Søknad om spesialistgodkjenning forutsetter at man har oppnådd norsk autorisasjon

Søknad om spesialistgodkjenning som lege innkommet før 1. mars 2019

Spesialistutdanning gjennomført helt eller delvis i land utenfor EU/EØS-land og Sveits kan søkes godkjent etter norske spesialistregler. Søknader som gjelder spesialistgodkjenning som lege innkommet før 1. mars 2019 vil bli vurdert etter gammel ordning.

Helsedirektoratet vil i slike saker foreta en jevngodhetsvurdering. Dette innebærer at spesialistutdanningen og eventuell senere erfaring som spesialist i utlandet vil bli vurdert opp mot norske krav. Det vil foretas en vurdering av det faktiske innholdet, omfanget og nivå av gjennomført utdanning opp mot de norske kravene i den aktuelle spesialitet. Helsedirektoratet vil på dette grunnlag vurdere om hele eller deler av den utenlandske utdanningen kan telle ved norsk spesialistgodkjenning. Bekreftelse på mottatt søknad, eventuelle henvendelser om manglende dokumentasjon og vedtak vil bli sendt til deg i Altinn

Søknad om spesialistgodkjenning som lege fra 1. mars 2019

For søknaden som spesialistgodkjenning som lege fra 1. mars 2019 vil vi foreta en jevngodhetsvurdering opp mot den nye spesialistutdanning for leger. Se Spesialistutdanning for leger del 2 og 3 (LIS2-3)
 
For å kunne foreta en jevngodhetsvurdering må vi ha detaljerte opplysninger om tjenesten og den utenlandske utdanningen.
Følgende må vedlegges søknaden i PDF-format:

 • CV
 • Autorisasjonsdokument fra utdanningslandet
 • Spesialistgodkjenningsdokument fra utlandet (ved fullført utdanning)
 • Detaljert curriculum fra spesialistutdanning (attestert av utdanningsinstitusjon), hvor innholdet i din utdanning fremkommer
 • Attest for din tjeneste. Dokumentasjon på følgende skal fremkomme:
  • tjenestens innhold
  • utførte prosedyrer (prosedyreliste/sjekkliste for de spesialitetene hvor dette kreves)
  • hvem du har mottatt veiledning av
  • om du har du deltatt i et utdanningsprogram
  • om du har deltatt i vakt
  • fravær i tjenesteperioden med angivelse av tidsperioden
  • stillingsprosent
  • bekreftelse av om tjenesten er tilfredsstillende utført, signert av leder og/eller veileder
  • kurs/teoretiske utdanning, med angivelse av tidsperiode/omfang og kursinnhold. Du må angi hvilke kurs du mener er jevngode med kurskravene i Norge. Dokumentasjonen på kurs/teoretisk utdanning må være bekreftet fra utdanningsinstitusjonen/kursholder.
  • Bekreftelse på gjennomført kurs i administrasjon og ledelse, samt bekreftelse på gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Disse kurs må gjennomføres i Norge.

Helsedirektoratets standardattest for utført institusjonstjeneste skal benyttes. Denne finnes på norsk og engelsk. Du er selv ansvarlig for å få oversatt nødvendige dokumentasjon gjennom autorisert translatør til et språk attestutsteder behersker. Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme PDF-fil som originaldokumentet.  

Kravene og link til søknadsskjema finner du her: spesialistgodkjenning som lege

Søknad om spesialistgodkjenning som tannlege

Når det gjelder søknader for tannlegespesialister, så kan spesialistutdanning gjennomført helt eller delvis i land utenfor EU/EØS-land og Sveits kan søkes godkjent etter norske spesialistregler. Helsedirektoratet vil i slike saker foreta en jevngodhetsvurdering. Dette innebærer at spesialistutdanningen og eventuell senere erfaring som spesialist i utlandet vil bli vurdert opp mot norske krav. Det vil foretas en vurdering av det faktiske innholdet, omfanget og nivå av gjennomført utdanning opp mot de norske kravene i den aktuelle spesialitet. Helsedirektoratet vil på dette grunnlag vurdere om hele eller deler av den utenlandske utdanningen kan telle ved norsk spesialistgodkjenning.

Kravene og link til søknadsskjema i Altinn finner du her: spesialistgodkjenning som tannlege

 

Fagområdelisens (lege)

Leger utdannet i land utenfor EU/EØS, som ikke har norsk autorisasjon, kan søke om fagområdelisens. Fagområdelisens gis kun i særlige tilfeller til leger som har en spesialitet tilsvarende norsk spesialitet og som i tillegg besitter en kompetanse som det er mangel på. Det oppfordres til at den som ønsker å arbeide som lege i Norge søker om autorisasjon.

Fagområdelisens er begrenset til stilling, arbeidssted og fagområde og gis kun for en begrenset periode. Fagområdelisens uten begrensning i tid, gis ikke.

Forlengelse av fagområdelisens gis i utgangspunktet ikke. Lisensen gir ikke rett til å virke selvstendig som lege eller i kommunal legevakt.

Dersom du etter søknad får innvilget autorisasjon eller lisens, bortfaller din fagområdelisens.

Saksbehandlingstiden vil variere, og i stor grad være avhengig av hvor godt saken er opplyst av søker.

Vilkårene for fagområdelisens:

 • Det må fremlegges kvalifikasjonsdokument som legespesialist fra utdanningslandet
 • Utdanningen som dokumenteres må ligge nær opp til de kravene som gjelder for den samme spesialiteten i Norge. Utdanningen skal vurderes opp mot gjeldende norske krav til spesialiteten, og det er søkeren som må innhente dokumentasjon på innholdet i sin utdanning fra utdanningslandet
 • Det må fremlegges dokumentasjon på yrkeserfaring i spesialiteten fra utdanningslandet og eventuelt fra andre land
 • Det må fremlegges en arbeidskontrakt fra et arbeidssted i offentlig helsetjeneste i Norge
 • Det må fremgå i en uttalelse fra arbeidsgiveren at legen skal arbeide innenfor et område der det er stor mangel på personell
 • Lisens kan bare gis til leger som anses som skikket ut fra lisens art og omfang

Søknad skal sendes elektronisk via Altinn: 

Søknadsskjema: Autorisasjon og lisens (altinn.no)

 

Sist faglig oppdatert: 18. mars 2019