Søk om turnuslisens for fysioterapeut

​Turnustjenesten for fysioterapeuter er regulert av forskrift av 9. september 2009 (lovdata.no) om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Retningslinjer for organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter.

Særplass i turnustjenesten – endringer

Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. Omsorgsoppgaver er lovfestet som et nytt diskrimineringsgrunnlag, se lovens § 6.

Vilkårene for å få tildelt turnustjeneste på et bestemt sted fremgår av § 9 i forskrift om turnustjenesten for fysioterapeuter. Bestemmelsen sier også at det kan innvilges særplass ved andre særlige grunner. Endringen i likestillings- og diskrimineringslovens § 6 innebærer at omsorgsansvar for barn kan være en slik grunn som etter en helhetsvurdering tilsier at det tildeles særplass. Det innebærer ikke at alle turnusfysioterapeuter med barn får innvilget særplass. Det forventes at turnusfysioterapeuter selv tilrettelegger for at turnustjenesten kan gjennomføres uten tildeling av særplass. 

Endringen gjelder kun søknader fra studentkullet som skal ut i turnustjeneste i august 2019. 

På grunn av endringene i likestillings- og diskrimineringsloven vil Helsedirektoratet se nærmere på turnusforskriftens særplasskriterier og eventuelle andre ordninger som kan ivareta hensynet til omsorg for barn.  

Sist faglig oppdatert: 22. januar 2019