Finn ditt HPR-nummer / Søk etter helsepersonell i HPR

Forenklet søknadsprosess for deg som er utdannet i Norge
Norske utdanningsinstitusjoner kan registrere studenter/elever direkte via innmeldingslister i Altinn.

Søk om autorisasjon

Alle søknader skal nå sendes elektronisk i Altinn.

Søknadsskjema: Autorisasjon og lisens (altinn.no)

Brukerveiledning Altinn: Søknad om autorisasjon og lisens (PDF)

 • Les Krav til dokumentasjon for raskest mulig søknadsprosess.
 • Har du endret navn siden du utdannet deg, legg ved dokumentasjon på navneendring.
 • Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer bruker alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden.
 • Hvis du ønsker å gi en person fullmakt til å opptre på dine vegne, må du legge ved fullmaktskjema (DOC).
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.
 • Hvis du må sende inn flere vedlegg eller gjøre endringer på søknaden etter at den er sendt inn, må dette sendes til autorisasjon@helsedir.no. Ikke send inn ny søknad på Altinn.

Helsepersonell over 80 år

Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for ett år av gangen. Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Følgende dokumentasjon skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden:

 • Legeattest (DOCX)
 • Attest på aktivitet siste fem år
 • Dokumentasjon på aktivitet fremover

Krav til dokumentasjon - utdanning i Norge, Norden og EU/EØS

Utdanning i Norge

Legeutdanning er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Som ferdigutdannet lege har du mulighet til å spesialisere deg innenfor en eller flere av medisinens fagretninger. 

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 

 • Vitnemål

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.

Utdanning i Norden og EU/EØS

Dersom du har fullført utdanning i et EU/EØS-land, og har diplom i henhold til Yrkeskvalifikasjonsdirektivet har du rett til automatisk godkjenning i Norge.

Denne utdanningen er harmonisert gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge.

 1. Diplom/Vitnemål
 2. Transcript / Diploma Supplement
 3. Ev. arbeidsattest, dokumentasjon på praktisk tjeneste, autorisasjon fra et EU/EØS-land.

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her. 

Utdanning fra land med obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen:      

Har du utdanning fra et av landene under, må du gjennomføre praktisk tjeneste som er nødvendig for å få autorisasjon i utdanningslandet, før du kan søke autorisasjon i Norge. Alternativt kan du frem  til 31. desember 2018 få LIS1-lisens for å gjennomføre praktisk tjeneste (tidligere turnus, nå LIS1) i Norge. Se spesialistutdanning for mer informasjon og for å søke ledige LIS1-stillinger.

 • Danmark
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Portugal
 • Storbritannia
 • Sverige

Medisinutdanning i Polen:

Den norske og den polske helseministeren har undertegnet en felles erklæring om at norske medisin- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge. Endringene trer i kraft umiddelbart, og gjelder også kandidater som allerede er innvilget lisens/turnuslisens. Disse må også fremlegge bekreftelse fra polske helsemyndigheter.

Søkere som har gjennomført medisinutdanning i Polen, har rett til autorisasjon når de – i tillegg til dokumentasjon nevnt over – fremlegger:

 1. Sertifikat utstedt av polske myndigheter, som bekrefter at utdanningen er i samsvar med EU-reglene.
 2. Søknad om bekreftelse sendes til det polske kontoret for lege- og tannlegesaker:
  Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa.
  E-post: sekretariat@hipokrates.org
  (et mindre gebyr for bekreftelsen må påregnes).

  For leger skal det bes om følgende bekreftelse: «Certificate that state that the qualifications confirm successful completion of training in accordance with article 24 of directive 2005/36/EU and is treated by the Member State which issues it in the same way as the qualifications whose titles are listed in Annex V, point 5.1.1».
 3. Søknad sendes på ordinær måte via Altinn og vanlig saksbehandlingstid på 4 mnd. gjelder.
 4. Ved spørsmål om betydning i forhold til spesialisering og allmennlegegodkjenning, må søkere sende spørsmålene på e-post til: autorisasjon@helsedir.no.

