Helsedirektoratet som programpartner

På områdene folkehelse og vold i nære relasjoner er Helsedirektoratet Donor Programme Partner (DPP). Helsedirektoratet støtter utviklingen og implementeringen av programmene på disse områdene. Gjennom å styrke bilateralt samarbeid og knytte kontakter mellom Norge og mottakerland legger Norge til rette for kunnskapsutveksling mellom fagmiljøer i Norge og i mottakerlandene.

Folkehelseprogrammene i Polen og Romania

Målet med folkehelseprogrammene er å styrke forebygging og redusere ulikheter i helse i mottakerlandene. I tillegg er det sett på som viktig at Norge er med på å støtte utvikling av helsesystmer generelt. Helsedirektoratet har en rådgivende rolle opp mot mottakerlandenes helsedepartement, og gir faglige råd og engasjererer fagmiljøer fra helsesektoren.

I samarbeid med Folkehelseinstituttet har Helsedirektoratet laget en brosjyre der man kan lese mer om ulike helseprosjekter finansiert av EØS-midlene.

Prosjektpartnerskap under EØS-midlene 

Under EØS-midlene kan norske partnere få finansiert sin deltakelse i prosjekter der man samarbeider med europeiske partnere med mål om å redusere sosiale ulikheter i Europa.
Se Financial Mechanism Office sine nettsider for detaljert framstilling av prosessen for å bli partner i prosjekter under EØS-midlene.


Hva kan du samarbeide om? 

Landene Helsedirektoratet samarbeider med, dekker følgende temaer i sine programmer:

Helse

  • Bekjempelse av smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens
  • Universell helsedekning og økt kvalitet på helsetjenester
  • Bedre helsetilbud til barn og unge
  • Utjamning av sosiale helseforskjeller
  • Mental helse
  • Forebygging av ikke-smittsomme sykdommer
  • E-helse og telemedisin

Vold i nære relasjoner

  • Forebygging og håndtering av vold i nære relasjoner
EØS-midlene blir hovedsakelig fordelt som prosjektmidler og bilaterale midler.
Prosjektmidler er finansiering av større prosjekter som tildeles etter åpne utlysninger.
Utlysningstekstene, som vil finnes på programmenes websider, vil beskrive hva slags temaer som er aktuelle for potensielle prosjekter. Prosjektene varer ofte over flere år.

Gjennom de bilaterale midlene søkes det å utvikle samarbeid og legge til rette for erfaringsutveksling mellom partnere i Norge og mottakerlandene. Eksempler på aktiviteter som kan motta støtte er møte- og konferansedeltakelse, studieopphold, hospitering, teknologiutveksling og prosjektforberedelser. Midlene tildeles etter åpne utlysninger.

Hvordan går du frem?

For å kunne motta EØS-midler er man avhengig av å ha en partner i mottakerlandet. Det er partneren som mottar pengene og som er ansvarlig for prosjektet.
Partneren i mottakerlandet fremmer søknaden til instansen i mottakerlandet som er ansvarlig for å behandle søknaden.
 
Ettersom det er et hovedmål med EØS-midlene å fremme relasjoner mellom Norge og mottakerlandene, er det ønskelig å ha norske miljøer med som partnere.
Om du er interessert i dette, anbefales det å følge med på stedene der utlysningene blir publisert. Helsedirektoratet vil også kunne gi informasjon om aktuelle utlysninger.

Søknadens form og innhold

Det er partneren i mottakerlandet som må utforme og sende inn søknaden til adressaten som oppgis i utlysningsteksten, men det er viktig at du som norsk partner bidrar aktivt til utformingen, slik at du sikrer at aktivitetene i prosjektet er relevant for deg og at du vil få refundert dine utgifter. Det er en fordel om prosjektpartnerne kan møtes for utforming av søknaden. I det minste anbefaler vi at det er kontakt per telefon.
Begge parter må være enige om søknadens innhold, inkludert budsjettet.

Partnerskapsavtale

Det skal utformes en samarbeidsavtale på engelsk som regulerer rettigheter og plikter.
Du må være forberedt på at mottakerlandet har andre formelle krav enn det som gjelder i Norge. Du kan for eksempel bli bedt om å levere originalkvitteringer eller dokumenter med din organisasjons stempel.
Det er viktig å få klarhet i partneres forventninger til dokumentasjon før samarbeidet starter.
Det kan være flere partnere fra mottakerlandet og fra Norge i et prosjekt. Internasjonale organisasjoner kan også være tredjepart i et samarbeid mellom partnere fra Norge og mottakerlandet.

Tildelingskriterier

Tildeling av midler etter en åpen utlysning avgjøres ved hjelp av en formell og en innholdsmessig vurdering. Søknaden blir behandlet av institusjonen i mottakerlandet som forvalter programmet. Helsedirektoratet er ofte involvert i denne prosessen.
Utvelgelsesprosessen er beskrevet på programmenes hjemmeside. Den kan variere mellom land og programmer.

Hva får norske miljøer ut av samarbeid under EØS-midlene?

Norske organisasjoner som tidligere har deltatt i samarbeid under EØS-midlene trekker fram at de setter pris på å få utviklet sitt europeiske nettverk, at det er inspirerende og verdifullt å se løsninger på til dels samme utfordringer i andre land. Det oppleves også som meningsfullt å se at samarbeidet utgjør en forskjell i mottakerlandet.

Sist faglig oppdatert: 22. mars 2017