Foreløpig ISF-regelverk 2018

Foreløpig ISF-regelverk 2018 

Foreløpig ISF 2018 - Endringer og øvrig grunnlag for regelverket 

Foreløpig DRG_Masterliste_2018_Somatikk

NPK feilliste - kjente feil i publisert materiale (per 30.10.17)

Foreløpig STG_Masterliste_2018

Foreløpig DRG masterliste 2018 psykisk helsevern og TSB

Presentasjon til ISF-møte 17. oktober 2017

Nytt fra kodeverkene ISF-møte 17. oktober 2017 - Direktoratet for e-helse

Informasjonsmøte 17. oktober om ISF 2018

Helsedirektoratet inviterer til et felles møte om og presentasjon av foreløpig ISF- regelverk for 2018.

 • ​Hensikten med møtet er å informere og ha en dialog om innsatsstyrt finansiering med hovedfokus på 2018-løsningen. 
 • Vi ønsker bred deltakelse fra både ledelsesnivået og mer operativt nivå, og fra både regionale helseforetak og helseforetak.

Møtested: Auditoriet i Helsedirektoratet (Universitetsgata 2 i Oslo)

Tidspunkt: Tirsdag 17. oktober Kl. 10.00-14.00 (inkl. enkel lunsj fra ca kl 11.30)

Agenda:

​Tidspunkt​Tema
​9.30-10.00​Registrering og kaffe
​10.00-10.10​Innledning
​10.10-10.20​Nytt i DRG-systemet somatikk
​10.20-10.50​Nytt i ISF somatikk
​10.50-11.10​Kostnadsvekter somatikk - overgang til KPP
​11.10-11.20​Kort orientering om NPK
​11.20-11.30Utenlandsbehandling , pasientdirektivet og EØS-forordningen
​11.30-12.00​Lunsj
​12.00-12.15​Ny finansieringsordning for laboratorietjenester fra 2018
​12.15-12.25​Nytt innen poliklinisk radiolog for 2018
​12.25-13.00​Nytt i Kodeverkene for 2018
​13.00-13.45​Nytt i ISF psykisk helsevern og TSB (samlet om tema)
​13.45-14.00​Tid til spørsmål og svar (for de på video evnt spørsmål til drginfo@helsedir.no innen kl 13)

 

Du kan melde deg på ved å klikke på påmeldingsskjema under.

Påmelding
Dette gjelder også de som vil delta på videooverføring.

Husk å ta med legitimasjon til registrering.

Informasjon om videooverføring:

 • Oppkoblingen er via Norsk Helsenett. 
 • Flerpartsnummer 998812 - oppkobling fra kl 09.35 - senest kl 09.55
 • Alle har selv ansvar for å sørge for at det tekniske er i orden.
 • Det er også mulig å ringe Norsk Helsenett for support ved eventuelle problemer på tlf. 02017.
 • NB! Husk å skru av lyd på mikrofonen slik at ikke presentasjonene forstyrres under møtet.

For de som deltar på video vil det kun bli mulighet til å stille spørsmål i etterkant av møtet. Spørsmål sendes til drginfo@helsedir.no. Merk e-posten «ISF infomøte 17. oktober».

Presentasjonene vil bli lagt ut på Helsedirektoratets nettsider innen et par dager etter møtet.

Vi håper på godt oppmøte!

Informasjonsmøte 13. juni 2017 om ISF 2018

Presentasjon - informasjonsmøte om ISF 2018 m.m. 

Presentasjon - informasjonsmøte om ISF 2018 - nytt i kodeverkene

Regelverk ISF 2017

Regelverk ISF 2017

Vedlegg 

DRGListe2017 Somatikk (Vedlegg A1) (Excel)

STGListe2017 Somatikk (Vedlegg A2) (Excel)

DRGListe2017 Psykisk Helsevern og TSB v2 (Vedlegg B1) (Excel) (Se kommentar over)

STGListe2017 Psykisk Helsevern og TSB (Vedlegg B2) (Excel)

Takstkoder som skal registreres og rapporteres i 2017 (PDF)

ISF PHV_TSB Grunnlagsdokument for ISF-regelverk (PDF)

ENDRINGSLOGG etter foreløpig ISF-regelverk for 2017 (PDF)

Informasjon om foreløpig ISF-regelverk 2017 (PDF)

 

Regelverk for ISF 2017

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB.

ISF-regelverket regulerer overføringer på drøyt 34 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene. Enhetsrefusjonen er satt til 42 753 kroner.

Endelig NPK (Norsk pasientklassifisering), inkludert DRG-grouper, vil bli publisert ultimo januar 2016.

Nye kostnadsvekter

Vedlegg A og vedlegg B - i regelverket omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med grunnlag i kostnads- og pasientdata i 2015 fra 22 helseforetak.

Endringer

Endringer i ISF- regelverket fra 2016 til 2017 fremkommer i kapittel 2 og 3 . Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • utvidelse av ISF til også å omfatte psykisk helsevern og TSB
 • utvidelse av ISF til å omfatte mer legemiddelbehandling
 • ellers mindre endringer og justeringer

En oversikt over DRG-logikkendringer for somatikk fremkommer i kapittel 2.2. For psykisk helsevern og TSB er det utarbeidet et grunnlagsdokument, «ISF-PHV&TSB – Grunnlagsdokument for regelverk m.v.» som beskriver grunnlaget for regelverket, grupperingsregler samt premissene for kostnadsvektberegningene. Dette dokumentet publiseres sammen med ISF-regelverket.

