​Turnustjenesten for fysioterapeuter er regulert av forskrift av 9. september 2009 (lovdata.no) om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. I 2012 ble det innført ventelisteordning for turnusfysioterapeuter.

Nye retningslinjer for turnustjenesten er gitt i rundskriv IS-7/2013. Helsedirektoratet har foretatt noen endringer i kapittel 3.6 om venteliste, disse endringene er gitt i IS-6/2014 – revisjon av retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter, og gjelder for turnusfysioterapeuter som skal ut i turnustjeneste fra august 2014.'

Søk om turnuslisens for fysioterapeut

Ventelisteordning for turnusfysioterapeuter

Viktige endringer i forhold til ventelisteordningen:

  • Tilbud om turnusplass (hel- og halvårsplass) gis frem til turnusstart. Hver ventelistekandidat får tilbud om helårsplass én gang og halvårsplass én gang.
  • Ventelistekandidater som ikke har mottatt turnusplass i ventetiden er sikret de siste plassene på listen.
  • De nye retningslinjene presiserer at kandidater som har takket ja til halvårsplass blir tildelt (plassert) i en ledig turnusplass for det resterende halvåret. Tildeling av det andre halvåret skal skje uten unødig opphold.

Helsedirektoratet arbeider for å få flest mulig turnusplasser for turnusfysioterapeuter, slik at konsekvensene av endringene blir minst mulig. Samtidig vurderes ulike løsninger for å bedre situasjonen på lang sikt.

Fysioterapiutdanning fra utlandet

Turnusfysioterapeuter fra utlandet deltar i valgordningen og trekning av nummerrekkefølge sammen med studentene ved utdanningsinstitusjonen i den regionen de er plassert i. Retningslinjer for turnustjenesten er gitt i rundskriv IS-7/2013.

Informasjon om krav til praksis og eventuelt andre krav som må oppfylles for å få norsk autorisasjon.

Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema)

Du må søke om godkjenning av turnus gjennomført i Norge. Bevitnelsesskjema og informasjon om hvordan søke om godkjenning.

Ansvar og oppgaver

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for turnustjenesten. 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er klageinstans på enkeltvedtak knyttet til turnustjenesten, for eksempel ved:

  • pålegg til kommuner og virksomheter i spesialisthelsetjenesten om å motta turnusfysioterapeuter
  • avslag på søknad om særplass og utsettelse av turnustjenesten

For administrasjon av turnustjenesten, ansvar og oppgaver, se retningslinjer for turnustjenesten gitt i rundskriv IS-7/2013.

Sist faglig oppdatert: 20. mars 2017