Finn ditt HPR-nummer / Søk etter helsepersonell i HPR

Forenklet søknadsprosess for deg som er utdannet i Norge
Norske utdanningsinstitusjoner kan registrere studenter/elever direkte via innmeldingslister i Altinn.

Søk om autorisasjon

Alle søknader skal nå sendes elektronisk i Altinn.

Søknadsskjema: Autorisasjon og lisens (altinn.no)

Brukerveiledning Altinn: Søknad om autorisasjon og lisens (PDF)

 • Les Krav til dokumentasjon for raskest mulig søknadsprosess.
 • Har du endret navn siden du utdannet deg, legg ved dokumentasjon på navneendring.
 • Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer bruker alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden.
 • Hvis du ønsker å gi en person fullmakt til å opptre på dine vegne, må du legge ved fullmaktskjema (DOC).
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.
 • Hvis du må sende inn flere vedlegg eller gjøre endringer på søknaden etter at den er sendt inn, må dette sendes til autorisasjon@helsedir.no. Ikke send inn ny søknad på Altinn.

Helsepersonell over 80 år

Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for ett år av gangen. Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Følgende dokumentasjon skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden:

 • Legeattest (DOCX)
 • Attest på aktivitet siste fem år
 • Dokumentasjon på aktivitet fremover

Krav til dokumentasjon – utdanning i Norge, Norden og EU/EØS

Utdanning i Norge

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 

 • Vitnemål

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.

Utdanning i Norden

Denne utdanningen er regulert av Nordisk overenskomst.

Har du utdanningen din fra et annet nordisk land og/eller har en autorisasjon fra ett av disse landene, så kan du søke om norsk autorisasjon.

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 

 1. Diplom/vitnemål
 2. Ev. autorisasjon fra utdanningslandet, ev. fra et annet EU/EØS-land.
 3. Ev. arbeidsattest

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.

Utdanning i EU/EØS

Denne utdanningen er harmonisert gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 

 1. Diplom/Vitnemål
 2. Transcript / Diploma Supplement
 3. Autorisasjon fra utdanningslandet, ev. fra et annet EU/EØS-land
 4. Ev. arbeidsattest

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.

Om jordmorutdanningen

Jordmødre er sykepleiere med videreutdanning. Yrket bygger på sykepleierutdanning med toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse. For å søke opptak til jordmordutdanningen kreves bachelor i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minimum 1 års yrkespraksis som sykepleier. I Norge tilbys studiet ved flere høgskoler eller universiteter.

Jordmødre har egen autorisasjon i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Krav til dokumentasjon, språk og kurs – utdanning utenfor EU/EØS

Fra og med 1. januar 2017 stilles det nye krav for å oppnå autorisasjon for søkere med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits. Dersom søknad om autorisasjon er kommet inn og gebyr betalt til Helsedirektoratet senest 31. desember 2016, vil søknaden bli behandlet etter ordningen som var gjeldende på søknadstidspunktet, altså uten krav til nye tilleggskrav. Det vil også være en overgangsordning i 2017, les mer om du omfattes av denne lengre nede på siden.  

Trinn 1: Vurdering av om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller om du er kyndig. 

 • Søkere som har fått sin utdanning vurdert som jevngod eller er vurdert å ha nødvendig kyndighet, vil få en bekreftelse om at de kan gå videre til trinn 2.
 • Språkprøven kan avlegges før man søker om autorisasjon. 

Trinn 2: Du må dokumentere å ha gjennomført tilleggskrav. 

 • Rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått.

Ikrafttredelse og overgangsordning

Trinn 1: Krav til dokumentasjon

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 

 1. Diplom/Vitnemål
 2. Transcript / Diploma Supplement
 3. Detaljert oversikt i form av fagplan fra utdanningen som viser det konkrete faginnholdet (ikke bare fagenes navn) og lengden av utdannelsen. Dette gjelder ikke dersom du allerede har en autorisasjon fra et nordisk land.

  Teoretisk innhold må oppgis i læringsmål for de enkelte fag og omfanget skal oppgis ECTS eller antall timer for hvert fag. Det må også framgå antall praksisperioder/kliniske praksisstudier hvor hver enkelt periodes lengde, målsetting, arena og evalueringsresultater fremgår. Praksis skal oppgis i antall uker/timer eller ECTS innen hvert praksisfelt/avdeling og områder/institusjoner du har erfaring fra under praksisundervisningen må framgå. Fagplanen må være gjeldende for den perioden du har tatt din utdanning ved lærestedet. Fagplanen skal også ha detaljert kontaktinformasjon til lærestedet.
 4. Ev. autorisasjon fra utdanningslandet og/eller landet du har arbeidet i. Er ikke yrket ditt lovregulert i landet du har utdannet det i, eller arbeidet i, ber vi deg om å gjøre oss oppmerksom på det.
 5. Detaljert arbeidsbekreftelse som viser hvor og med hva du har arbeidet.

Krav om tilleggsdokumentasjon for enkelte land:

Personer som har utdannelse fra følgende land må i tillegg be sin utdanningsinstitusjon om å sende diplom og karakterutskrift (transcript) direkte til Helsedirektoratet:

 1. Afghanistan
 2. Den demokratiske republikk Kongo
 3. Irak
 4. Jemen
 5. Liberia
 6. Sierra Leone
 7. Somalia
 8. USA

Dette kan sendes per e-post til autorisasjon@helsedir.no eller per post til: Helsedirektoratet, Divisjon kompetanse og personell, PB 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway.

Det må opplyses om kontaktinformasjon (navn, e-postadresse og telefonnummer) til minst en person ved lærestedet.

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.

Trinn 2: Tilleggskrav – språk og kurs i nasjonale fag

I trinn 2 må du dokumentere å ha gjennomført tilleggskrav. Rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått.

 • Rekkefølge på gjennomføring: Språkkravet må være oppfylt for å kunne få opptak til øvrig(e) tilleggskrav. Det er ikke krav til rekkefølgen de øvrig(e) tilleggskrav gjennomføres i.
 • Frist for gjennomføring: Tilleggskrav må gjennomføres i løpet av en periode på tre år fra det tidspunktet utdanningen blir vurdert som jevngod eller du blir vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har du totalt tre forsøk på å gjennomføre hvert enkelt kurs og eventuelt fagprøve.
 • Kostnader ved gjennomføring av tilleggskrav: Kostnadene skal i hovedsak dekkes av søker. Det vil bli informert om kostnadene på arrangørenes nettsider så snart kostnadene er fastsatt.

SPRÅKKRAV

Du må bestå norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (muntlig og skriftlig), måler språkferdigheter på B2-nivå (karakteren «bestått» tilsvarer B2-nivå). Også norskprøven for voksne innvandrere fra Vox kan måle språkferdigheter på B2-nivå.

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre
 • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole
 • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre

Vi anbefaler at du begynner på norskopplæring før du søker om autorisasjon. For noen kan tre år være kort tid til å lære seg norsk på det nivået som kreves, spesielt for de som ikke har norskkunnskaper på søknadstidspunktet.

KURS I NASJONALE FAG

Du må gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurset gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Helsedirektoratet har inngått avtaler med følgende leverandører av kurs i nasjonale fag:

Kurset vil bli gjennomført vår og høst.

Dersom du har gjennomført og bestått kurs i nasjonale fag tidligere, må du dokumentere dette i autorisasjonssøknaden.

Gebyr. Saksbehandlingstid. Klage på vedtak

Gebyr

Alle som søker om autorisasjon eller lisens må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Unntaket er student- og turnus/LIS1-lisens. 

Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknad om autorisasjon eller lisens.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er som hovedregel:

 • Søkere med utdanning fra Norge/Norden: Ca. 6 uker
 • Søkere med utdanning fra EU/EØS: 4 måneder
 • Søkere med utdanning utenfor EU/EØS: Ca. 7 måneder

Søknaden regnes som mottatt når gebyr er betalt og søknadsskjema er signert. Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden for eksempel mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon.

Du kan forvente å få et svar innen angitte saksbehandlingstid. Et svar fra Helsedirektoratet kan være et vedtak eller beskjed om at vi trenger mer dokumentasjon eller informasjon.​

Hastebehandling av søknader

Helsedirektoratet får mange henvendelser om hastebehandling av søknader. Dette kan bare innvilges unntaksvis, og er avhengig av at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden.

Klage på vedtak 

Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket fra oss. Du skal ikke betale gebyr for klagesaksbehandling.

Klagen må sendes skriftlig til Helsedirektoratet. Du bør:

 • Beskrive hva du klager på.
 • Beskrive hvorfor du klager.
 • Dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken.

Du har anledning til å la en annen person representere deg i din sak. Dersom dette ikke er en advokat eller advokatfullmektig, må du skrive fullmakt til den som skal representere deg.

Dersom du klager på et av våre vedtak, vurderes saken på nytt. Saksbehandlingstiden er for tiden inntil 4 mnd.

Hvis vi etter ny vurdering opprettholder vårt vedtak, vil vi sende klagen til videre klagesaksbehandling hos rett klageorgan.

Klageorgan vil være Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten eller Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

​Helsefaglig utdanning i utlandet? Tips før du velger studiested

Det er vanskelig å sikre seg på forhånd at en helseutdanning i utlandet fører til autorisasjon i Norge etter endt utdanning. Dette gjelder spesielt for utdanninger som er gjennomført utenfor EU/EØS.

Før du velger studiested i utlandet 

 • Sammenlign rammeplan, fagplan og studieplan for det norske studiet opp mot tilsvarende for ditt studiested, og pass på at den utenlandske utdanningen ikke avviker for mye fra den norske utdanningen. Se Rammeplaner for høyere utdanning (regjeringen.no) 
 • Undersøk om den utenlandske utdanningen har samme akademiske nivå som i Norge, eksempelvis bachelor- eller mastergrad.
 • Undersøk om den utenlandske utdanningen har minst samme lengde som den norske utdanningen.
 • Undersøk at det ikke er et stort innslag av allmennfag, eller fag som ikke er spesielt rettet mot den aktuelle profesjonen.

Norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr tilsvarende utdanning kan hjelpe deg med å vurdere utenlandsk fagplan/studieplan. Vær oppmerksom på at utdanningsinstitusjonene bare kan gi veiledende råd, ikke en forhåndsgodkjenning av studiet.

Helsedirektoratet gir ikke forhåndsgodkjenning

Dersom du skal studere i et land utenfor EU/EØS har du ingen garanti på forhånd for at utdanningen vil gi autorisasjon i Norge etterpå. Helsedirektoratet vurderer innhold, omfang og dybde i det studiet du har gjennomført. Dette vurderes opp mot det som er gjeldende krav til autorisasjon på det tidspunktet du søker om autorisasjon i Norge. 

Det er svært mange universiteter og utdanningsinstitusjoner i verden, og de ulike fagplaner og studieplaner for disse endrer seg stadig. De norske kravene til autorisasjon kan også endre seg i løpet av tiden du studerer. Derfor gjøres en endelig og individuell vurdering av hver søknad når studiet er gjennomført og søknaden mottas hos Helsedirektoratet. 

Det at en bestemt utdanning på et bestemt studiested har ført til autorisasjon i Norge tidligere, er altså ingen garanti for at den vil gjøre det igjen.

Godkjenning fra NOKUT eller lån fra Statens lånekasse er ingen garanti for å få autorisasjon

 • NOKUT gir ingen profesjonsvurdering av utdanningens innhold. Godkjenning fra NOKUT er kun en garanti for at den utenlandske utdanningen er på høgskole eller universitetsnivå.
 • Det er ingen garanti for at du vil få autorisasjon i Norge, selv om du får lån fra Statens lånekasse til å gjennomføre studiet. Autorisasjon gis ut fra en konkret vurdering av din utdanning opp mot den norske utdanningen. 

Det er ikke mulig å ta enkeltfag for å kompensere for mangler i en utenlandsk utdanning

Det finnes per i dag ingen mulighet i Norge til å ta enkeltfag i studiet for å fylle eventuelle mangler i en utenlandsk utdanning. Det betyr at selv om du bare mangler enkelte emner i utdanningen for å få norsk autorisasjon, må du søke opptak til et helt utdanningsløp i Norge for å fylle manglene. Når du har blitt tatt opp kan du søke studiestedet om fritak for deler av studiet.

Sørg for god dokumentasjon

Sørg for god dokumentasjon på alt innholdet i den utenlandske utdanningen underveis i studiene. Dokumentasjonen er viktig når autorisasjonssøknaden skal behandles i Norge etterpå. 

Studier i EU/EØS

Enkelte studier er regulert av EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv som gjør at prosessen frem mot autorisasjon er enkel, lett og rask.

De fem profesjonsstudiene som Yrkeskvalifikasjonsdirektivet omfatter er:

 • Sykepleier
 • Jordmor
 • Provisorfarmasøyt
 • Lege
 • Tannlege

Hvis utdanningen ikke er regulert av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, må du dokumentere utdanningsinnholdet, slik at vi kan vurdere om utdanningen har tilsvarende faglig innhold som den norske.

Regelverk

I Norge har vi 29 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Man kan ikke bruke en slik yrkestittel uten å ha norsk autorisasjon. De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48.

Alle former for dokumentfalsk, herunder misbruk av yrkestittel, er straffbart og vil bli politianmeldt.

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen?

Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Lisens kan søkes av:

 • Helsepersonell over 80 år. Denne må fornyes årlig.
 • Leger eller farmasøyter som er under utdanning (studentlisens).
 • Leger som er i turnus (turnuslisens). Dersom du ikke har fått tilbud om turnusstilling kan du søke om «annen lisens» i påvente av dette. Søker du om «annen lisens» må det i søknaden presiseres når turnusstart forventes.

Multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning

Norge har inngått to multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Disse er:

 • Nordisk overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper og for veterinærer.
 • Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, direktiv 2005/36/EF for EØS.

Se også: Håndbok over regulerte helsepersonellgrupper i Norden (norden.org)

De mest relevante og sentrale rettskildene for våre avgjørelser

Forvaltningsloven gjelder for vår saksbehandling. Saksbehandlingen følger også offentleglova, personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven og arkivloven.

Sist faglig oppdatert: 28. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter