Overgangsregler for leger i turnus

  • Gjennomført og godkjent turnus likestilles med LIS1. Leger med godkjent turnus skal ikke gjennomføre LIS1. 
  • Leger som per 1. mars 2017 allerede er ansatt i turnus eller har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, kan frem til 1. mars 2019 gjennomføre turnus og få godkjent turnus i henhold til spesialistgodkjenningsforskriften.
  • Leger som per 1. mars 2017 ikke er ansatt eller ikke har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, men som har gjennomført deler av turnus, kan ansettes i reststillinger for LIS1. Turnustjeneste som er gjennomført, skal regnes med i vurderingen av oppnådde læringsmål i LIS1.

Overgangsordningen for leger i turnus opphører 1. mars 2019.

Overgangsregler for leger i spesialistutdanning

  • Leger som er i spesialistutdanning 1. mars 2019, fortsetter uten å måtte ta LIS1.
  • Leger som har autorisasjon på bakgrunn av legeutdanning fra annet EØS-land kan frem til 1. mars 2019, starte i arbeid som lege i spesialisering (LIS) uten å ta LIS1. 
  • Leger som har begynt på spesialistutdanningen før 1. mars 2019, har rett til å få vurdert den gjennomførte spesialistutdanningen opp mot læringsmålene i ny spesialistutdanning.  Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å sørge for dette innen 1. mars 2022. 
  • Leger som 1. mars 2019 har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen, kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel spesialistgodkjenningsforskrift (forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger).
  • Leger som 1. mars 2019 har mer enn 3 år igjen av spesialistutdanningen skal vurderes og godkjennes etter ny spesialistforskrift.

Sist faglig oppdatert: 12. september 2018