For å være godkjent for spesialistutdanning av leger etter 1. mars 2019, må søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet være mottatt av Helsedirektoratet innen denne datoen. Søknaden vil gjelde som godkjenning frem til søknaden er ferdig behandlet.  

Søknad om godkjenning

Søknad skal skje elektronisk – søknadsskjema er under utvikling.

Godkjenning av virksomheter baseres på om virksomheten oppfyller kravene i spesialistforskriftens paragrafer 19, 20 og 21 (lovdata.no) for den aktuelle spesialiteten.

For utdypende forklaring, se også rundskriv til spesialistforskriften (regjeringen.no, PDF).

For å bli godkjent utdanningsvirksomhet må en vesentlig del av læringsmålene kunne oppnås ved egen virksomhet for den spesialiteten det søkes om.

Dersom virksomheten selv ikke kan gi opplæring i alle læringsmål innen spesialiteten, kan det inngås avtale med andre virksomheter om gjennomføring av de læringsmålene som står igjen.

Utdanningsvirksomheten skal utarbeide en utdanningsplan for hver av spesialitetene det søkes godkjenning for. Planen skal omfatte hele utdanningsløpet for leger i spesialisering.

For hver enkelt spesialitet det søkes godkjenning for skal læringsarenaene som inngår i utdanningsplanen for beskrives.
Dette er nærmere beskrevet i skjemaet - Læringsarenaer (PDF).

Arbeidet med dette kan være en god forberedelse til arbeidet med den elektroniske søknaden om godkjenning som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering

Overgangsordning

  • Godkjenning av utdanningsinstitusjon gitt etter gammel spesialistforskrift, gjelder som godkjenning frem til 1. mars 2019.
  • Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet etter ny spesialistforskrift, som er sendt før 1. mars 2019, gjelder som godkjenning frem til søknaden er ferdig behandlet.

Gammel ordning: Godkjenning av utdanningsinstitusjoner for leger i spesialisering

Informasjonen under gjelder kun de som skal søke om godkjenning av utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering etter gammel ordning. Denne godkjenningen gjelder frem til 1. mars 2019. For nye regler, inkl. overgangsordninger, se informasjon over.

I henhold til Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger §4 (lovdata.no) er det Helsedirektoratet som gir spesialistgodkjenning, inkl. godkjenning av institusjoner som skal utdanne leger som spesialister.

Utdanningsinstitusjoner godkjennes etter følgende regelverk:

Skjemaer og mer informasjon om søknad finner du hos legeforeningen.no

Søknad om godkjenning og endring i godkjenning som utdanningsinstitusjon sendes fra sykehusets ledelse til regionalt helseforetak. Det regionale helseforetaket sender søknaden med sin understøttelse til postmottak@helsedir.no.

Sist faglig oppdatert: 17. april 2018