Logg inn i den digitale kommuneløsningen

For leger som skal starte i LIS1

Her finner du dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1-stillinger (tidligere turnus), og overgangsregler for leger som har startet turnus eller spesialisering.

Søk på LIS1-stilling (webcruiter.no) 

Fravær LIS1

Ferie og fravær i LIS1

 • Fra 1. mars 2019 teller ferie som fravær i LIS1. 
 • For tjeneste som LIS1 frem til 1. mars 2019 teller ferie som en del av tjenestetiden og ikke som fravær.

Det maksimale tillatte fraværet i LIS1 er 10 % av tjenestetiden. Overstiger fraværet 10 % må tjenesten forlenges. Det er arbeidsgiver som beregner fraværet og eventuelt resttjeneste. Fra 1. mars 2019 endres spesialistforskriften og ferie skal da telles som fravær i LIS1 (§31, tredje ledd).

Fraværsregler for de som startet LIS1 før 1. mars 2019

 • Leger som starter som LIS1 1. mars 2019: Fraværsregelen i ny forskrift (regjeringen.no) gjelder
 • LIS1 som er ferdig med 12 mnd. i sykehustjeneste og skal starte i kommunetjenesten 1. mars: Fraværsregelen gjelder ved oppstart i kommunetjenesten 1. mars. Nye fraværsregler har ikke tilbakevirkende kraft og påvirker ikke sykehustjenesten.
 • LIS1 som har gjennomført 6 mnd. sykehustjeneste 1.mars og har 6 mnd. sykehustjeneste igjen: Gamle regler gjelder for hele sykehustjenesten. Nye fraværsregler gjelder ved oppstart i kommunetjenesten 1. september. Fraværsregelen har ikke tilbakevirkende kraft.
Se ny revidert spesialistforskrift §31:
Samlet utdanningstid, jf. kravet om minste utdanningstid på seks og et halvt år etter § 2 første ledd og kravet om minst to år i åpen uselektert allmennpraksis under spesialistutdanningen etter § 2 fjerde ledd første punktum, skal beregnes ut fra gjennomført praktisk tjeneste bekreftet etter § 25 første ledd bokstav e.
Dersom legen har hatt tjeneste på deltid under utdanningen skal tellende tjenestetid forkortes tilsvarende.
Ved beregningen skal deltakelse på kurs eller lignende fravær som er relatert til utdanningen telle med. I utdanningens andre og tredje del skal også ferie telle med. Ferie i utdanningens første del, samt sykefravær, permisjoner og annet fravær som ikke omfattes av første punktum, som utgjør mer enn ti prosent av tjenestetiden skal komme til fratrekk.
Spesialistutdanning som gjelder en annen spesialitet enn den det søkes om, kan være tellende med inntil tre år og tre måneder. Dette gjelder uavhengig av om utdanningen er gjennomført i Norge eller i et annet land, og om hele spesialistutdanningen eller bare deler av den er gjennomført. Begrensningen i første punktum gjelder også dersom deler av spesialistutdanningen i samme spesialitet er gjennomført i et annet land.
Spesialistforskriften (regjeringen.no)

Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1-stillinger (tidligere turnus) 

De som ikke allerede har begynt i turnus eller i spesialistutdanning må søke om LIS1-stilling. Alle ordinære LIS1-stillinger utlyses samlet to ganger per år. Helseforetakene sender ut tilbud i flere runder, til alle stillingene er besatt. 

Søk på LIS1-stilling (webcruiter.no).

  
Våren 2019

Stillinger med oppstart september 2019

Annonsene skal være klare for publisering i portalen: Tirsdag 12. februar 2019
Utlysning av ledige stillinger i portal: 15. februar (fre)
Søknadsfrist: 1. mars (fre)

Tilbud 1: 30. april (tir)
Svarfrist: 6. mai (man)
Merking: 7. mai (tir) innen kl 12.00

Tilbud 2: 9. mai (tor)
Svarfrist: 13. mai (man)
Merking: 14. mai (tir) innen kl 12.00

Tilbud 3: 16. mai (tor)
Svarfrist: 20. mai (man)
Merking: 21. mai (tir) innen kl 12.00

Tilbud 4: 23. mai (tor)
Svarfrist: 24. mai (fre)
Merking: 27. mai (man) innen kl 12.00

Tilbud 5: 28. mai (tir)
Svarfrist: 29. mai (ons)
Merking: 3. juni (man) innen kl 12.00


Høsten 2019

Stillinger med oppstart mars 2020

Annonsene skal være klare for publisering i portalen: Tirsdag 27. august
Utlysning av ledige stillinger i portal: 30. august (fre)
Søknadsfrist: 15. september (søn)

