​For å bli petroleumslege kreves gjennomgått obligatorisk opplæring og bestått eksamen. En dykkerlege må i tillegg (til å være godkjent petroleumslege) ha gjennomgått obligatorisk dykkerlegeopplæring og bestått eksamen.

Krav om obligatorisk opplæring er regulert i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (lovdata.no).

Fylkesmannen i Rogaland er delegert myndighet til å godkjenne (sertifisere) petroleumsleger og dykkerleger. Godkjenningen gis for fem år for petroleumsleger og tre år for dykkerleger.

Her finnes register for godkjente petroleumsleger og dykkerleger:

Søk godkjenning som petroleumslege og dykkerlege:

Krav til opplæringen

Helsedirektoratet har fastsatt krav til opplæringen jf. Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (PDF). Et generelt krav for å bli godkjent petroleumslege eller dykkerlege er at legen har generell autorisasjon i det landet vedkommende arbeider, og behersker et skandinavisk språk eller engelsk muntlig og skriftlig. Det er utarbeidet nasjonale fagplaner for første gangs sertifisering og fornyet godkjenning (resertifisering).

Krav til kurs/opplæring for petroleumsleger

Opplæringen skal være i samsvar med den fastsatte fagplanen for petroleumleger (PDF) og være forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet. Den må foregå på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk, eller engelsk. En betydelig del av undervisningen skal være knyttet til risikovurdering av helsetilstander som kan påvirke helsemessig skikkethet for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten. Kurstilbyder organiserer selv opplæring og eksamen, og utarbeider detaljert timeplan. Dette krever kursdeltakelse av minst en dags varighet.

Resertifisering som petroleumslege

For fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at vedkommende har gjennomført et obligatorisk oppdateringskurs og bestått eksamen. Opplæringen må være i samsvar med nasjonal fagplan for resertifisering av petroleumsleger (PDF) og være forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet. Det kreves tilstedeværelse og minst 12 timers opplæring.

Krav til kurs/opplæring for dykkerleger

Opplæringen må være i samsvar med den fastsatte fagplanen for dykkerleger(PDF) og være forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet. Den må foregå på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk, eller engelsk. Kurstilbyder organiserer selv opplæring og eksamen og utarbeider detaljert timeplan. Det kreves tilstedeværelse (kursdeltakelse) og opplæringen skal minimum omfatte 25 timer teori og 3 timer praktisk opplæring.

Resertifisering som dykkerlege

For fornyet godkjenning (resertifisering) som dykkerlege kreves at vedkommende fortsatt er godkjent petroleumslege og har gjennomført et obligatorisk oppdateringskurs for dykkerleger og bestått eksamen. Opplæringen må være i samsvar med fagplanen for resertifisering av dykkerleger (PDF) og være forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet. Det kreves tilstedeværelse og minst 12 timers opplæring hvorav minst 4 timer skal være knyttet til vurdering av helsemessig skikkethet for dykking.

Forhåndsgodkjenning av kurs

Søknad om godkjenning av kurs for petroleumsleger eller dykkerleger sendes: Avd. Minoritetshelse og rehabilitering, Helsedirektoratet, Pb. 220 Skøyen, 0213 Oslo.

Helsedirektoratets avgjørelse kan innen tre uker klages inn for Helse- og omsorgsdepartementet.

Søknaden må inneholde:

  • Tid og sted for kurset.
  • Hvem som er faglig ansvarlig for opplæringen (dokumentert kompetanse).
  • Dokumentasjon på lærekreftenes kvalifikasjoner.
  • Detaljert timeplan med fordeling av tidsbruk på de ulike elementene angitt i fagplanen.
  • Angivelse av hvilken opplæringsform (e-læring, klasseromsundervisning, smågruppeundervisning, gruppediskusjoner) som blir brukt til de ulike elementene av opplæringsplanen.
  • Angivelse av hvordan kandidatene får de forventede ferdighetene (case-diskusjoner, øvelsesoppgaver, web-basert tilbakemeldingssystem).
  • Kriterier og metode som skal brukes for å kontrollere at tilstrekkelig kompetanse er oppnådd for hvert av de angitte læringsmålene.
  • Beskrivelse av eksamensform, kriterier for å bestå eksamen, klagerutine, mulighet for fornyet eksamen.
  • Informasjon om hvordan kurset vil bli evaluert.

Sist faglig oppdatert: 6. februar 2019