• For at vi kan foreta en raskest mulig vurdering av søknad om spesialistgodkjenning, ber vi om at gjennomført tjeneste dokumenteres på våre standardattester.
 • Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelte lege i spesialisering. 

Søknadsskjema og -veiledning (godkjenning og resertifisering)

Søknadsskjemaet gjelder både spesialistgodkjenning og resertifisering.
For resertifisering, følg lenken under og velg Lege -> Resertifisering av spesialistgodkjenning.

​Alle søknader skal nå sendes elektronisk i Altinn.

Søknadsskjema: Spesialistgodkjenning (altinn.no)

Brukerveiledning Altinn: Søknad om spesialistgodkjenning (PDF)

 • Legg ved korrekt dokumentasjon for raskest mulig søknadsprosess.
 • Sjekk at alle punkter i standardattester er fylt ut korrekt og undertegnet av riktig person.
 • Har du endret navn siden du utdannet deg, legg ved dokumentasjon på navneendring.
 • Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer bruker alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden.
 • Hvis du ønsker å gi en person fullmakt til å opptre på dine vegne, må du legge ved fullmaktskjema (DOC).
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.
 • Hvis du må sende inn flere vedlegg eller gjøre endringer på søknaden etter at den er sendt inn, må dette sendes til spesialistgodkjenning@helsedir.no. Ikke send inn ny søknad på Altinn.
 • Skannede dokumenter bør være lagret som søkbar PDF.

Huskeliste ved søknad om videreutdanning og etterutdanning

Les veiledningen til søknadsskjemaet nøye. Bruk Helsedirektoratets standardskjemaer og -attester.

 • Bruk standardattest for å dokumentere gjennomført institusjonstjeneste/sykehustjeneste. Vanlige mangler er at det ikke er opplyst om veiledning, undervisningsdeltakelse, vaktdeltakelse, innholdet i tjenesten og om tjenesten har vært tilfredsstillende utført. Videre må attesten undertegnes av medisinsk faglig ansvarlig overlege.
 • Bruk standardattest for å dokumentere allmennmedisinsk tjeneste. Vanlige mangler er at det ikke er opplyst om gjennomsnittlig listestørrelse, om det har vært fravær i tjenesten eller gitt beskrivelse av tjenestens innhold og utførelse. Attesten skal undertegnes av enten kommunelege I, helsesjef, sosialsjef eller rådmann.
 • Husk at alle punkter i attestene skal være utfylt og attesten undertegnet. Korrekt utregning av antall måneder tjeneste i 100 % stilling vil også effektivisere saksbehandlingen.
 • For praksisbesøk hos kollega må det gis en beskrivelse av tema og opplegget for besøket i standardattesten. 
 • Vi gjør oppmerksom på at det kun er utdanningsaktiviteter gjennomført i resertifiseringsperioden som kan telle til ny resertifisering i allmennmedisin. Det vil si at det kun er aktiviteter gjennomført de siste 5 år før søknad om resertifisering som blir tellende og tidligst fra siste resertifiseringsperiode.

Regler for spesialistutdanning i allmennmedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF).

Videreutdanning

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Allmennmedisinsk tjeneste

 • Det kreves 4 år med allmennmedisinsk tjeneste. Deler av dette kan erstattes av punkt 1.2 og 1.3.
 • Minst halvparten (18,75 timer) av ukentlig arbeidstid skal være i kurativ virksomhet i åpen uselektert praksis - privat eller offentlig.
 • Utdanningen må, uansett kombinasjoner av tjeneste, inneholde minst 2 årsverk åpen, uselektert allmennpraksis.

1.2 Andre allmennmedisinske arbeidsområder i kombinasjon ved allmennmedisinsk tjeneste

Den delen av ukentlig arbeidstid som ikke er i kurativ virkomshet i åpen uselektert praksis kan være innen andre allmennmedisinske arbeidsområder (se * under Merknader).

1.3 Annen relevant tellende tjeneste

Det gjøres følgende unntak:

 • Inntil 1 år kan erstattes av forskningstjeneste.
 • Inntil 2 års allmennmedisinsk tjeneste kan utgjøres av tjeneste ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold eller i sykehjem.

Deltidspraksis

Deltidspraksis godkjennes ned til halv tid med tilsvarende redusert verdi.

Deltidspraksis kan foruten den kurative virksomhet i åpen uselektert praksis inneholde andre allmennmedisinske arbeidsområder (se * under Merknader) med opptil 4,75 timer per uke fordelt på maksimalt 2 områder.

Forholdstall for antall timer i kurativ virksomhet/andre allmennmedisinske arbeidsområder per uke er som følger: 14+4,75 = 18,75 osv. All virksomhet fra 23 timer og oppover må inneholde minst 18,75 timer åpen kurativ virksomhet per uke.

Legevakt

Det kreves gjennomført 40 legevakter.

Man kan bare få meritt for en vakt per døgn. Legevakt skal gjennomføres utenom kontorenes vanlige åpningstid og ha en varighet på minst 6 timer. Det påhviler utdanningskandidaten å føre oversikt over vakter og få disse dokumentert av kommunelege I eller tilsvarende (se ** under Merknader).

2. INSTITUSJONSHELSETJENESTE

1 års tjeneste ved klinisk sykehusavdeling eller ved poliklinikk.

Tjeneste innen habilitering kan godkjennes tilsvarende sykehustjeneste.

3. SPESIFIKT UTDANNINGSPROGRAM

Videreutdanningen skal være ledsaget av et 2-årig spesifikt utdanningprogram (legeforeningen.no) hvorav minimum 1 år skal skje parallelt med tjenesten i åpen, uselektert praksis (hel- eller deltidsstilling). For de som har startet i veiledningsgruppe etter 1. januar 1994 stilles det krav om at det er gjennomført program for «Læring av praktiske ferdigheter og prosedyrer ved spesialistutdanningen i allmennmedisin». Attestasjonsskjema over de praktiske ferdigheter som er gjennomgått skal legges ved søknaden. Skjemaet skal attesteres av minst 4 kolleger. 

4. ØVRIGE UTDANNINGSAKTIVITETER

400 poeng etter autorisasjon som fordeler seg slik:

250 poeng innen obligatoriske områder

4 obligatoriske grunnkurs

 • Grunnkurs A, EU-kurs 1, Allmennmedisin
 • Grunnkurs B, EU-kurs 2, Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter
 • Grunnkurs C, Forebyggende medisin
 • Grunnkurs D, Forskning i allmennmedisin

Tilsammen minimum 130 poeng (120)

Ved søknad om spesialistgodkjenning som fremmes etter 1. mai 2011 vil det i tillegg være krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Kurs

Denne del av kursutdanningen skal dekke spesifikke områder av medisinen. Kursene må ha en varighet på minimum 15 poeng/timer, og maksimum 30 poeng/timer godkjennes innen hvert fagområde. Ett av emnekursene skal være emnekurs i akuttmedisin (gjeldende fra 1.1.2012).

Tilsammen minimum 100 poeng (110)

Praksisbesøk

Praksisbesøk - 2 besøk à 1 dag + rapport = 20 poeng. (Ett mottak av og ett besøk til allmennpraktiserende kollega).

