• For at vi kan foreta en raskest mulig vurdering av søknad om spesialistgodkjenning, ber vi om at gjennomført tjeneste dokumenteres på våre standardattester.
 • Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelte lege i spesialisering. 

Søknadsskjema og -veiledning

​Alle søknader skal nå sendes elektronisk i Altinn.

Søknadsskjema: Spesialistgodkjenning (altinn.no)

Brukerveiledning Altinn: Søknad om spesialistgodkjenning (PDF)

 • Legg ved korrekt dokumentasjon for raskest mulig søknadsprosess.
 • Sjekk at alle punkter i standardattester er fylt ut korrekt og undertegnet av riktig person.
 • Har du endret navn siden du utdannet deg, legg ved dokumentasjon på navneendring.
 • Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer bruker alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden.
 • Hvis du ønsker å gi en person fullmakt til å opptre på dine vegne, må du legge ved fullmaktskjema (DOC).
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.
 • Hvis du må sende inn flere vedlegg eller gjøre endringer på søknaden etter at den er sendt inn, må dette sendes til spesialistgodkjenning@helsedir.no. Ikke send inn ny søknad på Altinn.
 • Skannede dokumenter bør være lagret som søkbar PDF.

Regler for spesialistutdanning i patologi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF).

Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i patologi på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav i en overgangsperiode frem til 01.01.2020.

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1. Tjeneste i hovedspesialitet

5 års tjeneste i patologi

I minst ½ år av tjenesten skal cytologisk diagnostikk være hovedarbeidsfelt for kandidater. Praktisk og teoretisk arbeid med cytologi skal utgjøre det alt vesentlige av kandidatens arbeidstid i minst et halvt år. I inntil 1 år kan utdanningen skje ved enhet for en patologisk-anatomisk spesialfunksjon eller rettsmedisin.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

Ved søknad om spesialistgodkjenning kreves utfylt og attestert skjema for hvor mye kandidaten har gjort av diagnostikk under veiledning; antall biopsiprøver, cytologiske prøver og obduksjoner.

Kursutdanning obligatorisk fra 01.01.2020

200 timer, herav ca. 90 timer obligatoriske kurs og 80 kurstimer innen emner fra den spesielle patologi, fortrinnsvis med snittseminar.

Følgende kurs er obligatoriske:

 • Rettsmedisin
 • Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi 
 • Obduksjonspatologi med ikke-neoplastisk nevropatologi
 • Klinisk molekylærpatologi

Det fremgår av kursgodkjenningen hvilke kurs som gir tellende kurstimer innen "emner fra den spesielle patologi." Slik godkjenning gis til kurs som inneholder praktisk patologisk-anatomisk diagnostikk, med hovedvekt på makroskopisk og/eller mikroskopisk undersøkelse eller alternative diagnostiske metoder inklusive molekylærpatologiske teknikker.

For å oppfylle kravet om minimum 200 timer, skal det suppleres med ca. 30 timer valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Kursutdanning gjeldende til 01.01.2020

140 timer, inklusive obligatorisk kurs i rettsmedisin for patologer, obligatorisk kurs i eksfoliativ cytologi og for øvrig minst 60 kurstimer innen emner fra den spesielle patologi, fortrinnsvis med snittseminar.

Det fremgår av kursgodkjenningen hvilke kurs som er godkjent som «emner fra den spesielle patologi». Slik godkjenning gis til kurs som inneholder praktisk patologisk-anatomisk diagnostikk, makroskopisk og / eller mikroskopisk.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL 5 ÅRS TJENESTE a)

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

 

MERKNAD TIL 5 ÅRS TJENESTE b)

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes:

 • barnesykdommer
 • fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • generell kirurgi
 • hud- og veneriske sykdommer
 • immunologi og transfusjonsmedisin
 • indremedisin
 • klinisk farmakologi
 • klinisk kjemi
 • maxillofacial kirurgi
 • medisinsk genetikk
 • medisinsk mikrobiologi
 • nevrokirurgi
 • nevrologi
 • onkologi
 • radiologi
 • øre-nese-halssykdommer
 • øyesykdommer

Etter særskilt søknad kan spesialitetskomiteen i spesielle tilfeller vurdere å godkjenne også tjeneste i andre spesialiteter

Attestasjonsskjema for patologi

Attestasjonsskjema for patologi: Gjeldende til 01.01.2018 (ODT)

Attestasjonsskjema for patologi: Gjeldende til 01.01.2018 (DOC)

Attestasjonsskjema for patologi: Obligatorisk fra 01.01.2018 (ODT)

Attestasjonsskjema for patologi: Obligatorisk fra 01.01.2018 (DOC)

Standardattest for utført institusjonstjeneste

Standardattest for utført institusjonstjeneste (ODT) 

Standardattest for utført institusjonstjeneste (DOC)

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for patologi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for patologi (legeforeningen.no)

Gebyr

​Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknaden.

LEGE

 • Spesialistgodkjenning lege, hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Spesialistgodkjenning lege, grenspesialitet: 3 000 kr.
 • Resertifisering av allmennmedisinsk spesialitet: 2 500 kr.

LEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Konvertering av grenspesialitet: 3 000 kr.

TANNLEGE

 • Spesialistgodkjenning tannlege: 3 000 kr.

TANNLEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av spesialistgodkjenning som tannlege: 3 000 kr.

Saksbehandlingstid og -prosess

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 5 måneder etter at søknaden er mottatt i Helsedirektoratet. For søknader om spesialistgodkjenning i allmennmedisin, resertifisering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin og konvertering av spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land er saksbehandlingstiden 3 måneder.

Søknaden anses ikke mottatt før gebyr er betalt og søknaden er signert. Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan bli lenger, for eksempel dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn.

Behandling av søknader

Når søknaden er registrert innkommet sendes det ut et foreløpig svar på e-post med opplysning om antatt saksbehandlingstid. Søknaden anses ikke mottatt før gebyr er betalt og søknaden er signert. Det er derfor viktig at betalingen bekreftes gjennomført ved at kvittering fra banken eller utskrift fra nettbanken legges ved søknaden.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli anmodet om å ettersende dokumentasjon som kompletterer søknaden.
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.
 • Vedtak godkjennes og signeres av ledelsen i Helsedirektoratet.
 • Har du benyttet elektronisk søknadsskjema vil vedtak om innvilgelse eller avslag sendes til din Altinn-konto. For søknader innkommet på papir sendes vedtak per post.

Behandling av klage etter avslag på søknad

 • Klage sendes Helsedirektoratet innen tre uker etter vedtaket har kommet fram.
 • Helsedirektoratet vurderer klagen. Hvis klagen etterkommes fullt ut sendes vedtak om spesialistgodkjenning til søker. Hvis ikke, sendes klagen og Helsedirektoratets vurdering til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), som klageinstans.
 • Helseklage behandler klagen og fatter vedtak om avslaget er stadfestet eller tatt til følge. Dersom klagen tas til følge sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som sender vedtak om spesialistgodkjenning til søker.

Sist faglig oppdatert: 24. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter