Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelte lege i spesialisering. 

Søknadsskjema og -veiledning

​Alle søknader skal nå sendes elektronisk i Altinn.

Søknadsskjema: Spesialistgodkjenning (altinn.no)

Brukerveiledning Altinn: Søknad om spesialistgodkjenning (PDF)

 • Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer bruker alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden.
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.
 • Vedlegg skal sendes i PDF.
 • Bekreftelse på mottatt søknad, eventuelle henvendelser om manglende dokumentasjon og vedtak vil bli sendt til deg i Altinn.

Operasjonsliste for ortopedisk kirurgi: Gjeldende til 01.07.2020 (ODT)
Operasjonsliste for ortopedisk kirurgi: Gjeldende til 01.07.2020 (DOC)
Operasjonsliste for ortopedisk kirurgi: Obligatorisk fra 01.07.2020 (ODT)
Operasjonsliste for ortopedisk kirurgi: Obligatorisk fra 01.07.2020 (DOC)

Vær nøye med utfylling av skjemaene og bruk standardattester, som bidrar til raskere saksbehandling.

Standardattest for utført institusjonstjeneste (ODT) 

Standardattest for utført institusjonstjeneste (DOC)

Vanlige mangler i attestene for institusjonstjeneste er:

 • Ikke opplyst om veiledning
 • Ikke opplyst om stillingsprosent
 • Ikke opplyst om undervisningsdeltakelse
 • Ikke opplyst om vaktordning og deltakelse i denne
 • Ikke opplyst om tjenesten har vært tilfredsstillende utført
 • Manglende beskrivelse av innholdet i tjenesten
 • Manglende dato for opprykk til konstituert stilling som overlege
 • Må være ansatt som LIS før opprykk til overlege
 • Attesten er ikke signert av avdelingsleder og av medisinsk faglig ansvarlig overlege

 • Manglende bekreftelse på at minimum 2 år av den samlede tjenesten er utført ved avdeling hvor det drives utstrakt skadebehandling.

Regler for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF).

Nye kurskrav gjeldene fra 1.1.2017.

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1. Tjeneste i hovedspesialitet
6 års tjeneste i ortopedisk kirurgi

Minimum 2 år av den samlede tjenesten skal utføres ved avdeling hvor det drives utstrakt skadebehandling.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

Søknad skal vedlegges skjema med oversikt over utførte operasjoner. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslister.

Kursutdanning

270 timer, hvorav 240 timer obligatoriske kurs:

A Grunnkurs (felles med generell kirurgi)

 1. Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin, ca 30 timer
 2. Basiskurs i brudd- og skadebehandling (Vossa-kurset), ca 30 timer

B. Ortopediske spesialkurs

 1. Håndkirurgi. Fotkirurgi. Revmakirurgi. Ca 30 timer
 2. Leddskader og artroskopisk kirurgi. Bløtdelsskader. Ca 30 timer
 3. Barneortopedi. Tumorkirurgi. Amputasjoner og ortopediske hjelpemidler. Ca 30 timer
 4. Implantatlære og protesekirurgi. Ortopediske infeksjoner. Ca 30 timer
 5. Ryggkirurgi inkl. korsettbehandling. Nevrologi. Nevrokirurgi. Ca 30 timer
 6. Avansert skadebehandling (bruddkurs II). Ca 30 timer

For å oppfylle kravet om minimum 270 timer, skal det suppleres med 30 timer valgfrie kurs som må være godkjent av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Kursutdanning gjeldende fra 1. januar 2017

270 timer, hvorav 248 timer obligatoriske kurs:

 1. Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin, ca 12 timer
 2. Basiskurs i brudd- og skadebehandling (Vossa-kurset), ca 30 timer
 3. Håndkirurgi. Revmakirurgi, ca 24 timer
 4. Fotkirurgi. Amputasjoner og ortopediske hjelpemidler, ca 24 timer
 5. Leddskader og artroskopisk kirurgi. Bløtdelsskader, ca 30 timer
 6. Barneortopedi inkludert barnetraumatologi. Tumorkirurgi, ca 24 timer
 7. Implantatlære og protesekirurgi. Ortopediske infeksjoner, ca 30 timer
 8. Ryggkirurgi. Nevrotrauma, ca 24 timer
 9. Avansert skadebehandling (Oppdal-kurset), ca 30 timer
 10. Avansert trauma life support (ATLS), Ca 20 timer

For å oppfylle kravet om minimum 270 timer, skal det suppleres med 22 timer valgfrie, godkjente kurs.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL 6 ÅRS TJENESTE a)

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

 

MERKNAD TIL 6 ÅRS TJENESTE b)

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, generell kirurgi inkl. de kirurgiske grenspesialiteter, nevrokirurgi, nevrologi, plastikkirurgi, radiologi, revmatologi.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for ortopedisk kirurgi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for ortopedisk kirurgi (legeforeningen.no)

Gebyr

​Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknaden.

LEGE

 • Spesialistgodkjenning lege, hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Spesialistgodkjenning lege, grenspesialitet: 3 000 kr.
 • Forlengelse av tilleggstakstperiode (etterutdanning): 2 500 kr.

LEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Konvertering av grenspesialitet: 3 000 kr.

TANNLEGE

 • Spesialistgodkjenning tannlege: 3 000 kr.

TANNLEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av spesialistgodkjenning som tannlege: 3 000 kr.

Saksbehandlingstid og -prosess

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 4 måneder etter at søknaden er mottatt i Helsedirektoratet. For søknader om spesialistgodkjenning i allmennmedisin og konvertering av spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land er saksbehandlingstiden 3 måneder. For søknader om forlengelse av tilleggstakstperiode (etterutdanning) i allmennmedisin er saksbehandlingstiden 2 måneder.

Saksbehandlingstiden kan bli lenger dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn.

Behandling av søknader

Når søknaden er registrert innkommet sendes det ut et foreløpig svar til din Altinn-konto med opplysning om antatt saksbehandlingstid.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli bedt om å ettersende dokumentasjon.
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.

Behandling av klage etter avslag på søknad

Dersom du får avslag på din søknad om spesialistgodkjenninng, kan du klage på vedtaket.

 • Klage sendes Helsedirektoratet
 • Frist for å klage er tre uker etter mottatt vedtak
 • Saksbehandlingstiden for klagesaker er inntil 4 mnd når Helsedirektoratet vurderer klagen:
   - Hvis klagen etterkommes fullt ut, vil du få tilsendt vedtak   om spesialistgodkjenning.
  - Hvis vedtaket opprettholdes, sender Helsedirektoratet klagen til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) for videre behandling.
 • Helseklage behandler klagen og fatter vedtak. Dersom du får medhold sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som sender deg vedtak om spesialistgodkjenning.

Sist faglig oppdatert: 4. august 2017