Søk på LIS1-stilling (webcruiter.no)

Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1-stillinger (tidligere turnus) 

De som ikke allerede har begynt i turnus eller i spesialistutdanning må søke om LIS1-stilling f.o.m. 1. mars 2017. Alle ordinære LIS1-stillinger utlyses samlet to ganger per år. Helseforetakene sender ut tilbud i flere runder, til alle stillingene er besatt. 

Søk på LIS1-stilling (webcruiter.no).

Våren 2018

 • Annonser skal være klare i stillingsportalen: 12. februar (mandag)  
 • Utlysning av ledige stillinger i portalen: 15. februar (torsdag)
 • Søknadsfrist: 1. mars (torsdag
 • Oppstart: Høsten 2018 

Tilsettingsrunder: 

1. tilbud sendes ut 25. april (onsdag).
Svarfrist: 2. mai (onsdag).
Merking: 3. mai (torsdag) innen kl. 12.00

2. tilbud sendes ut 4. mai (fredag).
Svarfrist: 7. mai (mandag).
Merking: 8. mai (tirsdag) innen kl. 12.00

3. tilbud sendes ut 9. mai (onsdag).
Svarfrist: 14. mai (mandag).
Merking: 15. mai (tirsdag) innen kl. 12.00

4. tilbud sendes ut 16. mai (onsdag).
Svarfrist: 22. mai (tirsdag).
Merking: 23. mai (onsdag) innen kl. 12.00

5. tilbud sendes ut 24. mai (torsdag).
Svarfrist: 25. mai (fredag).
Merking: 28. mai (mandag) innen kl. 12.00

Høsten 2018

Stillinger med oppstart mars 2019

• Annonsene skal være klare for publisering i portalen: Tirsdag 28. august
• Utlysning av ledige stillinger i portal: 31. august (fredag)
• Søknadsfrist: 16. september (søndag)

Tilsettingsrunder: 

1.  tilbud sendes ut: 26. oktober (fredag)
Svarfrist: 31. oktober (onsdag)
Merking: 1. november (torsdag) innen kl. 12.00

2.  tilbud sendes ut: 2. november (fredag)
Svarfrist: 7. november (onsdag)
Merking: 8. november (torsdag) innen kl. 12.00

3. tilbud sendes ut: 9. november (fredag)
Svarfrist: 12. november (mandag)
Merking: 13. november (tirsdag) innen kl. 12.00

4.  tilbud sendes ut: 14. november (onsdag)
Svarfrist: 15. november (torsdag)
Merking: 16. november (fredag) innen kl. 12.00

5.  tilbud sendes ut: 19. november (mandag)
Svarfrist: 20. november (tirsdag)
Merking: 21. november (onsdag) innen kl. 12.00

Helseforetakene samarbeider med kommunene og vurderer kandidatene på samme måte som andre tilsettingsprosesser. På bakgrunn av søknader og intervjuer utarbeides en innstillingsliste med kandidater som er kvalifisert til stillingen. Deretter sendes et tilbud til den som står øverst på listen.

Tilbudene går ut samme dag for alle stillinger i portalen, og alle søkere har samme frist til å svare. Søkere som får flere tilbud kan dermed vurdere disse mot hverandre.

LIS1 består av ett år i spesialisthelsetjenesten etterfulgt av et halvt år i kommunehelsetjenesten. Alle læringsmål i LIS1 må være oppnådd før man fortsetter med spesialistutdanning LIS2 og 3 fra 1. mars 2019.

Søk på LIS1-stilling (tidligere turnus)

Stillingene lyses ut i Helsedirektoratets stillingsportal (webcruiter.no), mens tilsetting skjer lokalt. Det er ikke anledning til selv å ordne LIS1-stilling i sykehus eller kommune.

Hvem kan søke og hvordan?

 • Alle som har, eller kvalifiserer for, autorisasjon eller LIS1-lisens, og som ikke tidligere har fått godkjent norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene for del 1, kan søke på stillingene.
 • Det kan kun sendes én søknad per stilling, men det er ingen begrensninger til antallet stillinger du kan søke på.
 • Dersom du ikke svarer på et tilbud innen fristen, er dette å betrakte som å takke nei.
 • Det er til en hver tid mulig å registrere en CV i søknadsportalen. Det er mulig å be om varsling når det publiseres nye utlysninger ved å aktivere «jobbagent».

Ved tiltredelse i LIS1-stilling må legen dokumentere:

 1. autorisasjon som lege eller LIS1-lisens
 2. tilstrekkelig norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse

Stillinger som blir ledige utenfor de ordinære søknadsrundene utlyses fortløpende i portalen som reststillinger. Det er mulig å gjennomføre hele LIS1-løpet i reststillinger.
Hvis du ønsker å gjennomføre i reststillinger, gjelder følgende:

 • Ansettelsen må være av minst to måneders varighet for å bli godkjent.
 • Samlet sykehustjeneste må være av minst 12 måneders varighet og skal gjennomføres før kommunetjeneste.

Overgangsregler for leger som har startet turnus eller spesialisering

Overgangsregler for leger i turnus

 • Gjennomført og godkjent turnus likestilles med LIS1. Leger med godkjent turnus skal ikke gjennomføre LIS1. 
 • Leger som per 1. mars 2017 allerede er ansatt i turnus eller har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, kan frem til 1. mars 2019 gjennomføre turnus og få godkjent turnus i henhold til spesialistgodkjenningsforskriften.
 • Leger som per 1. mars 2017 ikke er ansatt eller ikke har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, men som har gjennomført deler av turnus, kan ansettes i reststillinger for LIS1. Turnustjeneste som er gjennomført, skal regnes med i vurderingen av oppnådde læringsmål i LIS1.

Overgangsordningen for leger i turnus opphører 1. mars 2019.

Overgangsregler for leger i spesialistutdanning

 • Leger som er i spesialistutdanning 1. mars 2019, fortsetter uten å måtte ta LIS1.
 • Leger som har autorisasjon på bakgrunn av legeutdanning fra annet EØS-land kan frem til 1. mars 2019, starte i arbeid som lege i spesialisering (LIS) uten å ta LIS1. 
 • Leger som har begynt på spesialistutdanningen før 1. mars 2019, har rett til å få vurdert den gjennomførte spesialistutdanningen opp mot læringsmålene i ny spesialistutdanning.  Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å sørge for dette innen 1. mars 2022. 
 • Leger som 1. mars 2019 har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen, kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel spesialistgodkjenningsforskrift (forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger).

Leger som 1. mars 2019 har mer enn 3 år igjen av spesialistutdanningen skal vurderes og godkjennes etter ny spesialistforskrift.

Godkjenning av læringsmål for del 1 – Vurdering av leger med tjeneste fra andre land

Ny spesialistutdanning for leger består av 3 deler, der del 1 (LIS1) er felles for alle som vil spesialisere seg.

Det stilles i del 1 krav til at tjenesten består av 12 måneder i spesialisthelsetjenesten etterfulgt av 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg til tjenestekravet må alle læringsmålene i del 1 være oppnådd før man starter i del 2 og/eller del 3.
Tjeneste i utlandet kan i visse tilfeller kompensere deler av eller hele del 1 i Norge.

Følgende krav gjelder

 • Tjenesten må være gjennomført utenfor Norge
 • Tjenesten må være gjennomført etter oppnådd autorisasjon i Norge eller i annet land

I dagens spesialiseringsstillinger er det krav til turnus. Godkjente læringsmål for LIS1 kan ikke erstatte kravet til turnus.

Lege som får godkjent alle læringsmålene i del 1 kan ikke starte i spesialisering etter dagens regelverk, men må vente til LIS2 og 3 trer i kraft 1. mars 2019. Lege som ikke får godkjent alle læringsmålene for del 1 må oppnå resterende læringsmål i stilling for LIS1.

Søknad om godkjenning av læringsmål for del 1

Søknad skal sendes gjennom www.altinn.no. Skjemaet ligger under autorisasjon og lisens.

Det må legges ved:

 • Kopi av autorisasjon
 • Utfyllende attester fra tjenestested(er). Stilling, ansettelsesperiode, stillingsprosent samt fravær må fremgå av attesten. Tjenestestedet og tjenestens innhold må være utfyllende beskrevet, eksempelvis type og størrelse på sykehuset, arbeidsoppgaver mm.

Alle dokumenter må være oversatt til norsk eller engelsk
Uten tilstrekkelig informasjon i attestene vil Helsedirektoratet ikke kunne vurdere tjenestens innhold og oppnådde læringsmål.

I praksis vil de fleste mangle læringsmålene for LIS1 i kommunehelsetjenesten.

Helsedirektoratet vil gjøre en vurdering av hvilke læringsmål som er oppnådd og gi en anbefaling av hvordan resterende læringsmål kan oppnås.

Dersom ikke alle læringsmålene for del 1 vurderes oppnådd vil legen kunne oppnå disse enten gjennom reststilling eller ordinær stilling som LIS1 utlyst via Helsedirektoratets stillingsportal

Alle læringsmålene i spesialisthelsetjenesten må være oppfylt før man kan ansettes som LIS1 i kommunen.

Sist faglig oppdatert: 11. mai 2017