Tilbud 1: 29. oktober (tir)
Svarfrist: 4. november (man)
Merking: 5. november (tir) innen kl 12.00

Tilbud 2: 7. november (tor)
Svarfrist: 11. november (man)
Merking: 12. november (tir) innen kl 12.00

Tilbud 3: 14. november (tor)
Svarfrist: 15. november (fre)
Merking: 18. november (man) innen kl 12.00

Tilbud 4: 20. november (ons)
Svarfrist: 21. november (tor)
Merking: 22. november (fre) innen kl 12.00

Tilbud 5: 25. november (man)
Svarfrist: 26. november (tir)
Merking: 27. november (ons) innen kl 12.00


Helseforetakene samarbeider med kommunene og vurderer kandidatene på samme måte som andre tilsettingsprosesser. På bakgrunn av søknader og intervjuer utarbeides en innstillingsliste med kandidater som er kvalifisert til stillingen. Deretter sendes et tilbud til den som står øverst på listen.

Tilbudene går ut samme dag for alle stillinger i portalen, og alle søkere har samme frist til å svare. Søkere som får flere tilbud kan dermed vurdere disse mot hverandre.

LIS1 består av ett år i spesialisthelsetjenesten etterfulgt av et halvt år i kommunehelsetjenesten. Alle læringsmål i LIS1 må være oppnådd før man fortsetter med spesialistutdanning LIS2 og 3 fra 1. mars 2019.

Søk på LIS1-stilling (tidligere turnus)

Stillingene lyses ut i Helsedirektoratets stillingsportal (webcruiter.no), mens tilsetting skjer lokalt. Det er ikke anledning til selv å ordne LIS1-stilling i sykehus eller kommune.

Hvem kan søke og hvordan?

 • Alle som har, eller kvalifiserer for, autorisasjon eller LIS1-lisens, og som ikke tidligere har fått godkjent norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene for del 1, kan søke på stillingene.
 • Det kan kun sendes én søknad per stilling, men det er ingen begrensninger til antallet stillinger du kan søke på.
 • Dersom du ikke svarer på et tilbud innen fristen, er dette å betrakte som å takke nei.
 • Det er til en hver tid mulig å registrere en CV i søknadsportalen. Det er mulig å be om varsling når det publiseres nye utlysninger ved å aktivere «jobbagent».

Ved tiltredelse i LIS1-stilling må legen dokumentere:

 1. autorisasjon som lege eller LIS1-lisens
 2. tilstrekkelig norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse

Stillinger som blir ledige utenfor de ordinære søknadsrundene utlyses fortløpende i portalen som reststillinger. Det er mulig å gjennomføre hele LIS1-løpet i reststillinger.
Hvis du ønsker å gjennomføre i reststillinger, gjelder følgende:

 • Ansettelsen må være av minst to måneders varighet for å bli godkjent.
 • Samlet sykehustjeneste må være av minst 12 måneders varighet og skal gjennomføres før kommunetjeneste.

Informasjon til LIS ved oppstart i kommunehelsetjenesten i del1

Som lege i spesialisering (LIS) i kommunehelsetjenesten vil du benytte samme arbeidsverktøy for registrering av oppnådde læringsmål og læringsaktiviteter (kompetanseportalen) som er brukt i helseforetaket. Kommuneløsningen vil imidlertid ligge på en server utenfor løsningen til de regionale helseforetakene, du må derfor etablere en ny bruker i kompetanseportalen ved oppstart i kommunen.

Du vil motta en mail med lenke til kompetanseportalen, hvor du oppretter en bruker via HelseID. Som LIS vil du vil være ansvarlig for å invitere inn leder, veileder og supervisør inn i kompetanseportalen.

Se brukerveiledningen: Hvordan logge seg på og invitere bruker i kompetanseportalen LIS1 (PDF).

Kompetanseportalen vil ha samme brukermulighet som du er kjent med fra helseforetaket:

 • Den gir oversikt over læringsmål og læringsaktiviteter
 • Læringsaktiviteter sendes til veileder eller supervisør for "godkjenning"
 • Læringsmål sendes til leder for godkjenning
 • Forberedelser til, og referater fra, veiledning registreres i veiledningsmodulen

Det vil ved oppstart i kommunehelsetjenesten i september 2018 ikke kunne leses i kompetanseportalen hvilke læringsmål og læringsaktiviteter som er godkjent fra sykehusåret. Det er derfor viktig at du forbereder for dette ved å ta ut en rapport over godkjente læringsmål og oppnådde læringsaktiviteter. Rapporten, som vil være en standardrapport, er grunnlag for leder i kommunen til å følge deg opp videre i utdanningsløpet for del 1. Rapporten kan lastes ned elektronisk eller tas ut på papir. Rapporten er i ferd med å utvikles og vil være på plass i august.


