Godkjenning for legespesialister - kompetanseområde palliativ medisin

Kompetanseområdet palliativ medisin er en toåring påbygning til en klinisk spesialitet for leger. Søkere til kompetanseområdet må dokumentere minst to års klinisk tjeneste innen palliativ virksomhet, kursutdanning i form av Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin eller tilsvarende og praktiske ferdigheter i henhold til en sjekkliste (PDF). Mer informasjon finnes i målbeskrivelsen for kompetanseområde palliativ medisin (PDF).

Søkere kan ha bakgrunn fra ulike spesialiteter, og leger fra primærhelsetjenesten oppfordres særlig til å delta i forsøksordningen.

Leger som ønsker å oppnå godkjenning innen forsøksordningen kompetanseområdet palliativ medisin, må sende søknad om godkjenning (word) til Helsedirektoratet, PB 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Godkjenninger gjelder for forsøksperioden. Dersom ordningen endres vil godkjenningen stå som dokumentasjon for kompetanse i fagområdet.

Godkjenning av utdanningssteder - kompetanseområde palliativ medisin

Søknad om godkjenning (word) som utdanningssted innen forsøksordningen kompetanseområdet palliativ medisin sendes til Helsedirektoratet, PB 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo. For at godkjenning skal innvilges må kravene til utdanningsstedet (PDF) være oppfylt.

For tjeneste i sykehjem eller distrikstmedisinsk senter må enheten sende søknad om forhåndsgodkjenning (word) til Helsedirektoratet. Godkjenning avhenger av at kravene til sykehjemtjenesten (PDF) er oppfylt.

Utdanningsenheter som er godkjent i henhold til spesialistreglene i en medisinsk spesialitet, skal utarbeide og bruke generell utdanningsplan. Det er utarbeidet en veiledningsmal til generell utdanningsplan (PDF).

Godkjenninger som blir gitt til utdanningssteder gjelder for forsøksperioden. Per mars 2018 er det 18 godkjente utdanningssteder.

Om forsøksordningen palliativ medisin som kompetanseområde

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører Helsedirektoratet en forsøksordning med palliativ medisin som formelt kompetanseområde. Hensikten med ordningen er å sikre et godt og enhetlig palliativt tilbud nasjonalt samt bedre rekrutteringen til fagfeltet. Det har samtidig vært et mål å formalisere kompetansen til leger som arbeider i palliativ virksomhet.

Helsedirektoratet oppnevnte i 2010 et fagråd som utarbeidet en prosjektplan for forsøksordningen (PDF). Gjennomføringen av forsøksordningen var i perioden 2011 - 2014, men ordningen ble i 2015 vedtatt videreført inntil videre. Erfaringene fra leger og utdanningssteder i forsøksperioden ble samlet i rapporten Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin (PDF). Rapporten inneholder også anbefaling om  videreføring av forsøksordningen.

 

Sist faglig oppdatert: 20. mars 2018