Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1 (tidligere turnus) finner du under ny spesialistutdanning.

Overgangsregler for leger i turnus

  • Leger som per 1. mars 2017 allerede er ansatt i turnus eller har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, kan frem til 1. mars 2019 gjennomføre turnus og få godkjent turnus i henhold til den gamle spesialistgodkjenningsforskriften (lovdata.no).
  • Leger som per 1. mars 2017 ikke er ansatt eller ikke har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, men som har gjennomført deler av turnus, kan ansettes i reststillinger for LIS1. Turnustjeneste som er gjennomført, skal regnes med i vurderingen av oppnådde læringsmål i LIS1.

Overgangsordningen for leger i turnus opphører 1. mars 2019.

Søk på reststilling

Stillinger som blir ledige utenfor de ordinære søknadsrundene utlyses fortløpende i Helsedirektoratets stillingsportal (tidligere turnusportal). Det er mulig å gjennomføre hele turnusen i slike stillinger.

Hvis du ønsker å gjennomføre turnus med reststillinger, gjelder følgende:

  • Ansettelsen må være av minst to måneders varighet for å bli godkjent.
  • Samlet sykehustjeneste må være av minst 12 måneders varighet og skal gjennomføres før kommunetjeneste.
  • Innholdet i turnustjenesten skal samsvare med turnusforskrift § 4.

Søk på reststilling (webcruiter.no) 

Tilsetting skjer lokalt på bakgrunn av søknad i portalen. Det er ikke anledning til selv å ordne stilling i sykehus eller kommune.

Ved tiltredelse må legen dokumentere:

  1. autorisasjon som lege eller turnuslisens
  2. tilstrekkelig norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse

Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist

Nåværende turnusordning avvikles og det innføres en felles LIS1 for alle legespesialitetene.

Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1 (tidligere turnus) finner du under ny spesialistutdanning.

Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema)

Du må søke om godkjenning av gjennomført norsk turnus. Bevitnelsesskjema og informasjon om hvordan søke om godkjenning.

Regelverk og veiledere knyttet til turnus for leger

Bestemmelsene om turnusordningen er fastsatt i flere forskrifter fra Helse- og omsorgsdepartementet (se oversikt under). Fra 1. mars 2017 gjelder ny forskrift for spesialistutdanning for leger og tannleger (lovdata.no).

Innholdet for turnustjenesten er beskrevet i følgende dokumenter:

Jobb for nyutdannede leger uten gjennomført turnus

Det er mulig å ta arbeid som lege uten gjennomført turnustjeneste, hvis arbeidsgiver legger til rette for forsvarlig yrkesutførelse.

Avhengig av legens utdanningsland er det noen absolutte krav for å bli tilsatt i følgende stillinger:

Stilling som er en del av spesialistutdanning (LiS-stilling)

  • Autoriserte leger utdannet i Norge eller i et land utenfor EU/EØS må først gjennomføre turnustjeneste.
  • Autoriserte leger utdannet i et EU/EØS-land kan bli tilsatt uten å ha gjennomført turnustjeneste.
  • Leger utdannet i EU/EØS uten integrert veiledet praksis må først gjennomføre turnus i Norge eller i utdanningslandet.

Stilling i kommunehelsetjenesten

Det er et skille mellom allmennlegeoppgavene man kan kreve trygderefusjon for og hvilke oppgaver man ikke kan kreve trygderefusjon for.

Til allmennlegeoppgavene det kan kreves trygderefusjon for, er det et krav om å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller være under veiledet tjeneste med rett til trygderefusjon.

Til allmennlegeoppgavene det ikke kan kreves trygderefusjon for, er det opp til arbeidsgiver å stille krav til faglige kvalifikasjoner. Forutsetningen er at arbeidsgiver må legge til rette for forsvarlig yrkesutøvelse og kommunen har ansvar for å ha forsvarlige tjenester til sine innbyggere. Dette kan være legestillinger i administrative funksjoner i kommunen, sykehjem, skolehelsetjeneste, helsestasjon, fengselshelsetjeneste m.m.

Regelverket stiller ikke krav til turnus for andre legestillinger. Det betyr at det er mulig å ta arbeid som lege før turnustjenesten er gjennomført, under forutsetning av at arbeidsgiver legger til rette for forsvarlig yrkesutøvelse.

Helsedirektoratet anbefaler alle leger, uavhengig av utdanningsland, å gjennomføre norsk turnustjeneste for å tilegne seg tilstrekkelige bredde erfaring og kjennskap til norsk helsetjenester.

Tilskudd: Turnus for leger – reise- og flytteutgifter

Leger som skal begynne i turnusstilling kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter.

Tilskudd: Turnus for leger - tilskudd til kommuner

Kommuner som tar imot nyutdannede leger i kommuneturnus tildeles et turnustilskudd.

Sist faglig oppdatert: 20. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter