​Formålet med turnustjenesten er å sikre at kandidatene tilegner seg nødvendig erfaring og praktiske ferdigheter for selvstendig å kunne tilvirke og tilpasse ortopediske hjelpemidler til brukere og pasienter på en forsvarlig måte.

Krav til turnusplass og turnustjenestens innhold er beskrevet i forskrift av 21. desember 2000 (lovdata.no) om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør og kiropraktor.

Turnustjenesten skal gjennomføres i sammenheng, og starte umiddelbart etter oppnådd bachelorgrad. Høgskolen i Oslo og Akershus er ansvarlig for å skaffe kandidatene plass i ortopediske verksteder og bedrifter, som tilfredsstiller kravene til godkjent turnusplass.

For å kunne søke om autorisasjon må kandidaten kunne dokumentere at turnustjenesten er gjennomført. I tillegg skal overordnet ortopediingeniør ved verkstedet eller bedriften gi en vurdering av om kandidaten tilfredsstiller de faglige kvalifikasjonene som kreves for ansettelse som underordnet autorisert ortopediingeniør.

Bevitnelsesskjema, godkjenning av turnus og søknad om autorisasjon

Valg av turnusplass

Bachelorstudium i ortopediingeniørfag tilbys kun ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det tas opp 12-15 studenter annet hvert år. I praksis skaffer studentene selv avtale om turnusplass med aktuelle verksteder og bedrifter i løpet av siste studieår. Dersom det er studenter som ikke klarer å skaffe slik avtale, vil høgskolen ved hjelp av turnusrådet finne frem til egnet turnusplass.

Gjennomføring av turnustjenesten

Verkstedet eller bedriften inngår en ansettelseskontrakt med vedkommende kandidat som angir tjenestetid og øvrige vilkår. Overordnet ortopediingeniør ved bedriften er ansvarlig for veiledningstilbudet som gis og for vurderingen av kandidaten.

Turnusråd

I tillegg har Ortopeditekniske virksomheters landsforbund (OVL) og Høgskolen i Oslo i samarbeid etablert et eget turnusråd. Dette rådet har utarbeidet retningslinjer for hvordan den praktiske tjenesten kan organiseres og hva den bør inneholde.

Retningslinjene kan fås ved henvendelse til Ortopeditekniske virksomheters landsforbund eller Høgskolen i Oslo.

Tilskuddordninger

Det finnes per i dag ingen tilskuddordninger for verksteder og bedrifter som tar i mot turnuskandidater.

Sist faglig oppdatert: 20. mars 2017