Tilsammen minimum 20 poeng

Valgfritt 150 poeng i følgende aktiviteter

 • Kurs - inntil 100 poeng
 • Praksisbesøk à 1 dag (1 besøk = 10 poeng) - inntil 80 poeng
 • Dagsbesøk - poliklinikk/spesialist (7 poeng/dag) - inntil 70 poeng
 • Strukturert hospitering på sykehus (10 poeng/dag) - inntil 90 poeng
 • Felleskonsultasjon m/egen pasient sammen med spesialist i 2. linjetjenesten (1 poeng/konsultasjon) - inntil 50 poeng
 • Åpen møteserie på sykehus eller lokalt - inntil 80 poeng
 • Praksislærervirksomhet/veiledning av turnuslege/veiledning i allmennmedisinsk forskning/veiledning av lege som skal ha veiledet tjeneste i henhold til forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon - inntil 100 poeng
 • Originalforelesning for leger/medisinstudenter (4 poeng/forelesn. à 20-45 min.) + present. av abstract eller poster på kongresser (førsteforfatter) (20 poeng) - inntil 40 poeng
 • Sensorvirksomhet for medisinstudenter (1 poeng/45 min) - inntil 60 poeng
 • Vitenskapelig tidsskriftartikkel - inntil 50 poeng
 • Allmennmedisinsk doktoravhandling - inntil 150 poeng *(1)
 • Veiledet allmennmedisinsk forskning (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Deltakelse i forskningsprosjekter med allmennmedisinsk relevans (1 poeng/time) - inntil 20 poeng
 • Selvstendig forskning med allmennmedisinsk relevans på postdoktornivå (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Allmennmedisinsk prosjektarbeid - inntil 100 poeng
 • Arbeid i kontrollkommisjon/abortnemnd/perinatalkomite (1 poeng/time a 60 min) - inntil 60 poeng
 • Tjeneste i fulltidsstilling ved ulike helserelaterte institusjoner som bruker leger som konsulenter -  inntil 50 poeng
 • Arbeid som praksiskonsulent (2 poeng per arbeidsdag) - inntil 120 poeng
 • Tverrfaglig kvalitetsforbedringsgruppe/gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekt ved legekontor - inntil 20 poeng

*(1) Norsk medisinsk doktorgrad kan enten telle som 1 år av hovedutdanningen eller gi 150 poeng under valgfrie aktiviteter.

Informasjon om og påmelding til 2-årig utdanningsprogram (legeforeningen.no)

Etterutdanning (resertifisering)

RESERTIFISERING HVERT 5. ÅR

a) Dette kravet vedvarer så lenge man driver praksis, men ved resertifiseringsperiode påbegynt etter fylte 60 år halveres kravene til obligatoriske poeng og valgfrie poeng. Av dette følger at legen må være fylt 65 år på tidspunktet for resertifisering.

b) Resertifisering kan etter søknad forlenges inntil ett år.
Kriterier for forlengelse (PDF)
Søknadsskjema for utsettelse av frist for resertifiseringsperioden (DOC)

1. HOVEDUTDANNING
​1.1 Allmennmedisinsk tjeneste

​1 års allmennmedisinsk tjeneste i åpen uselektert kurativ praksis gjennomsnittlig i 5-årsperioden.

a. Heltidsstilling teller ned til 1 måned.

b. I tjeneste under halv tid ned til minimum 1/5 stilling teller bare kurativ allmennmedisinsk praksis.

1.2 Tjeneste innen andre allmennmedisinske arbeidsområder

Tjeneste innen andre allmennmedisinske arbeidsområder (se * under Merknader) teller bare i kombinasjon med kurativ allmennmedisin ned til halvtidsstilling.

Unntak:

1.3 Tjeneste ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold og sykehjem

Inntil 6 måneder av tjenesten kan utgjøres av fulltidsstilling ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold eller i sykehjem. Ved stilling ned til 50 % forlenges tjenestetiden tilsvarende.  De resterende 6 måneder må være i kurativ virksomhet i åpen uselektert praksis enten i fulltidsstilling eller deltidsstilling ned til 50 % med tilsvarende forlenget tjenestetid.

eller

1.4 Legevaktarbeid

Inntil 2 måneder kan utgjøres av legevaktarbeid.

Beregning av arbeidstid følger den til enhver tid gjeldende omregningstabell for vaktklasseberegning. Slik vakttjeneste må attesteres av kommunelege I vaktkommunen (se ** under Merknader).

