Helsepersonellregisteret

Forenklet søknadsprosess for deg som er utdannet i Norge
Undersøk alltid med ditt lærested eller fylkeskommune om de søker om autorisasjon/lisens for deg gjennom innmeldingslisteordningen. Dette er en forenklet søknadsprosess, som gir autorisasjon i løpet av svært kort tid.

Søk om autorisasjon

Er du utdannet i Norge? Undersøk alltid om ditt lærersted eller fylkeskommune søker om autorisasjon/lisens for deg gjennom innmeldingslisteordningen. Dette er en forenklet og raskere søknadsprosess.

Er du utdannet i utlandet eller ved et lærested i Norge som ikke søker for deg? Søknad skal da sendes elektronisk via Altinn: 
Søknadsskjema: Autorisasjon og lisens (altinn.no)

Helsepersonell over 80 år

Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for ett år av gangen. Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Følgende dokumentasjon skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden:

 • Legeattest (DOCX)
 • Attest på aktivitet siste fem år
 • Dokumentasjon på aktivitet fremover

Krav til dokumentasjon - utdanning i Norge, Norden og EU/EØS

Utdanning i Norge

Legeutdanning er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Som ferdigutdannet lege har du mulighet til å spesialisere deg innenfor en eller flere av medisinens fagretninger. 

Forenklet søknadsprosess: Undersøk alltid om ditt lærested eller fylkeskommune søker om autorisasjon/lisens for deg gjennom innmeldingslisteordningen. Dette er en forenklet søknadsprosess, som gir autorisasjon i løpet av svært kort tid. Gebyr på kr. 1.665 må betales via Altinn så snart du mottar melding om dette. Les mer om forenklet søknadsprosess.

Dersom din skole ikke sender innmeldingsliste må du selv søke om autorisasjon.
Saksbehandlingstiden er da 6 uker. Vitnemål må lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge.

Utdanning i Norden og EU/EØS

Dersom du har fullført utdanning i et EU/EØS-land, og har diplom i henhold til Yrkeskvalifikasjonsdirektivet har du rett til automatisk godkjenning i Norge.

Denne utdanningen er harmonisert gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge.

 1. Diplom/Vitnemål
 2. Transcript / Diploma Supplement
 3. Ev. arbeidsattest, dokumentasjon på praktisk tjeneste, autorisasjon fra et EU/EØS-land.

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her. 

Utdanning fra land med obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen:      

Har du utdanning fra et av landene under, må du gjennomføre praktisk tjeneste som er nødvendig for å få autorisasjon i utdanningslandet, før du kan søke autorisasjon i Norge.

Frem til og med 31.12.2018 kunne medisinske kandidater som har bestått medisinsk eksamen i et annet EØS-land, men som mangler praktisk tjeneste for å bli godkjent som lege i utdanningslandet, ta praktisk tjeneste i form av turnustjeneste, og senere spesialistutdanningens første del (LIS1), på lisens i Norge. Dette som ledd i en tidsbegrenset overgangsordning som kom i stand i forbindelse med omleggingen av den norske turnusordningen i 2012.

Fra 1.1.2019 er hjemmel i forskrift om lisens § 1a-1 for å gi LIS1-lisens endret. Overgangsordningen gjelder nå kun medisinske kandidater som påbegynt studiene eller ble tilbudt studieplass ved lærested i det aktuelle EØS-landet i 2012 eller tidligere. Øvrige kandidater har ikke lenger rett til å gjennomføre LIS1 i Norge på lisens og må ta obligatorisk praktisk tjeneste i utdanningslandet for å oppnå autorisasjon i Norge.

Se spesialistutdanning for mer informasjon og for å søke ledige LIS1-stillinger.

 • Danmark
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Portugal
 • Storbritannia
 • Sverige

Medisinutdanning i Polen:

Norge og Polen undertegnet i september 2016 en felles erklæring om at norske medisin- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge.
Les mer om avtalen om «Autorisasjon til leger og tannleger utdannet i Polen»  (regjeringen.no)

For de søkerne som er uteksaminert etter september 2016 benytter Helsedirektoratet seg av et samlesertifikat utstedt av polske helsemyndigheter, disse trenger dermed ikke å fremlegge personlig sertifikat i tillegg til diplom.

