Viktige endringer i ny spesialitetsstruktur

  • Lege i spesialisering (LIS) skal vurderes etter oppnådde læringsmål. Læringsmålene definerer hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter endt læringsprosess.
  • Læringsmålene er forskriftsfestet i vedlegg II i spesialistforskriften (lovdata.no). Det er forskriftsfestet ca. 4900 læringsmål.
  • Utdanningsvirksomheten har ansvaret for at legen får løpende vurdering og dokumentasjon på oppnådde læringsmål.  
  • De regionale helseforetakene har ansvar for at det utvikles og gjennomføres læringsaktiviteter. For å sikre en nasjonal utdanning kan Helsedirektoratet anbefale normerende, nasjonale læringsaktiviteter som alle LIS skal gjennomføre.
  • Utdanningsvirksomheten har ansvar for å lage utdanningsplan for den enkelte spesialitet og en individuell plan for den enkelte LIS for hele forløpet i spesialistutdanningen. 
  • Forskriften stiller tydelige krav til systematisk og tydelig veiledning og supervisjon og krav til veilederkompetanse.
  • Helsedirektoratet skal følge med på kvalitet og helhet i utdanningen.

Ny spesialistutdanning består av tre deler med tilhørende læringsmål og aktiviteter

  • Del 1 (LIS1) er felles for alle, og erstatter dagens turnusordning. Den utgjøres av 12 måneder i helseforetak og 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Del 2 (LIS2) er felles læringsmål for de tidligere grenspesialitetene innen henholdsvis kirurgi og indremedisin
  • Del 3 (LIS3) er unik for hver spesialitet. De spesialitetene som ikke har LIS2 går direkte fra LIS1 til LIS3.

I tillegg til fagspesifikke læringsmål innføres det læringsmål innen utøvelse av legerollen, som vil være gjeldende for alle spesialiteter. Disse temaene strekker seg over hele utdanningsløpet. Disse felles kompetansemålene omhandler temaer innen etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, opplæring av pasienter og pårørende, helsesystemkunnskap, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lover, samhandling, ledelse og organisering.

Ytterligere informasjon

Rapporter

Bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste

Utdanningsvirksomheten må benytte dette skjemaet for å utstede en bekreftelse til legen i spesialisering (LiS) på gjennomført praktisk tjeneste (PDF).

Informasjon til helseforetak med leger i spesialisering i del 1 ved overgang til kommunehelsetjenesten (PDF)

Sist faglig oppdatert: 11. mai 2018