  
2. ØVRIGE UTDANNINGSAKTIVITETER

300 poeng som fordeler seg slik (1 kurstime = 45 min. = 1 poeng):

Obligatorisk 140 poeng

Kurs - 100 poeng fordelt på minimum 6 fagområder: Herav minst 5 ulike kliniske emnekurs à min 15 poeng hvorav ett klinisk emnekurs i akuttmedisin - 75 poeng

Andre kurs à minimum 6 poeng - 25 poeng

Praksisbesøk - 2 besøk à 1 dag + rapport - 20 poeng

Smågruppevirksomhet (legeforeningen.no) - 20 poeng

Valgfritt 160 poeng

 • Kurs - inntil 100 poeng
 • Praksisbesøk à 1 dag (1 besøk = 10 poeng) - inntil 80 poeng
 • Smågruppevirksomhet (legeforeningen.no) - inntil 130 poeng
 • Dagsbesøk - poliklinikk/spesialist (7 poeng/dag) - inntil 70 poeng
 • Strukturert hospitering på sykehus (10 poeng/dag) - inntil 90 poeng
 • Ordinær sykehustjeneste (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Felleskonsultasjon m/egen pasient sammen med spesialist i 2. linjetjenesten (1 poeng/konsultasjon) - inntil 50 poeng
 • Åpen møteserie på sykehus eller lokalt - inntil 80 poeng
 • Praksislærervirksomhet/veiledning av turnuslege/veiledning i allmennmedisinsk forskning/veiledning av lege som skal ha veiledet tjeneste i henhold til forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon - inntil 100 poeng
 • Veiledningsvirksomhet (1 poeng/time) - inntil 160 poeng
 • Praktiske ferdigheter - minimum 10 stk (skal attesteres av minimum 2 forskjellige kolleger - 1 poeng/ferdighet) - inntil 30 poeng
 • Originalforelesning for leger/medisinstudenter (4 poeng/forelesn. à 20-45 min.) + present. av abstract eller poster på kongresser (førsteforfatter) (20 poeng) - inntil 40 poeng
 • Sensorvirksomhet for medisinstudenter (1 poeng/45 min.) - inntil 60 poeng
 • Vitenskapelig tidsskriftartikkel - inntil 50 poeng
 • Allmennmedisinsk doktoravhandling - inntil 150 poeng
 • Veiledet allmennmedisinsk forskning (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Deltakelse i forskningsprosjekter med allmennmedisinsk relevans (1 poeng/time) - inntil 20 poeng
 • Selvstendig forskning med allmennmedisinsk relevans på postdoktornivå (40 poeng/måned) - inntil 120 poeng
 • Allmennmedisinsk prosjektarbeid - inntil 100 poeng
 • Arbeid i kontrollkommisjon/abortnemnd/perinatalkomite (1 poeng/time a 60 min) - inntil 60 poeng
 • Tjeneste i fulltidsstilling ved ulike helserelaterte institusjoner som bruker leger som konsulenter - inntil 50 poeng
 • Arbeid som praksiskonsulent (2 poeng per arbeidsdag) - inntil 120 poeng
 • Tverrfaglig kvalitetsforbedringsgruppe/gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekt ved legekontor - inntil 20 poeng 

Merknader

VIDEREUTDANNING – FORSKNINGSTJENESTE

Inntil 1 år kan erstattes av forskningstjeneste. Uansett kombinasjoner av tjeneste, må utdanningen inneholde minst 2 årsverk åpen, uselektiv, kurativ allmennpraksis.

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

 

VIDEREUTDANNING ALLMENNMEDISINSKE ARBEIDSOMRÅDER

​* Med «andre allmennmedisinske arbeidsområder» forstås:

 • helsestasjonsarbeid
 • skolelegearbeid
 • tjeneste ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen
 • tilsynslege ved alders- og sykehjem
 • bedriftslegearbeid
 • fengselshelsetjeneste
 • samfunnsmedisin
 • militærlegevirksomhet
 • tjeneste ved Institutt for allmennmedisin
 • forskning (Forutsetning: emnet må være allmennmedisinsk relatert og forskning skal foregå i en lønnet stilling under veiledning)
 • legevakt
 • kommunal helsetjeneste for asylsøkere eller personer med avslag på asyl


VIDEREUTDANNING/ETTERUTDANNING – LEGEVAKT

** Med legevakt menes den vakttjenesten som utføres i den til enhver tid kommunalt organiserte legevaktordning. Eventuell tjeneste i private legevaktordninger må vurderes individuelt etter søknad.

Det påhviler hver enkelt utdanningskandidat å føre oversikt over vaktene og gjøre omregning av vakter i forhold til den til enhver tid gjeldende omregningstabell for vaktklasseberegning.

Antall vakttimer per år divideres på antall arbeidsuker per år og legges til kontorarbeidstiden slik tilfelle er med ”øvrige allmennmedisinske arbeidsområder”. Slik tjenesteberegning krever attestasjon av kommunelege I/den lege som er administrativt ansvarlig for legevakten i kommunen.

Status for størrelse av stilling beregnes ikke for kortere perioder enn tre måneder.

1 arbeidsdag = 7,5 timer
1 måned = 22 arbeidsdager à 7,5 timer

Omregningstabell for vaktklasseberegning

Vektklasse Gjennomsnittlig arbeid per time Merittimer 12 timers vakt Merittimer 24 timers vakt
​1​10 min.​2 timer​4 timer
2​20 min.​4 timer​8 timer
​3​30 min.​6 timer​12 timer
4​45 min.​9 timer

​18 timer


All kursvirksomhet skal være forhåndsgodkjent.  

Utfyllende bestemmelser

Utfyllende bestemmelser i allmennmedisin (PDF)

Attester/skjemaer

Attest for allmennmedisinsk virksomhet (ODT)

Standardattest for utført institusjonstjeneste (ODT)

Standardattest for arbeid i KAD og sykehjem (ODT)

Attest for dagsbesøk hos spesialist eller poliklinikk (ODT)

Attest for hospitering i sykehus (ODT)

Attest for praksisbesøk i allmennmedisin (ODT)

Attest for praktiske ferdigheter i allmennmedisin (ODT)

Attest for prosjektarbeid ved legekontor (ODT)

Attest for tverrfaglig kvalitetsarbeid ved legekontor (ODT)

Attest for veiledning av EU-lege (ODT)

Attest for veiledning av turnuslege (ODT)

Attester i DOC- og PDF-format

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for allmennmedisin (legeforeningen.no)

Gebyr

​Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknaden.

LEGE

 • Spesialistgodkjenning lege, hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Spesialistgodkjenning lege, grenspesialitet: 3 000 kr.
 • Resertifisering av allmennmedisinsk spesialitet: 2 500 kr.

LEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Konvertering av grenspesialitet: 3 000 kr.

TANNLEGE

 • Spesialistgodkjenning tannlege: 3 000 kr.

TANNLEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av spesialistgodkjenning som tannlege: 3 000 kr.

Saksbehandlingstid og -prosess

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 5 måneder etter at søknaden er mottatt i Helsedirektoratet. For søknader om spesialistgodkjenning i allmennmedisin, resertifisering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin og konvertering av spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land er saksbehandlingstiden 3 måneder.

Søknaden anses ikke mottatt før gebyr er betalt og søknaden er signert. Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan bli lenger, for eksempel dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn.

Behandling av søknader

Når søknaden er registrert innkommet sendes det ut et foreløpig svar på e-post med opplysning om antatt saksbehandlingstid. Søknaden anses ikke mottatt før gebyr er betalt og søknaden er signert. Det er derfor viktig at betalingen bekreftes gjennomført ved at kvittering fra banken eller utskrift fra nettbanken legges ved søknaden.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli anmodet om å ettersende dokumentasjon som kompletterer søknaden.
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.
 • Vedtak godkjennes og signeres av ledelsen i Helsedirektoratet.
 • Har du benyttet elektronisk søknadsskjema vil vedtak om innvilgelse eller avslag sendes til din Altinn-konto. For søknader innkommet på papir sendes vedtak per post.

Behandling av klage etter avslag på søknad

 • Klage sendes Helsedirektoratet innen tre uker etter vedtaket har kommet fram.
 • Helsedirektoratet vurderer klagen. Hvis klagen etterkommes fullt ut sendes vedtak om spesialistgodkjenning til søker. Hvis ikke, sendes klagen og Helsedirektoratets vurdering til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), som klageinstans.
 • Helseklage behandler klagen og fatter vedtak om avslaget er stadfestet eller tatt til følge. Dersom klagen tas til følge sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som sender vedtak om spesialistgodkjenning til søker.

Sist faglig oppdatert: 24. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter