Overgangsregler for leger som har startet turnus eller spesialisering

Søknad og frister

De som ikke allerede har begynt i turnus eller i spesialistutdanning må søke om LIS1-stilling. Alle ordinære LIS1-stillinger utlyses samlet to ganger per år, i Helsedirektoratets stillingsportal (webcruiter.no). Tilsetting skjer lokalt. Helseforetakene sender ut tilbud i flere runder, til alle stillingene er besatt. Det er ikke anledning til selv å ordne LIS1-stilling i sykehus eller kommune.

Våren 2019

Stillinger med oppstart september 2019

Annonsene skal være klare for publisering i portalen: Tirsdag 12. februar 2019
Utlysning av ledige stillinger i portal: 15. februar (fre)
Søknadsfrist: 1. mars (fre)

Tilbud 1: 30. april (tir)
Svarfrist: 6. mai (man)
Merking: 7. mai (tir) innen kl 12.00

Tilbud 2: 9. mai (tor)
Svarfrist: 13. mai (man)
Merking: 14. mai (tir) innen kl 12.00

Tilbud 3: 16. mai (tor)
Svarfrist: 20. mai (man)
Merking: 21. mai (tir) innen kl 12.00

Tilbud 4: 23. mai (tor)
Svarfrist: 24. mai (fre)
Merking: 27. mai (man) innen kl 12.00

Tilbud 5: 28. mai (tir)
Svarfrist: 29. mai (ons)
Merking: 3. juni (man) innen kl 12.00

Høsten 2019

Stillinger med oppstart mars 2020

Annonsene skal være klare for publisering i portalen: Tirsdag 27. august
Utlysning av ledige stillinger i portal: 30. august (fre)
Søknadsfrist: 15. september (søn)

Tilbud 1: 29. oktober (tir)
Svarfrist: 4. november (man)
Merking: 5. november (tir) innen kl 12.00

Tilbud 2: 7. november (tor)
Svarfrist: 11. november (man)
Merking: 12. november (tir) innen kl 12.00

Tilbud 3: 14. november (tor)
Svarfrist: 15. november (fre)
Merking: 18. november (man) innen kl 12.00

Tilbud 4: 20. november (ons)
Svarfrist: 21. november (tor)
Merking: 22. november (fre) innen kl 12.00

Tilbud 5: 25. november (man)
Svarfrist: 26. november (tir)
Merking: 27. november (ons) innen kl 12.00


Helseforetakene samarbeider med kommunene og vurderer kandidatene på samme måte som andre tilsettingsprosesser. På bakgrunn av søknader og intervjuer utarbeides en innstillingsliste med kandidater som er kvalifisert til stillingen. Deretter sendes et tilbud til den som står øverst på listen.

Tilbudene går ut samme dag for alle stillinger i portalen, og alle søkere har samme frist til å svare. Søkere som får flere tilbud kan dermed vurdere disse mot hverandre.

LIS1 består av ett år i spesialisthelsetjenesten etterfulgt av et halvt år i kommunehelsetjenesten. Alle læringsmål i LIS1 må være oppnådd før man fortsetter med spesialistutdanning LIS2 og 3 fra 1. mars 2019.

Hvem kan søke og hvordan?

 • Alle som har, eller kvalifiserer for, autorisasjon eller LIS1-lisens, og som ikke tidligere har fått godkjent norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene for del 1, kan søke på stillingene.
 • Det kan kun sendes én søknad per stilling, men det er ingen begrensninger til antallet stillinger du kan søke på.
 • Dersom du ikke svarer på et tilbud innen fristen, er dette å betrakte som å takke nei.
 • Det er til en hver tid mulig å registrere en CV i søknadsportalen. Det er mulig å be om varsling når det publiseres nye utlysninger ved å aktivere «jobbagent».

Dokumentasjon for å starte i LIS1-stilling

Ved tiltredelse i LIS1-stilling må legen dokumentere:

 1. autorisasjon som lege eller LIS1-lisens
 2. tilstrekkelig norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse

Stillinger som blir ledige utenfor de ordinære søknadsrundene utlyses fortløpende i portalen som reststillinger. Det er mulig å gjennomføre hele LIS1-løpet i reststillinger. 
Hvis du ønsker å gjennomføre i reststillinger, gjelder følgende:

 • Ansettelsen må være av minst to måneders varighet for å bli godkjent.
 • Samlet sykehustjeneste må være av minst 12 måneders varighet og skal gjennomføres før kommunetjeneste.

Oppstart i kommunehelsetjenesten

Som lege i spesialisering (LIS) i kommunehelsetjenesten vil du benytte samme arbeidsverktøy for registrering av oppnådde læringsmål og læringsaktiviteter (kompetanseportalen) som er brukt i helseforetaket. Kommuneløsningen vil imidlertid ligge på en server utenfor løsningen til de regionale helseforetakene, du må derfor etablere en ny bruker i kompetanseportalen ved oppstart i kommunen. Dette gjøres via bruk av HelseID.

Logg inn eller opprett ny bruker i kommuneløsningen

Ved oppstart må du invitere inn din leder, veileder og supervisør. Se Liskommune.no for informasjon om hvordan du kommer i gang med å bruke kommuneløsningen.

Læringsmål og læringsaktiviteter gjennomført ved helseforetaket vil innen kort tid bli synlig i kommuneløsningen. Det kan likevel, av praktiske årsaker, være lurt å ta ut en rapport som viser status for dine læringsmål når du bytter arbeidssted. Du finner brukerveiledning for uttak av rapport på liskommune.no.

Fravær

Ferie og fravær i LIS1

 • Fra 1. mars 2019 teller ferie som fravær i LIS1. 
 • For tjeneste som LIS1 frem til 1. mars 2019 teller ferie som en del av tjenestetiden og ikke som fravær.

Det maksimale tillatte fraværet i LIS1 er 10 % av tjenestetiden. Overstiger fraværet 10 % må tjenesten forlenges. Det er arbeidsgiver som beregner fraværet og eventuelt resttjeneste. Fra 1. mars 2019 endres spesialistforskriften og ferie skal da telles som fravær i LIS1 (§31, tredje ledd).

Fraværsregler for de som startet LIS1 før 1. mars 2019

 • Leger som starter som LIS1 1. mars 2019: Fraværsregelen i forskriften (lovdata.no)gjelder.
 • LIS1 som er ferdig med 12 mnd. i sykehustjeneste og skal starte i kommunetjenesten 1. mars: Fraværsregelen gjelder ved oppstart i kommunetjenesten 1. mars. Nye fraværsregler har ikke tilbakevirkende kraft og påvirker ikke sykehustjenesten.
 • LIS1 som har gjennomført 6 mnd. sykehustjeneste 1.mars og har 6 mnd. sykehustjeneste igjen: Gamle regler gjelder for hele sykehustjenesten. Nye fraværsregler gjelder ved oppstart i kommunetjenesten 1. september. Fraværsregelen har ikke tilbakevirkende kraft.

Se ny revidert spesialistforskrift §31:

Samlet utdanningstid, jf. kravet om minste utdanningstid på seks og et halvt år etter § 2 første ledd og kravet om minst to år i åpen uselektert allmennpraksis under spesialistutdanningen etter § 2 fjerde ledd første punktum, skal beregnes ut fra gjennomført praktisk tjeneste bekreftet etter § 25 første ledd bokstav e.

Dersom legen har hatt tjeneste på deltid under utdanningen skal tellende tjenestetid forkortes tilsvarende.

Ved beregningen skal deltakelse på kurs eller lignende fravær som er relatert til utdanningen telle med. I utdanningens andre og tredje del skal også ferie telle med. Ferie i utdanningens første del, samt sykefravær, permisjoner og annet fravær som ikke omfattes av første punktum, som utgjør mer enn ti prosent av tjenestetiden skal komme til fratrekk.

Spesialistutdanning som gjelder en annen spesialitet enn den det søkes om, kan være tellende med inntil tre år og tre måneder. Dette gjelder uavhengig av om utdanningen er gjennomført i Norge eller i et annet land, og om hele spesialistutdanningen eller bare deler av den er gjennomført. Begrensningen i første punktum gjelder også dersom deler av spesialistutdanningen i samme spesialitet er gjennomført i et annet land.

Spesialistforskriften (lovdata.no)

Læringsmål og læringsaktiviteter

Kliniske læringsmål

Kliniske læringsmål for LIS1 med utdypende tekst, læringsaktiviteter og vurderingsformer (PDF)

Læringsmål for felles kompetansemoduler

I tillegg til kliniske læringsmål innføres det læringsmål innen utøvelse av legerollen, som vil være gjeldende for alle spesialiteter, og for alle tre deler av utdanningen:

Læringsmål for felles kompetansemoduler del 1-3, inkludert fordeling av læringsmål i del 1 mellom foretak og kommuner (PDF)

Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet

Spesialistutdanning eller annen praktisk tjeneste gjennomført i utlandet kan i visse tilfeller kompensere for hele eller deler av del 1 i Norge.

Utdanningens del 1 består av:

 • 12 måneder klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten med læringsmål innen blant annet fagområdene kirurgi og indremedisin
 • 6 måneder klinisk praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Læringsmålene finner du under punktet "Læringsmål og læringsaktiviteter" på denne siden.

Det vil kun være tjeneste gjennomført etter oppnådd autorisasjon med fulle rettigheter (selvstendig virke) som kan vurderes. Dette vil si at turnus/internship eller annen praktisk tjeneste som er obligatorisk for å kunne praktisere som lege i utdanningslandet ikke kan inngå i vurderingen av oppnådde læringsmål.

Hvordan sende søknad

Søknad skal sendes gjennom www.altinn.no. Skjemaet ligger under autorisasjon og lisens.

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

 • Kopi av autorisasjon/godkjenning for å praktisere som lege i land man har tjeneste fra.
 • Utfyllende attester fra tjenestested(er). Stilling, ansettelsesperiode, stillingsprosent samt fravær må fremgå av attesten. Tjenestestedet og tjenestens innhold må være utfyllende beskrevet, eksempelvis type og størrelse på sykehuset, arbeidsoppgaver mm.

Det er viktig å dokumentere tjeneste godt. Uten tilstrekkelig informasjon i attestene vil Helsedirektoratet ikke kunne vurdere tjenestens innhold, og dermed heller ikke godkjenne læringsmål.

Vi gjør oppmerksom på at kravet til attest også gjelder for leger som har oppnådd spesialistgodkjenning i annet land. Det er ikke tilstrekkelig å kun vedlegge bevis for oppnådd godkjenning.

Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Videre spesialisering i Norge

Leger som ikke får godkjent alle læringsmålene for del 1 må oppnå resterende læringsmål i stilling for LIS 1. Slike stillinger utlyses via Helsedirektoratets stillingsportal.

Bekreftelse på gjennomført del 1 og refusjon fra HELFO

Det utstedes ikke egen bekreftelse til LIS på gjennomført del 1. Helsedirektoratet arbeider for at fullførte læringsmål i del 1 skal kunne vises digitalt. Dette vil imidlertid ta litt tid. Har du behov for å dokumentere at du har gjennomført del 1, kan dette inntil videre gjøres ved å fremlegge:

For å kunne motta trygderefusjon etter avsluttet LIS1, trenger HELFO en bekreftelse på at alle læringsmål i del 1 er godkjent. Inntil en digital løsning er på plass vil Helsedirektoratet sende lister til HELFO med navn på LIS1 som har fått godkjent alle læringsmål i del 1. Listen hentes ut fra kompetanseportalen/Dossier, det er derfor viktig at alle læringsmålene er godkjent digitalt i portalen.


Sist faglig oppdatert: 14. mars 2019