De søkerne som er uteksaminert før september 2016 må fremlegge et personlig sertifikat utstedt av polske helsemyndigheter i tillegg til diplom.

Krav til dokumentasjon om språk, kurs og fagprøve – utdanning utenfor EU/EØS

Søkere med utdanning utenfor EU/EØS må gjennom et program for å få autorisasjon:

Trinn 1: Søkere som har fått sin utdanning vurdert som jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller er vurdert som kyndig vil få en bekreftelse om at de kan gå videre til trinn 2.

Trinn 2: Du må dokumentere å ha gjennomført og bestått tilleggskrav:
• Språkkrav: Skriftlig test kr. 2390. Muntlig test kr. 1030.
• Kurs i nasjonale fag: Kr. 13 100.
• Kurs i legemiddelhåndtering: Cirka kr. 1100.
• Fagprøve for lege: Cirka kr. 49 000 (prisene kan endre seg, eksakt pris vil publiseres på kursleverandørenes nettsider)

Kostnadene skal i hovedsak dekkes av søker.

Verifisering av diplom og transcript gjennom ECFMG

Den enkelte søker må selv verifisere diplom og transcript gjennom Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) sin Electronic Portfolio of International Credentials – EPIC (ecfmgepic.org) i USA. 

Søknad om autorisasjon behandles først etter at utdanningsdokumentene er verifisert gjennom EPIC.

Trinn 1: Krav til dokumentasjon

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden:

Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge.

 1. Diplom/Vitnemål
 2. Transcript / Diploma Supplement
 3. Ev. autorisasjon fra utdanningslandet og/eller landet du har arbeidet i.
 4. Detaljert arbeidsbekreftelse som viser hvor og med hva du har arbeidet.

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.   

Trinn 2: Tilleggskrav – språk, kurs i nasjonale fag, legemiddelhåndtering og fagprøve

I trinn 2 må du dokumentere å ha gjennomført tilleggskrav. Rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått.

 • Rekkefølge på gjennomføring: Språkkravet må være oppfylt for å kunne få opptak til øvrig(e) tilleggskrav. Det er ikke krav til rekkefølgen de øvrig(e) tilleggskrav gjennomføres i.
 • Frist for gjennomføring: Tilleggskrav må gjennomføres i løpet av en periode på tre år fra det tidspunktet utdanningen blir vurdert som jevngod eller du blir vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har du totalt tre forsøk på å gjennomføre hvert enkelt kurs og eventuelt fagprøve.
 • Kostnader ved gjennomføring av tilleggskrav: Kostnadene skal i hovedsak dekkes av søker. Det vil bli informert om kostnadene på arrangørenes nettsider så snart kostnadene er fastsatt.

SPRÅKKRAV

Du må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX).

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre
 • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole
 • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre

Vi anbefaler at du begynner på norskopplæring før du søker om autorisasjon. For noen kan tre år være kort tid til å lære seg norsk på det nivået som kreves, spesielt for de som ikke har norskkunnskaper på søknadstidspunktet.

KURS I NASJONALE FAG

Du må gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurset gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Helsedirektoratet har inngått avtaler med følgende leverandører av kurs i nasjonale fag:

Kurset vil bli gjennomført vår og høst.

Dersom du har gjennomført og bestått kurs i nasjonale fag tidligere, må du dokumentere dette i autorisasjonssøknaden.

KURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING

Du må gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering. Kurset i legemiddelhåndtering inneholder regelverk om legemidler og rekvireringsrett, legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset vil gjennomføres i sammenheng med kurs i nasjonale fag.

FAGPRØVE

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for leger arrangeres av Universitetet i Oslo (UiO), og går over 2 dager. Fagprøven gjennomføres én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret.
Deltakeravgiften for fagprøven for leger er ca. kr. 49 000 (prisen kan endre seg, se leverandørens nettsider for eksakt pris).

Se UiOs nettside om fagprøven for mer informasjon.

Søk om studentlisens

​Oppslag og utskrift av din studentlisens kan enkelt gjøres i Helsepersonellregisteret (HPR). Alle rettigheter som følger av den enkeltes studentlisens er ivaretatt ved oppføringen i HPR. Din opprøring i HPR vil ikke være søkbar før lisensen er gyldig.

