For å være godkjent for spesialistutdanning av leger etter 1. mars 2019, må søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet være mottatt av Helsedirektoratet innen denne datoen. Søknaden vil gjelde som godkjenning frem til søknaden er ferdig behandlet.  

Søknad om godkjenning

Søknad skal skje elektronisk – søknadsskjema er under utvikling.

Godkjenning av virksomheter baseres på om virksomheten oppfyller kravene i spesialistforskriftens paragrafer 19, 20 og 21 (lovdata.no) for den aktuelle spesialiteten.

For utdypende forklaring, se også rundskriv til spesialistforskriften (regjeringen.no, PDF).


For å bli godkjent utdanningsvirksomhet må en vesentlig del av læringsmålene kunne oppnås ved egen virksomhet for den spesialiteten det søkes om. Dersom virksomheten selv ikke kan gi opplæring i alle læringsmål innen spesialiteten, kan det inngås avtale med andre virksomheter om gjennomføring av de læringsmålene som står igjen. Disse avtalene må være på plass før godkjenning kan gis.

Utdanningsvirksomheten skal utarbeide en utdanningsplan for hver av spesialitetene det søkes godkjenning for. Planen skal omfatte hele utdanningsløpet for leger i spesialisering, der det til hvert læringsmål knyttes læringsaktiviteter og læringsarenaer.
Læringsarenene som skal benyttes innen hver enkelt spesialistutdanning skal beskrives utfra krav i forskriften. Hva som skal beskrives er nærmere definert i skjemaet - Læringsarenaer (PDF), som er et arbeidsutkast til det elektroniske søknadskjemaet. Arbeidet med dette kan være en god forberedelse til den elektroniske søknaden er på plass.

Overgangsordning

  • Godkjenning av utdanningsinstitusjon gitt etter gammel spesialistforskrift, gjelder som godkjenning frem til 1. mars 2019.
  • Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet etter ny spesialistforskrift, som er sendt før 1. mars 2019, gjelder som godkjenning frem til søknaden er ferdig behandlet.

Gammel ordning: Godkjenning av utdanningsinstitusjoner for leger i spesialisering

Informasjonen under gjelder kun de som skal søke om godkjenning av utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering etter gammel ordning. Denne godkjenningen gjelder frem til 1. mars 2019. For nye regler, inkl. overgangsordninger, se informasjon over.

I henhold til Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger §4 (lovdata.no) er det Helsedirektoratet som gir spesialistgodkjenning, inkl. godkjenning av institusjoner som skal utdanne leger som spesialister.

Utdanningsinstitusjoner godkjennes etter følgende regelverk:

Skjemaer og mer informasjon om søknad finner du hos legeforeningen.no

Søknad om godkjenning og endring i godkjenning som utdanningsinstitusjon sendes fra sykehusets ledelse til regionalt helseforetak. Det regionale helseforetaket sender søknaden med sin understøttelse til postmottak@helsedir.no.

Sist faglig oppdatert: 6. september 2018