Krav til dokumentasjon, språk, kurs og fagprøve – utdanning utenfor EU/EØS

Fra og med 1. januar 2017 stilles det nye krav for å oppnå autorisasjon for søkere med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits. Dersom søknad om autorisasjon er kommet inn og gebyr betalt til Helsedirektoratet senest 31. desember 2016, vil søknaden bli behandlet etter ordningen som var gjeldende på søknadstidspunktet, altså uten krav til nye tilleggskrav. Det vil også være en overgangsordning i 2017, les mer om du omfattes av denne lengre nede på siden.  

Trinn 1: Vurdering av om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller om du er kyndig. 

 • Søkere som har fått sin utdanning vurdert som jevngod eller er vurdert å ha nødvendig kyndighet, vil få en bekreftelse om at de kan gå videre til trinn 2.
 • Språkprøven kan avlegges før man søker om autorisasjon. 

Trinn 2: Du må dokumentere å ha gjennomført tilleggskrav. 

 • Rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått.

Verifisering av diplom og transcript gjennom ECFMG

Den enkelte søker må selv verifisere diplom og transcript gjennom Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) sin Electronic Portfolio of International Credentials – EPIC (ecfmgepic.org) i USA. 

Søknad om autorisasjon behandles først etter at utdanningsdokumentene er verifisert gjennomg EPIC.

Ikrafttredelse og overgangsordning

Søkere som i løpet av 2015 og 2016 har blitt vurdert som jevngod/kyndig
Dersom du kun mangler kurs i nasjonale fag inkludert legemiddelhåndtering for å oppnå autorisasjon, vil du få din nye søknad vurdert uten krav om nye tilleggskrav dersom du gjennomfører kurs og søker på nytt innen 31. desember 2017.

Søkere som fått anbefalt tilleggsutdanning eller veiledet praksis
Dersom du har søkt før 1. januar 2017, og får avslag på din søknad om autorisasjon med anbefalt tilleggsutdanning eller veiledet praksis, vil du få din nye søknad vurdert uten krav om nye tilleggskrav dersom du gjennomfører anbefalt tilleggsutdanning og/eller praksis, og søker på nytt innen 31. desember 2017.

Søker du autorisasjon som sykepleier, farmasøyt, lege eller tannlege må du også dokumentere at du har gjennomført kurs i nasjonale fag inkludert legemiddelhåndtering innen denne fristen.

Trinn 1: Krav til dokumentasjon

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden:

Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge.

 1. Diplom/Vitnemål
 2. Transcript / Diploma Supplement
 3. Ev. autorisasjon fra utdanningslandet og/eller landet du har arbeidet i.
 4. Detaljert arbeidsbekreftelse som viser hvor og med hva du har arbeidet.

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.   

Trinn 2: Tilleggskrav – språk, kurs i nasjonale fag, legemiddelhåndtering og fagprøve

I trinn 2 må du dokumentere å ha gjennomført tilleggskrav. Rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått.

 • Rekkefølge på gjennomføring: Språkkravet må være oppfylt for å kunne få opptak til øvrig(e) tilleggskrav. Det er ikke krav til rekkefølgen de øvrig(e) tilleggskrav gjennomføres i.
 • Frist for gjennomføring: Tilleggskrav må gjennomføres i løpet av en periode på tre år fra det tidspunktet utdanningen blir vurdert som jevngod eller du blir vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har du totalt tre forsøk på å gjennomføre hvert enkelt kurs og eventuelt fagprøve.
 • Kostnader ved gjennomføring av tilleggskrav: Kostnadene skal i hovedsak dekkes av søker. Det vil bli informert om kostnadene på arrangørenes nettsider så snart kostnadene er fastsatt.

SPRÅKKRAV

Du må bestå norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (muntlig og skriftlig), måler språkferdigheter på B2-nivå (karakteren «bestått» tilsvarer B2-nivå). Også norskprøven for voksne innvandrere fra Vox kan måle språkferdigheter på B2-nivå.