Saksbehandling av studentlisens skjer fortløpende.

Søknad om studentlisens sendes elektronisk via Altinn. Se «Søk om autorisasjon» øverst på siden for lenke til søknadsskjema, veiledning m.m. I Altinn må du laste opp bekreftelse fra studiestedet som vedleggstype «Vitnemål/diplom».

Studenter som studerer medisin i Norge

Hvis du studerer medisin ved et norsk universitet og har fullført minst 4 ½ års medisinstudier, har gjennomført godkjent obligatorisk undervisning, samt teoretisk og praktisk undervisning i farmakologi og reseptlære, kan du innvilges studentlisens (stud.med).

Denne lisensen er gyldig til studentene er ferdig med det 6-årige profesjonsstudiet i medisin etter normert studietid. Lisensen innvilges på bestemte vilkår.

Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at det ikke skal betales gebyr for studentlisenser. 

Ved forlengelse/fornyelse av studentlisenser (stud.med)

Forlengelse av studentlisens gjøres via Altinn med vedlegg fra fakultetene som viser til ny forventet eksamensdato.

Studenter som studerer medisin utenfor Norge 

Hvis du studerer medisin ved et universitet utenfor Norge og ikke har mer enn ett år igjen til slutteksamen, kan du innvilges studentlisens (lisens som stud.med). Søknad om studentlisens sendes via Altinn.

Følgende dokument skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden.

 • Transcript
 • Bekreftelse fra universitetet på forventet sluttdato. Bekreftelsen bør ikke være eldre enn tre måneder.

Dokumentene må være skannet fargekopi av originaldokumentene.

Du kan søke om studentlisens når tiende semester er påbegynt og alle prekliniske fag er gjennomført. Du kan få vedtak om lisens før lisensens virkningsdato, men registreringen i helsepersonellregisteret vil ikke være synlig før lisensen er gyldig.

Informasjon og regelverk vedr. studentlisens

Lisensen er gitt på følgende vilkår:

 1. Legevirksomhet kan bare utføres ved sykehus eller annen helseinstitusjon og/eller som assistent hos praktiserende lege, under faglig veiledning og tilsyn av overordnet lege.
 2. Lisensen gir ikke adgang til å utøve legevirksomhet av selvstendig karakter, være bakvakt eller delta i legevaktordning.
 3. Lisensen gir rett til å forskrive legemidler i gruppe B og C i sammenheng med arbeid som angitt i disse vilkår, på ansvarlig/ overordnet leges eller sykehusets reseptblanketter, underlagt tilsyn og oppfølging, jf. forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, § 2-1 og § 4-1.
 4. Lisensen gir ikke innehaveren rett til å kalle seg lege. Kun stud. med. kan benyttes som tittel.

Bortfall

 1. For medisinske studenter ved norske universitet bortfaller lisensen umiddelbart dersom sensurvedtak i niende semester viser at eksamen ikke er bestått, jf. forskrift av 21. desember 2000 nr. 1379 § 5 tredje ledd.
 2. Lisensen bortfaller dersom lisensinnehaveren helt avbryter det medisinske studium, eller uten å ha fått permisjon fra universitetet ikke følger normal studieprogresjon, jf. forskrift av 21. desember 2000 nr. 1379 § 5 fjerde ledd.

Dersom lisensen bortfaller av ovennevnte grunner, er det en plikt å stanse legevirksomheten og å returnere lisensen til Helsedirektoratet.

Forlengelse/fornyelse av studentlisenser for medisinerstudenter

Medisinerstudenter må selv søke om dette via Altinn. 

Medisinstudenter med studentlisens:

 • Kan ikke sykmelde. Dette står eksplisitt i NAVs veiledning for sykmelding, og dersom en student med studentlisens skriver ut en sykmeldingsattest vil denne ikke bli godtatt av NAV.
 • Kan ikke skrive ut på blåresept. I merknaden til § 8 i forskrift om lisens til helsepersonell fremkommer det at «kun leger med full forskrivningsrett kan forskrive medisiner på blåresept». Studenter med studentlisens har ikke full forskrivningsrett.
 • Kan ikke ordinere A-preparater i avdeling. Medisinstudent med studentlisens kan forskrive legemidler i gruppe B og C, ikke gruppe A. Dette gjelder også selv om det ikke skrives ut resept.

Søk om LIS1-lisens (tidligere turnus)

Leger som ikke har norsk autorisasjon og er utdannet fra EØS-land med obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen, må ha LIS1-lisens for å ta praktisk tjeneste (LIS1) i Norge.

Fra 01.01.2019 kan lisens kun tildeles medisinske kandidater gjennomført utdanning i et annet EØS land som mangler obligatorisk praktisk tjeneste for å bli godkjent som lege i utdanningslandet og oppfyller følgende vilkår:

a) har bestått medisinsk eksamen i et annet EØS-land og

b) senest i 2012 hadde startet studiene eller mottatt tilbud om studieplass.

Søknad om lisens sendes etter at du har fått LIS1-stilling, og sendes elektronisk via Altinn. Se «Søk om autorisasjon» øverst på siden for lenke til søknadsskjema, veiledning m.m. 

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumentene må være skannet fargekopi av originaldokumentet.

 • Diplom både på originalspråket og oversatt versjon
 • Bekreftelse på LIS1-stilling fra arbeidsgiver 
 • Tilbud om studieplass eller studiestart utstedt av universitetet

For informasjon om hvordan du søker om LIS1-stilling, se spesialistutdanning for leger.

Søk om autorisasjon etter gjennomført LIS1

Bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste (LIS1)
Dersom du har gjennomført praktisk tjeneste (LIS1) i Norge for å oppnå autorisasjon, kan du sende inn søknad når hele tjenesten er gjennomført og alle læringsmålene er godkjent.
I forbindelse med søknaden må du legge ved bekreftelse fra alle aktuelle tjenestesteder.  Dette gjøres ved at følgende skjema fylles ut for alle deler av tjenesten:
Bekreftelse på gjennomførte læringsmål i spesialistutdanningens første del - LIS1 (DOC)

Fagområdelisens

Leger utdannet i land utenfor EU/EØS, som ikke har norsk autorisasjon, kan søke om fagområdelisens. Fagområdelisens gis kun i særlige tilfeller til leger som har en spesialitet tilsvarende norsk spesialitet og som i tillegg besitter en kompetanse som det er mangel på. Det oppfordres til at den som ønsker å arbeide som lege i Norge søker om autorisasjon.

Fagområdelisens er begrenset til stilling, arbeidssted og fagområde og gis kun for en begrenset periode. Fagområdelisens uten begrensning i tid, gis ikke.

Forlengelse av fagområdelisens gis i utgangspunktet ikke. Lisensen gir ikke rett til å virke selvstendig som lege eller i kommunal legevakt.

Dersom du etter søknad får innvilget autorisasjon eller lisens, bortfaller din fagområdelisens.

Saksbehandlingstiden vil variere, og i stor grad være avhengig av hvor godt saken er opplyst av søker.

Vilkårene for fagområdelisens:

 • Det må fremlegges kvalifikasjonsdokument som legespesialist fra utdanningslandet
 • Utdanningen som dokumenteres må ligge nær opp til de kravene som gjelder for den samme spesialiteten i Norge. Utdanningen skal vurderes opp mot gjeldende norske krav til spesialiteten, og det er søkeren som må innhente dokumentasjon på innholdet i sin utdanning fra utdanningslandet
 • Det må fremlegges dokumentasjon på yrkeserfaring i spesialiteten fra utdanningslandet og eventuelt fra andre land
 • Det må fremlegges en arbeidskontrakt fra et arbeidssted i offentlig helsetjeneste i Norge
 • Det må fremgå i en uttalelse fra arbeidsgiveren at legen skal arbeide innenfor et område der det er stor mangel på personell
 • Lisens kan bare gis til leger som anses som skikket ut fra lisens art og omfang

Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema)

Godkjenning av turnus gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema)

Leger med autorisasjon som påbegynte den praktiske tjenesten (turnus) før 1.9.2017 kan søke om å få godkjent turnus med registering i Helsepersonellregisteret.

