​Ny spesialistutdanning for leger trådte i kraft 1. september 2017. Fra 1. september 2018 vil første kull med leger i spesialisering i del 1 (LIS1) starte i kommunene.

Mye av gjennomføringen i kommunen vil være lik som i tidligere turnusordning, men med noen viktige endringer:

 • Lege i spesialisering skal nå vurderes etter oppnådde læringsmål, og ikke etter hva de har gjort og hvor de har utført tjenesten.
 • Arbeidsgiver (kommunen) har ansvaret for å vurdere og godkjenne læringsmål.

Samarbeid mellom sykehus og kommune i del 1 blir viktig for å sikre at leger i spesialisering (LIS) totalt sett oppnår alle læringsmål. Enkelte læringsmål i del 1 vil av lege i spesialisering påbegynnes i sykehusåret og avsluttes i kommunetjenesten. Se mer om læringsmål for felles kompetansemoduler del 1-3, inkludert fordeling av læringsmål i del 1 mellom foretak og kommuner (PDF).

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene gjennomfører introduksjonskurs for leger i spesialisering i del 1.

Kommunenes ansvar i spesialistutdanningen

Kommunenes ansvar i ny spesialistutdanning fremgår av spesialistforskriften (lovdata.no). Kommunen skal:

 • legge til rette for læringsaktiviteter slik at lege i spesialisering kan oppnå læringsmålene. 
 • sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon
 • sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege
 • sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd
 • sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres
 • utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.

Registrering av utdanningen

Helseforetakene har utviklet en kompetanseportal for registrering av oppnådde læringsmål og -aktiviteter i spesialistutdanningen av leger. Helsedirektoratet jobber for å få på plass en løsning for registrering av oppnådde læringsmål i kommunepraksis.

Det er vesentlig at alle godkjente læringsmål på sikt registreres og samles i samme kompetanseportal, da dette vil danne grunnlaget for en digital søknad om spesialistgodkjenning ved fullendt spesialistutdanning.

Fylkesmennenes ansvar i spesialistutdanningen

Gruppeveiledning og kurs vil videreføres som oppgaver for Fylkesmannen i ny spesialistdanning.

Helsedirektoratet har i samarbeid med fylkesmennene utarbeidet maler som kan brukes som grunnlag for opplæringen. Malene har til hensikt å bidra til et felles grunnlag for planlegging og gjennomføring av kurs, gruppeveiledning og opplæring av veiledere. I malene er det angitt hvilke læringsmål aktivitetene skal omhandle.

Fylkesmannen skal tilby:

 • Kurs i offentlig helsearbeid
 • Kurs i akuttmedisin
 • Gruppeveiledning
 • Opplæring til veiledere for LIS1

Maler som kan brukes som grunnlag for opplæring og evaluering

Sist faglig oppdatert: 11. mai 2018