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre
 • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole
 • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre

Vi anbefaler at du begynner på norskopplæring før du søker om autorisasjon. For noen kan tre år være kort tid til å lære seg norsk på det nivået som kreves, spesielt for de som ikke har norskkunnskaper på søknadstidspunktet.

KURS I NASJONALE FAG

Du må gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurset gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Helsedirektoratet har inngått avtaler med følgende leverandører av kurs i nasjonale fag:

Kurset vil bli gjennomført vår og høst.

Dersom du har gjennomført og bestått kurs i nasjonale fag tidligere, må du dokumentere dette i autorisasjonssøknaden.

KURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING

Du må gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering. Kurset i legemiddelhåndtering inneholder regelverk om legemidler og rekvireringsrett, legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset vil gjennomføres i sammenheng med kurs i nasjonale fag.

FAGPRØVE

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet. Helsedirektoratet vil gi informasjon om hvordan du kan gjennomføre fagprøven når utdanningen din er vurdert som jevngod eller du er vurdert som kyndig.

Søk om studentlisens

​Oppslag og utskrift av din studentlisens kan enkelt gjøres i Helsepersonellregisteret (HPR). Alle rettigheter som følger av den enkeltes studentlisens er ivaretatt ved oppføringen i HPR.

Saksbehandling av studentlisens skjer fortløpende.

Søknad om studentlisens sendes elektronisk via Altinn. Se «Søk om autorisasjon» øverst på siden for lenke til søknadsskjema, veiledning m.m. I Altinn må du laste opp bekreftelse fra studiestedet som vedleggstype «Vitnemål/diplom».

Studenter som studerer medisin i Norge

Hvis du studerer medisin ved et norsk universitet og har fullført minst 4 ½ års medisinstudier, har gjennomført godkjent obligatorisk undervisning, samt teoretisk og praktisk undervisning i farmakologi og reseptlære, kan du innvilges studentlisens (stud.med).

Denne lisensen er gyldig til studentene er ferdig med det 6-årige profesjonsstudiet i medisin etter normert studietid. Lisensen innvilges på bestemte vilkår.

Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at det ikke skal betales gebyr for studentlisenser. 

Ved forlengelse/fornyelse av studentlisenser (stud.med)

Forlengelse av studentlisens gjøres via Altinn med vedlegg fra fakultetene som viser til ny forventet eksamensdato.

Studenter som studerer medisin utenfor Norge 

Hvis du studerer medisin ved et universitet utenfor Norge og ikke har mer enn ett år igjen av studiet, kan du innvilges studentlisens (stud.med). Søknad om studentlisens sendes via Altinn.

Følgende dokument skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Dokumentet må være skannet fargekopi av originaldokumentet.

 • Bekreftelse fra universitetet på at du har påbegynt 10. semester. Bekreftelsen skal angi datoen for når du forventes å avlegge slutteksamen. Dokumentasjonen på at du har påbegynt 10. semester, må være datert 1. februar eller senere for å få innvilget lisens fra 1. juni samme år.

Informasjon og regelverk vedr. studentlisens

Lisensen er gitt på følgende vilkår:

 1. Legevirksomhet kan bare utføres ved sykehus eller annen helseinstitusjon og/eller som assistent hos praktiserende lege, under faglig veiledning og tilsyn av overordnet lege.
 2. Lisensen gir ikke adgang til å utøve legevirksomhet av selvstendig karakter, være bakvakt eller delta i legevaktordning.
 3. Lisensen gir rett til å forskrive legemidler i gruppe B og C i sammenheng med arbeid som angitt i disse vilkår, på ansvarlig/ overordnet leges eller sykehusets reseptblanketter, underlagt tilsyn og oppfølging, jf. forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, § 2-1 og § 4-1.
 4. Lisensen gir ikke innehaveren rett til å kalle seg lege. Kun stud. med. kan benyttes som tittel.