Support

Det etableres en nasjonal supporttjeneste for å hjelpe LIS 1 med overgang fra HF til kommune høsten 2018. Det er Dossier som vil stå for denne supporten.

Supporttjenesten vil 

 • være basert på LIS-ens “kundereise” fra HF og ut i kommunen, og dekke behov for LIS-ene selv og de relaterte rollene (personas) ute i kommunene
 • sende ut og tilgjengeliggjøre relevant informasjon om bruk av den elektroniske løsningen for LIS-utdannelsen
 • ha tilgjengelighet på telefon, web/chat og Facebook/messenger for LIS og andre relevante roller som skal benytte den elektroniske LIS-løsningen.

Som del av Supporttjenesten blir det etablert et web-basert ressurssenter med informasjon, brukermanualer, enkel e-læring/videoer etc for LIS, ledere, veiledere og supervisører ute i kommunene.

Overgangsregler for leger som har startet turnus eller spesialisering

Se overgangsregler her

Godkjenning av læringsmål for del 1 – Vurdering av leger med tjeneste fra andre land

Ny spesialistutdanning for leger består av 3 deler. Del 1  er første del av spesialistløpet (LIS1), og er felles for alle som vil spesialisere deg.

Del 1 består av 18 måneder tjeneste som fordeler seg som følger:
• 12 måneder i spesialisthelsetjenesten med læringsmål innen blant annet kirurgiske og indremedisinske fag
• 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

I tillegg til tjenestekravet må alle læringsmålene i del 1 være oppnådd før du kan starte i del 2/3 av spesialistutdanningen.

     
Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet
Spesialistutdanning eller annen praktisk tjeneste gjennomført i utlandet kan i visse tilfeller kompensere for hele eller deler av del 1 i Norge.

Det vil kun være tjeneste gjennomført etter oppnådd autorisasjon med fulle rettigheter (selvstendig virke) som kan vurderes. Dette vil si at turnus/internship eller annen praktisk tjeneste som er obligatorisk for å kunne praktisere som lege i utdanningslandet ikke kan inngå i vurderingen av oppnådde læringsmål.

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

 • Kopi av autorisasjon/godkjenning for å praktisere som lege i land man har tjeneste fra.
 • Utfyllende attester fra tjenestested(er). Stilling, ansettelsesperiode, stillingsprosent samt fravær må fremgå av attesten. Tjenestestedet og tjenestens innhold må være utfyllende beskrevet, eksempelvis type og størrelse på sykehuset, arbeidsoppgaver mm.

Det er viktig å dokumentere tjeneste godt. Uten tilstrekkelig informasjon i attestene vil Helsedirektoratet ikke kunne vurdere tjenestens innhold, og dermed heller ikke godkjenne læringsmål.

Vi gjør oppmerksom på at kravet til attest også gjelder for leger som har oppnådd spesialistgodkjenning i annet land. Det er ikke tilstrekkelig å kun vedlegge bevis for oppnådd godkjenning.

Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.
 

Videre spesialisering i Norge
Leger som ikke får godkjent alle læringsmålene for del 1 må oppnå resterende læringsmål i stilling for LIS 1. Slike stillinger utlyses via Helsedirektoratets stillingsportal.

Godkjente læringsmål i del 1 kan ikke erstatte kravet til turnus.  Oppnår du alle læringsmål i del 1 kan du først fortsette din spesialisering når del 2/3 trer i kraft 1. mars 2019. For ansettelse i LIS-stilling før dette stilles det krav til gjennomført norsk turnus.

Læringsmål og læringsaktiviteter

Kliniske læringsmål

Kliniske læringsmål for LIS1 med utdypende tekst, læringsaktiviteter og vurderingsformer (PDF)

Læringsmål for felles kompetansemoduler

I tillegg til kliniske læringsmål innføres det læringsmål innen utøvelse av legerollen, som vil være gjeldende for alle spesialiteter, og for alle tre deler av utdanningen:

Læringsmål for felles kompetansemoduler del 1-3, inkludert fordeling av læringsmål i del 1 mellom foretak og kommuner (PDF)


For kommuner og fylkesmenn

​Ny spesialistutdanning for leger trådte i kraft 1. september 2017. Fra 1. september 2018 vil første kull med leger i spesialisering i del 1 (LIS1) starte i kommunene.

Mye av gjennomføringen i kommunen vil være lik som i tidligere turnusordning, men med noen viktige endringer:

 • Lege i spesialisering skal nå vurderes etter oppnådde læringsmål, og ikke etter hva de har gjort og hvor de har utført tjenesten.
 • Arbeidsgiver (kommunen) har ansvaret for å vurdere og godkjenne læringsmål.

Samarbeid mellom sykehus og kommune i del 1 blir viktig for å sikre at leger i spesialisering (LIS) totalt sett oppnår alle læringsmål. Enkelte læringsmål i del 1 vil av lege i spesialisering påbegynnes i sykehusåret og avsluttes i kommunetjenesten.

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene gjennomfører introduksjonskurs for leger i spesialisering i del 1.

Samlet sett av læringsmål med anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer som skal godkjennes i kommunen i del 1 finner du her (XLSX).

Oversikt over kliniske læringsmål og felles kompetansemål for hele del 1 (helseforetak og kommune) med anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer finner du i avsnittet Læringsmål og læringsaktiviteter ovenfor. 

Kommunenes ansvar i spesialistutdanningen

Kommunenes ansvar i ny spesialistutdanning fremgår av spesialistforskriften (lovdata.no). Kommunen skal:

 • legge til rette for læringsaktiviteter slik at lege i spesialisering kan oppnå læringsmålene. 
 • sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon
 • sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege
 • sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd
 • sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres
 • utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.

For mer informasjon, se skriv (4. juni 2018) til kommunene vedr. ansvar og oppgaver i ny spesialistutdanning for leger (PDF).


Digital løsning (kompetanseportal) for del 1 i kommunen

Helseforetakene har utviklet en kompetanseportal for registrering av oppnådde læringsmål og -aktiviteter i spesialistutdanningen av leger. Fra 1. september 2018 vil løsningen også være tilgjengelig for registrering av oppnådde læringsmål og -aktiviteter i kommunene. LIS har ansvar for å invitere inn leder, veileder og supervisør i løsningen.

Leder, veileder og supervisør blir invitert inn i kompetansportalen via e-post fra lege i spesialisering (LIS).

Leders ansvar i portalen:

 • Godkjenne læringsmål
 • Følge opp LIS' progresjon og måloppnåelse (har tilgang på rapporter)

Veileders ansvar i portalen:

 • Forberede veiledningssamtaler
 • Sørge for referat fra veiledningssamtaler
 • Følge med på og kommentere på læringsmål og læringsaktiviteter

Supervisørs ansvar i portalen:

 • Signere på fullført supervisjon av læringsaktiviteter
 • Ev. kommentere på læringsaktiviteter

Brukermanualer

Support
Det blir etablert et ressurssenter på liskommune.no med informasjon, brukermanualer, enkel e-læring/videoer etc for LIS, ledere, veiledere og supervisører i kommunene.

Fylkesmennenes ansvar i spesialistutdanningen

Gruppeveiledning og kurs vil videreføres som oppgaver for Fylkesmannen i ny spesialistdanning.

Helsedirektoratet har i samarbeid med fylkesmennene utarbeidet maler som kan brukes som grunnlag for opplæringen. Malene har til hensikt å bidra til et felles grunnlag for planlegging og gjennomføring av kurs, gruppeveiledning og opplæring av veiledere. I malene er det angitt hvilke læringsmål aktivitetene skal omhandle.

Fylkesmannen skal tilby:

 • Kurs i offentlig helsearbeid
 • Kurs i akuttmedisin
 • Gruppeveiledning
 • Opplæring til veiledere for LIS1

Maler som kan brukes som grunnlag for opplæring og evaluering

For helseforetak

Bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste

Utdanningsvirksomheten må benytte dette skjemaet for å utstede en bekreftelse til legen i spesialisering (LiS) på gjennomført praktisk tjeneste (PDF).

Informasjon til helseforetak med leger i spesialisering i del 1 ved overgang til kommunehelsetjenesten (PDF)

 

Bekreftelse på gjennomført del 1 og refusjon fra HELFO

For å kunne motta trygderefusjon etter avsluttet LIS 1, trenger HELFO en bekreftelse på at alle læringsmål i del 1 er godkjent. Inntil en digital løsning er på plass vil Helsedirektoratet sende liste til HELFO med navn på LIS som har fått godkjent alle læringsmål i del 1 pr. 1. mars. Listen hentes ut fra kompetanseportalen/Dossier, det er derfor viktig at alle læringsmålene er godkjent digitalt i portalen.

Det utstedes ikke egen bekreftelse til LIS på gjennomført del 1.  Har du behov for å dokumentere for en potensiell arbeidsgiver at du har gjennomført del 1, kan dette gjøres ved å fremlegge:

1. Rapport over gjennomførte læringsmål. Dette kan du selv hente ut fra kompetanseportalen/Dossier.
2. Bekreftelse på gjennomført tjenestetid fra arbeidsgiver. Benytt Helsedirektoratets skjema:  

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2019