Utsending av ISF-regelverket

ISF-regelverket vil bli trykket og sendt ut som tidligere. Dette vil skje primo januar.

 

Regelverk ISF 2016

ISF-regelverk for 2016

Vedlegg A - kostnadsvekter 2016 (Excel 2010)

Endringslogg foreløpig ISF-regelverk for 2016 (PDF)

Informasjonsmøte 13. oktober om foreløpig ISF-regelverk 2016 (PDF)

Regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF) 2016 har virkning fra 1.1.2016.

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste.

Regelverk for ISF 2016

ISF-regelverket regulerer overføringer på drøyt 30 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene. I forslag til statsbudsjettet var enhetsprisen satt til 42 163 kroner, men ble endret til 42 081 kroner som en følge av behandlingen av statsbudsjettet, prop 1. S (2015-2016), jf. Innst. 11 S (2015-2016). 

Endelig NPK (Norsk pasientklassifisering), inkludert DRG-grouper, vil bli publisert ultimo januar 2016.

Nye kostnadsvekter

Vedlegg A - kostnadsvekter 2016 (Excel 2010) i regelverket omfatter oppdaterte kostnadsvekter. Disse er beregnet av Helsedirektoratet med grunnlag i kostnads- og pasientdata i 2014 fra 19 helseforetak. 

Endringer

Endringer i ISF- regelverket fra 2015 til 2016 fremkommer i kapittel 2 . Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • utvidelse av helsepersonellreglene
 • inkludering av pasientadministrert hemodialyse 
 • etablering av en ny DRG for behandling i gruppe
 • helsehjelp innen ordningen med fritt behandlingsvalg vil inngå i ISF for somatisk spesialisthelsetjeneste

En oversikt over DRG-logikkendringer fremkommer i kapittel 2.2.

Utsending av ISF-regelverket

ISF-regelverket vil bli trykket og sendt ut som tidligere. Dette vil skje primo januar.

Det er en feil i tabell 2 i regelverket. Særkoden 7XX10 er utgått på grunn av manglende godkjenning for denne legemiddelbehandlingen. Koden har derfor heller ingen egenskaper i ISF.

Regelverk ISF 2015

Regelverk for ISF 2015

ISF-regelverket regulerer overføringer på om lag 30 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene med virkning fra 1.1.2015. Kommunal medfinansiering (KMF) er avviklet fra samme tidspunkt, og tatt ut av regelverket. I forslag til Statsbudsjettet var enhetsprisen satt til 41 494 kroner, men ble endret til 41 462 kroner som en følge av behandlingen av statsbudsjettet, prop 1. S (2014-2015), jf. Innst. 11 S (2014-2015). 

Nye kostnadsvekter

Vedlegg A i regelverket omfatter oppdaterte kostnadsvekter. Helsedirektoratet har begregnet disse med grunnlag i kostnads- og pasientdata i 2013 fra 16 helseforetak. 

Medikamentell kreftbehandling

De tidligere prisgrupper for medikamentell kreftbehandling (Z-koder) er fra og med 2015 erstattet med ny løsning. Denne omfatter både pasientadministrert og poliklinisk administrert medikamentell kreftbehandling. Regler for registrering og rapportering er endret i tråd med dette.

Dagkirurgi

Endringen i regelverket for innebærer at vektene økes med 10 prosent. Løsningen skal samtidig være budsjettnøytral som gjør at vekter for døgnkirurgi reduseres med tilsvarende antall DRG poeng. Det vises til kapittel 6.15 i ISF-regelverket.

Avsluttende merknader

Regelverket er presisert på noen områder, og det er videre tatt inn noen nye avsnitt. For en oversikt over endringer vises det til kapittel 2.3 i ISF-regelverket. 

Andre vedlegg til ISF-regelverket

Endringslogg fra foreløpig til endelig ISF-regelverk (PDF)

Informasjonsmøte om foreløpig ISF-regelverk 14.10.14 (PDF)

Helsedirektoratets uttalelser om regelverket m.m.

2017:

2016:

2015:

Tidligere:

Kontroll og oppfølging av ISF

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte og utvikle innsatsstyrt finansiering (ISF). I dette ligger også ansvar for kontroll og oppfølging for å se til at ISF-grunnlaget gir riktig finansiering.

​Helsedirektoratet gjør jevnlig analyser og kontroller av aktivitetsgrunnlaget for ISF-refusjon, både som en del av utviklingsarbeidet og som en del av kontrollrutinene. Direktoratet identifiserer ulike avvik og vurderer om det er grunnlag for å etablere en kontrollsak. I tilfeller der det reises tvil om medisinsk koding vil Helsedirektoratet som hovedregel melde saken til Avregningsutvalget for vurdering.

Helsedirektoratet behandler også flere andre saker enn de som går til vurdering i Avregningsutvalget. Det kan dreie seg om saker som kommer inn til direktoratet fra sektoren (helseforetak, institusjoner m.v.), saker som i større grad dreier seg om administrative og organisatoriske forhold, samt saker som tidligere er behandlet i Avregningsutvalget og som krever videre oppfølging.

Helsedirektoratet gir en tilrådning om endelig ISF-avregning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oktober/november, etter et gitt aktivitetsår. HOD foretar endelig beslutning om avregning og tar dette videre i styringslinja med de regionale helseforetakene. 

Sist faglig oppdatert: 13. november 2017