Bortfall

 1. For medisinske studenter ved norske universitet bortfaller lisensen umiddelbart dersom sensurvedtak i niende semester viser at eksamen ikke er bestått, jf. forskrift av 21. desember 2000 nr. 1379 § 5 tredje ledd.
 2. Lisensen bortfaller dersom lisensinnehaveren helt avbryter det medisinske studium, eller uten å ha fått permisjon fra universitetet ikke følger normal studieprogresjon, jf. forskrift av 21. desember 2000 nr. 1379 § 5 fjerde ledd.

Dersom lisensen bortfaller av ovennevnte grunner, er det en plikt å stanse legevirksomheten og å returnere lisensen til Helsedirektoratet.

Forlengelse/fornyelse av studentlisenser for medisinerstudenter

Medisinerstudenter må selv søke om dette via Altinn. 

Medisinstudenter med studentlisens:

 • Kan ikke sykmelde. Dette står eksplisitt i NAVs veiledning for sykmelding, og dersom en student med studentlisens skriver ut en sykmeldingsattest vil denne ikke bli godtatt av NAV.
 • Kan ikke skrive ut på blåresept. I merknaden til § 8 i forskrift om lisens til helsepersonell fremkommer det at «kun leger med full forskrivningsrett kan forskrive medisiner på blåresept». Studenter med studentlisens har ikke full forskrivningsrett.
 • Kan ikke ordinere A-preparater i avdeling. Medisinstudent med studentlisens kan forskrive legemidler i gruppe B og C, ikke gruppe A. Dette gjelder også selv om det ikke skrives ut resept.

Søk om LIS1-lisens (tidligere turnus)

Leger som ikke har norsk autorisasjon og er utdannet fra land med obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen, må ha LIS1-lisens for å ta praktisk tjeneste (LIS1) i Norge.

Søknad om lisens sendes etter at du har fått LIS1-stilling, og sendes elektronisk via Altinn. Se «Søk om autorisasjon» øverst på siden for lenke til søknadsskjema, veiledning m.m. 

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumentene må være skannet fargekopi av originaldokumentet.

 • Diplom både på originalspråket og oversatt versjon
 • Bekreftelse på LIS1-stilling fra arbeidsgiver 

For informasjon om hvordan du søker om LIS1-stilling, se spesialistutdanning for leger.

Fagområdelisens

Leger utdannet i land utenfor EU/EØS, som ikke har norsk autorisasjon, kan søke om fagområdelisens. Fagområdelisens gis kun i særlige tilfeller til leger som har en spesialitet tilsvarende norsk spesialitet og som i tillegg besitter en kompetanse som det er mangel på. Det oppfordres til at den som ønsker å arbeide som lege i Norge søker om autorisasjon.

Fagområdelisens er begrenset til stilling, arbeidssted og fagområde og gis kun for en begrenset periode. Fagområdelisens uten begrensning i tid, gis ikke.

Forlengelse av fagområdelisens gis i utgangspunktet ikke. Lisensen gir ikke rett til å virke selvstendig som lege eller i kommunal legevakt.

Dersom du etter søknad får innvilget autorisasjon eller lisens, bortfaller din fagområdelisens.

Saksbehandlingstiden vil variere, og i stor grad være avhengig av hvor godt saken er opplyst av søker.

Vilkårene for fagområdelisens:

 • Det må fremlegges kvalifikasjonsdokument som legespesialist fra utdanningslandet
 • Utdanningen som dokumenteres må ligge nær opp til de kravene som gjelder for den samme spesialiteten i Norge. Utdanningen skal vurderes opp mot gjeldende norske krav til spesialiteten, og det er søkeren som må innhente dokumentasjon på innholdet i sin utdanning fra utdanningslandet
 • Det må fremlegges dokumentasjon på yrkeserfaring i spesialiteten fra utdanningslandet og eventuelt fra andre land
 • Det må fremlegges en arbeidskontrakt fra et arbeidssted i offentlig helsetjeneste i Norge, og det skal fremgå fra arbeidsgiveren at legen skal arbeide innenfor et område der det er stor mangel på personell
 • Lisens kan bare gis til leger som anses som skikket ut fra lisens art og omfang

Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema)

Godkjenning av turnus gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema)

Leger som per 1. mars 2017 allerede er ansatt i turnus eller har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, kan frem til 1. mars 2019 gjennomføre turnus og få godkjent turnus i henhold til spesialistgodkjenningsforskriften.

 1. Gjennomført turnusperiode: Skjemaet «Bevitnelse på gjennomført turnustjeneste» (DOC) fylles ut og signeres ved hver fullført turnusperiode.
 2. Fullført turnustjeneste: Registreres ved bruk av «bevitnelsesskjema» i Altinn. I tillegg må du laste opp ett eller flere ferdig signerte bevitnelser (punkt 1) som vedlegg for å dokumentere informasjonen.

Søkere som har turnuslisens søker om godkjenning av turnus og autorisasjon samtidig. Se brukerveiledning for hvordan dette gjøres i Altinn (PDF). 

Søkere som har autorisasjon, søker kun om godkjenning av turnus. Se brukerveiledning for hvordan dette gjøres i Altinn (PDF).

Se «Søk om autorisasjon» øverst på siden for lenke til Altinn m.m.

Gebyr. Saksbehandlingstid. Klage på vedtak

Gebyr

Alle som søker om autorisasjon eller lisens må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Unntaket er student- og turnus/LIS1-lisens. 

Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknad om autorisasjon eller lisens.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er som hovedregel:

 • Søkere med utdanning fra Norge/Norden: Ca. 6 uker
 • Søkere med utdanning fra EU/EØS: 4 måneder
 • Søkere med utdanning utenfor EU/EØS: Ca. 7 måneder

Søknaden regnes som mottatt når gebyr er betalt og søknadsskjema er signert. Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden for eksempel mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon.

Du kan forvente å få et svar innen angitte saksbehandlingstid. Et svar fra Helsedirektoratet kan være et vedtak eller beskjed om at vi trenger mer dokumentasjon eller informasjon.​

Hastebehandling av søknader

Helsedirektoratet får mange henvendelser om hastebehandling av søknader. Dette kan bare innvilges unntaksvis, og er avhengig av at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden.

Klage på vedtak 

Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket fra oss. Du skal ikke betale gebyr for klagesaksbehandling.

Klagen må sendes skriftlig til Helsedirektoratet. Du bør:

 • Beskrive hva du klager på.
 • Beskrive hvorfor du klager.
 • Dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken.

Du har anledning til å la en annen person representere deg i din sak. Dersom dette ikke er en advokat eller advokatfullmektig, må du skrive fullmakt til den som skal representere deg.

Dersom du klager på et av våre vedtak, vurderes saken på nytt. Saksbehandlingstiden er for tiden inntil 4 mnd.

Hvis vi etter ny vurdering opprettholder vårt vedtak, vil vi sende klagen til videre klagesaksbehandling hos rett klageorgan.

Klageorgan vil være Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten eller Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

​Helsefaglig utdanning i utlandet? Tips før du velger studiested

Det er vanskelig å sikre seg på forhånd at en helseutdanning i utlandet fører til autorisasjon i Norge etter endt utdanning. Dette gjelder spesielt for utdanninger som er gjennomført utenfor EU/EØS.

Før du velger studiested i utlandet 

 • Sammenlign rammeplan, fagplan og studieplan for det norske studiet opp mot tilsvarende for ditt studiested, og pass på at den utenlandske utdanningen ikke avviker for mye fra den norske utdanningen. Se Rammeplaner for høyere utdanning (regjeringen.no) 
 • Undersøk om den utenlandske utdanningen har samme akademiske nivå som i Norge, eksempelvis bachelor- eller mastergrad.
 • Undersøk om den utenlandske utdanningen har minst samme lengde som den norske utdanningen.
 • Undersøk at det ikke er et stort innslag av allmennfag, eller fag som ikke er spesielt rettet mot den aktuelle profesjonen.

Norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr tilsvarende utdanning kan hjelpe deg med å vurdere utenlandsk fagplan/studieplan. Vær oppmerksom på at utdanningsinstitusjonene bare kan gi veiledende råd, ikke en forhåndsgodkjenning av studiet.

Helsedirektoratet gir ikke forhåndsgodkjenning

Dersom du skal studere i et land utenfor EU/EØS har du ingen garanti på forhånd for at utdanningen vil gi autorisasjon i Norge etterpå. Helsedirektoratet vurderer innhold, omfang og dybde i det studiet du har gjennomført. Dette vurderes opp mot det som er gjeldende krav til autorisasjon på det tidspunktet du søker om autorisasjon i Norge. 

Det er svært mange universiteter og utdanningsinstitusjoner i verden, og de ulike fagplaner og studieplaner for disse endrer seg stadig. De norske kravene til autorisasjon kan også endre seg i løpet av tiden du studerer. Derfor gjøres en endelig og individuell vurdering av hver søknad når studiet er gjennomført og søknaden mottas hos Helsedirektoratet. 

Det at en bestemt utdanning på et bestemt studiested har ført til autorisasjon i Norge tidligere, er altså ingen garanti for at den vil gjøre det igjen.

Godkjenning fra NOKUT eller lån fra Statens lånekasse er ingen garanti for å få autorisasjon

 • NOKUT gir ingen profesjonsvurdering av utdanningens innhold. Godkjenning fra NOKUT er kun en garanti for at den utenlandske utdanningen er på høgskole eller universitetsnivå.
 • Det er ingen garanti for at du vil få autorisasjon i Norge, selv om du får lån fra Statens lånekasse til å gjennomføre studiet. Autorisasjon gis ut fra en konkret vurdering av din utdanning opp mot den norske utdanningen. 

Det er ikke mulig å ta enkeltfag for å kompensere for mangler i en utenlandsk utdanning

Det finnes per i dag ingen mulighet i Norge til å ta enkeltfag i studiet for å fylle eventuelle mangler i en utenlandsk utdanning. Det betyr at selv om du bare mangler enkelte emner i utdanningen for å få norsk autorisasjon, må du søke opptak til et helt utdanningsløp i Norge for å fylle manglene. Når du har blitt tatt opp kan du søke studiestedet om fritak for deler av studiet.

Sørg for god dokumentasjon

Sørg for god dokumentasjon på alt innholdet i den utenlandske utdanningen underveis i studiene. Dokumentasjonen er viktig når autorisasjonssøknaden skal behandles i Norge etterpå. 

Studier i EU/EØS

Enkelte studier er regulert av EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv som gjør at prosessen frem mot autorisasjon er enkel, lett og rask.

De fem profesjonsstudiene som Yrkeskvalifikasjonsdirektivet omfatter er:

 • Sykepleier
 • Jordmor
 • Provisorfarmasøyt
 • Lege
 • Tannlege

Hvis utdanningen ikke er regulert av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, må du dokumentere utdanningsinnholdet, slik at vi kan vurdere om utdanningen har tilsvarende faglig innhold som den norske.

Regelverk

I Norge har vi 29 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Man kan ikke bruke en slik yrkestittel uten å ha norsk autorisasjon. De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48.

Alle former for dokumentfalsk, herunder misbruk av yrkestittel, er straffbart og vil bli politianmeldt.

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen?

Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Lisens kan søkes av:

 • Helsepersonell over 80 år. Denne må fornyes årlig.
 • Leger eller farmasøyter som er under utdanning (studentlisens).
 • Leger som er i turnus (turnuslisens). Dersom du ikke har fått tilbud om turnusstilling kan du søke om «annen lisens» i påvente av dette. Søker du om «annen lisens» må det i søknaden presiseres når turnusstart forventes.

Multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning

Norge har inngått to multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Disse er:

 • Nordisk overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper og for veterinærer.
 • Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, direktiv 2005/36/EF for EØS.

Se også: Håndbok over regulerte helsepersonellgrupper i Norden (norden.org)

De mest relevante og sentrale rettskildene for våre avgjørelser

Forvaltningsloven gjelder for vår saksbehandling. Saksbehandlingen følger også offentleglova, personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven og arkivloven.

Sist faglig oppdatert: 3. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter