp pasienter. Nye særkoder på utvalgte områder innen medisinsk fagområde. Særkodene gir en endret gruppering fra polikliniske DRG-er til ØH-Dag-DRG med høyere vekt.

Det vises for øvrig til grunnlagsdokumentet som publiseres sammen med ISF-regelverket. En oversikt over DRG-logikkendringer fremkommer også her.
ISF-regelverket vil kun publiseres elektronisk.

Presentasjon fra møte 17. oktober 2017 om ISF 2018

Regelverk ISF 2017

Regelverk ISF 2017

Vedlegg 

DRGListe2017 Somatikk (Vedlegg A1) (Excel)

STGListe2017 Somatikk (Vedlegg A2) (Excel)

DRGListe2017 Psykisk Helsevern og TSB v2 (Vedlegg B1) (Excel) (Se kommentar over)

STGListe2017 Psykisk Helsevern og TSB (Vedlegg B2) (Excel)

Takstkoder som skal registreres og rapporteres i 2017 (PDF)

ISF PHV_TSB Grunnlagsdokument for ISF-regelverk (PDF)

ENDRINGSLOGG etter foreløpig ISF-regelverk for 2017 (PDF)

Informasjon om foreløpig ISF-regelverk 2017 (PDF)

 

Regelverk for ISF 2017

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB.

ISF-regelverket regulerer overføringer på drøyt 34 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene. Enhetsrefusjonen er satt til 42 753 kroner.

Endelig NPK (Norsk pasientklassifisering), inkludert DRG-grouper, vil bli publisert ultimo januar 2016.

Nye kostnadsvekter

Vedlegg A og vedlegg B - i regelverket omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med grunnlag i kostnads- og pasientdata i 2015 fra 22 helseforetak.

Endringer

Endringer i ISF- regelverket fra 2016 til 2017 fremkommer i kapittel 2 og 3 . Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • utvidelse av ISF til også å omfatte psykisk helsevern og TSB
 • utvidelse av ISF til å omfatte mer legemiddelbehandling
 • ellers mindre endringer og justeringer

En oversikt over DRG-logikkendringer for somatikk fremkommer i kapittel 2.2. For psykisk helsevern og TSB er det utarbeidet et grunnlagsdokument, «ISF-PHV&TSB – Grunnlagsdokument for regelverk m.v.» som beskriver grunnlaget for regelverket, grupperingsregler samt premissene for kostnadsvektberegningene. Dette dokumentet publiseres sammen med ISF-regelverket.

Utsending av ISF-regelverket

ISF-regelverket vil bli trykket og sendt ut som tidligere. Dette vil skje primo januar.

 

Regelverk ISF 2016

ISF-regelverk for 2016

Vedlegg A - kostnadsvekter 2016 (Excel 2010)

Endringslogg foreløpig ISF-regelverk for 2016 (PDF)

Informasjonsmøte 13. oktober om foreløpig ISF-regelverk 2016 (PDF)

Regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF) 2016 har virkning fra 1.1.2016.

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste.

Regelverk for ISF 2016

ISF-regelverket regulerer overføringer på drøyt 30 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene. I forslag til statsbudsjettet var enhetsprisen satt til 42 163 kroner, men ble endret til 42 081 kroner som en følge av behandlingen av statsbudsjettet, prop 1. S (2015-2016), jf. Innst. 11 S (2015-2016). 

Endelig NPK (Norsk pasientklassifisering), inkludert DRG-grouper, vil bli publisert ultimo januar 2016.

Nye kostnadsvekter

Vedlegg A - kostnadsvekter 2016 (Excel 2010) i regelverket omfatter oppdaterte kostnadsvekter. Disse er beregnet av Helsedirektoratet med grunnlag i kostnads- og pasientdata i 2014 fra 19 helseforetak. 

Endringer

Endringer i ISF- regelverket fra 2015 til 2016 fremkommer i kapittel 2 . Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • utvidelse av helsepersonellreglene
 • inkludering av pasientadministrert hemodialyse 
 • etablering av en ny DRG for behandling i gruppe
 • helsehjelp innen ordningen med fritt behandlingsvalg vil inngå i ISF for somatisk spesialisthelsetjeneste

En oversikt over DRG-logikkendringer fremkommer i kapittel 2.2.

Utsending av ISF-regelverket

ISF-regelverket vil bli trykket og sendt ut som tidligere. Dette vil skje primo januar.

Det er en feil i tabell 2 i regelverket. Særkoden 7XX10 er utgått på grunn av manglende godkjenning for denne legemiddelbehandlingen. Koden har derfor heller ingen egenskaper i ISF.

Helsedirektoratets uttalelser om regelverket m.m.

2018:

2017:

2016:

2015:

Tidligere:

Kontroll og oppfølging av ISF

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte og utvikle innsatsstyrt finansiering (ISF). I dette ligger også ansvar for kontroll og oppfølging for å se til at ISF-grunnlaget gir riktig finansiering.

​Helsedirektoratet gjør jevnlig analyser og kontroller av aktivitetsgrunnlaget for ISF-refusjon, både som en del av utviklingsarbeidet og som en del av kontrollrutinene. Direktoratet identifiserer ulike avvik og vurderer om det er grunnlag for å etablere en kontrollsak. I tilfeller der det reises tvil om medisinsk koding vil Helsedirektoratet som hovedregel melde saken til Avregningsutvalget for vurdering.

Helsedirektoratet behandler også flere andre saker enn de som går til vurdering i Avregningsutvalget. Det kan dreie seg om saker som kommer inn til direktoratet fra sektoren (helseforetak, institusjoner m.v.), saker som i større grad dreier seg om administrative og organisatoriske forhold, samt saker som tidligere er behandlet i Avregningsutvalget og som krever videre oppfølging.

Helsedirektoratet gir en tilrådning om endelig ISF-avregning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oktober/november, etter et gitt aktivitetsår. HOD foretar endelig beslutning om avregning og tar dette videre i styringslinja med de regionale helseforetakene. 

Sist faglig oppdatert: 24. oktober 2018