 1. Gjennomført turnusperiode: Skjemaet «Bevitnelse på gjennomført turnustjeneste» (DOC) fylles ut og signeres ved hver fullført turnusperiode.
 2. Fullført turnustjeneste: Registreres ved bruk av «bevitnelsesskjema» i Altinn. I tillegg må du laste opp ett eller flere ferdig signerte bevitnelser (punkt 1) som vedlegg for å dokumentere informasjonen.

Søkere som har turnuslisens søker om godkjenning av turnus og autorisasjon samtidig. Se brukerveiledning for hvordan dette gjøres i Altinn (PDF). 

Søkere som har autorisasjon, søker kun om godkjenning av turnus. Se brukerveiledning for hvordan dette gjøres i Altinn (PDF).

Se «Søk om autorisasjon» øverst på siden for lenke til Altinn m.m.

Gebyr. Saksbehandlingstid. Klage på vedtak

Gebyr

Alle som søker om autorisasjon eller lisens må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Unntaket er student- og turnus/LIS1-lisens. 

Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknad om autorisasjon eller lisens.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er som hovedregel:

 • Søkere med utdanning fra Norge/Norden: Inntil 8 uker
 • Søkere med utdanning fra EU/EØS: Inntil 3 måneder
 • Søkere med utdanning utenfor EU/EØS: Inntil 7 måneder
 • Søknad om fagområdelisens: Inntil 4 måneder
 • CCPS: Inntil 4 uker
 • Søknad om autorisasjon etter gjennomført kvalifiseringstiltak: Inntil 6 uker

Søknaden regnes som mottatt når gebyr er betalt og søknadsskjema er signert. Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden for eksempel mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon.

Du kan forvente å få et svar innen angitte saksbehandlingstid. Et svar fra Helsedirektoratet kan være et vedtak eller beskjed om at vi trenger mer dokumentasjon eller informasjon.​

Hastebehandling av søknader

Helsedirektoratet får mange henvendelser om hastebehandling av søknader. Dette kan bare innvilges unntaksvis, og er avhengig av at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden.

Klage på vedtak 

Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket fra oss. Du skal ikke betale gebyr for behandling av klagen.

Send klagen skriftlig til Helsedirektoratet. Husk å:

 • Beskrive hva du klager på
 • Beskrive hvorfor du klager
 • Dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken

Du kan la en annen person representere deg. Hvis dette ikke er en advokat eller advokatfullmektig, må du skrive fullmakt til den som skal representere deg.

Hvis du klager på et av våre vedtak, vurderer vi saken på nytt. Saksbehandlingstiden er for tiden inntil 4 måneder.

Hvis vi opprettholder vedtaket vårt etter å ha vurdert saken på nytt, vil vi sende klagen til behandling hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten eller Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

​Helsefaglig utdanning i utlandet? Tips før du velger studiested

Du kan ikke få forhåndsgodkjent at en utenlandsk helsefaglig utdanning vil føre til autorisasjon i Norge.

Se tips før du velger studium og film om autorisasjon.

Regelverk

I Norge har vi 29 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Man kan ikke bruke en slik yrkestittel uten å ha norsk autorisasjon. De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48.

Alle former for dokumentfalsk, herunder misbruk av yrkestittel, er straffbart og vil bli politianmeldt.

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen?

Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Lisens kan søkes av:

 • Helsepersonell over 80 år. Denne må fornyes årlig.
 • Leger eller farmasøyter som er under utdanning (studentlisens).
 • Leger som er i turnus (turnuslisens). Dersom du ikke har fått tilbud om turnusstilling kan du søke om «annen lisens» i påvente av dette. Søker du om «annen lisens» må det i søknaden presiseres når turnusstart forventes.

Multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning

Norge har inngått to multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Disse er:

 • Nordisk overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper og for veterinærer.
 • Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, direktiv 2005/36/EF for EØS.

Se også: Håndbok over regulerte helsepersonellgrupper i Norden (norden.org)

De mest relevante og sentrale rettskildene for våre avgjørelser

Forvaltningsloven gjelder for vår saksbehandling. Saksbehandlingen følger også offentleglova, personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven og arkivloven.

Sist faglig oppdatert: 18. mars 2019