Søknad om spesialistgodkjenning i akutt- og mottaksmedisin

For å søke om godkjenning som spesialist i akutt- og mottaksmedisin se informasjon og søknadsskjema på nettsiden for søknad om spesialistgodkjenning etter ny spesialistforskrift gjeldende fra 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.

I følge Spesialistforskriften skal spesialistutdanning for leger foregå i egne utdanningsstillinger (LIS-stillinger) innen den spesialiteten det søkes om.

Forskriften gir ikke hjemmel for å godkjenne spesialister som har gått i andre legestillinger, og det er heller ikke adgang til unntak fra denne regelen for nye spesialiteter. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med å revidere forskriften på dette punktet.

Inntil revidert forskrift er vedtatt, kan Helsedirektoratet ikke fatte vedtak om spesialistgodkjenning dersom spesialiseringen har foregått i andre stillinger enn LIS-stilling. 

Akutt- og mottaksmedisin (AMM) er en ny spesialitet som ble iverksatt 1. mars 2019. Helsedirektoratet må vente på forskriftsendring før vi kan godkjenne de første spesialistene. Søknader om spesialistgodkjenning i akutt- og mottaksmedisin vil bli prioritert så snart forskriften er endret. Vi forventer at revidert forskrift kommer på høring innen kort tid.

Godkjenning som utdanningsvirksomhet

I ny spesialistutdanning må alle virksomheter som ønsker å utdanne leger i spesialisering være godkjent eller registrert som utdanningsvirksomhet.

Virksomheter som ønsker å utdanne spesialister i akutt- og mottaksmedisin må søke om godkjenning som utdanningsvirksomhet. Se informasjon og søknadsskjema på nettsiden for utdanningsvirksomheter.
Utdanningsvirksomheter kan for en periode gis midlertidig godkjenning uten å ha spesialister i akutt- og mottaksmedisin.

Vurdering av læringsmål

Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å vurdere tidligere gjennomført spesialistutdanning opp mot læringsmålene i del 2 i indremedisin og del 3 i akutt- og mottaksmedisin. Tjenestetid og oppnådde kompetanser før 1. mars 2019 skal regnes med i vurderingen av oppnådde læringsmål. For leger som er under spesialisering 1. mars 2019 skal ikke læringsmålene for del 1 vurderes. Disse legene har enten hatt integrert praksis eller gjennomført turnus.

Sist faglig oppdatert: 29. mars 2019