Helsepersonellregisteret

Forenklet søknadsprosess for deg som er utdannet i Norge
Undersøk alltid med ditt lærested eller fylkeskommune om de søker om autorisasjon/lisens for deg gjennom innmeldingslisteordningen. Dette er en forenklet søknadsprosess, som gir autorisasjon i løpet av svært kort tid.

Søk om autorisasjon

Er du utdannet i Norge? Undersøk alltid om ditt lærersted eller fylkeskommune søker om autorisasjon/lisens for deg gjennom innmeldingslisteordningen. Dette er en forenklet og raskere søknadsprosess.

Er du utdannet i utlandet eller ved et lærested i Norge som ikke søker for deg? Søknad skal da sendes elektronisk via Altinn: 
Søknadsskjema: Autorisasjon og lisens (altinn.no)

Godkjenning av norsk turnus:

For søkere som har gjennomført turnustjeneste, skal godkjenning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisasjon. Se «Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema». 

Helsepersonell over 80 år

Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for ett år av gangen. Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Følgende dokumentasjon skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden:

 • Legeattest (DOCX)
 • Attest på aktivitet siste fem år
 • Dokumentasjon på aktivitet fremover

Krav til dokumentasjon – utdanning i Norge, Norden og EU/EØS

Utdanning i Norge

Forenklet søknadsprosess: Undersøk alltid om ditt lærested eller fylkeskommune søker om autorisasjon/lisens for deg gjennom innmeldingslisteordningen. Dette er en forenklet søknadsprosess, som gir autorisasjon i løpet av svært kort tid. Gebyr på kr. 1.665 må betales via Altinn så snart du mottar melding om dette. Les mer om forenklet søknadsprosess.

Dersom din skole ikke sender innmeldingsliste må du selv søke om autorisasjon.
Saksbehandlingstiden er da 6 uker. Vitnemål må lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge.

Utdanning i Norden

Denne utdanningen er regulert av Nordisk overenskomst.

Har du utdanningen din fra et annet nordisk land og/eller har en autorisasjon fra ett av disse landene, så kan du søke om norsk autorisasjon.

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 

 1. Diplom/vitnemål
 2. Ev. autorisasjon fra utdanningslandet, ev. fra et annet EU/EØS-land.
 3. Ev. arbeidsattest

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.

Utdanning i EU/EØS

Denne utdanningen er ikke harmonisert gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at du må dokumentere utdanningsinnholdet, slik at vi kan vurdere om utdanningen har tilsvarende faglig innhold som den norske.

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 

 1. Diplom/Vitnemål
 2. Transcript / Diploma Supplement
 3. Detaljert oversikt i form av fagplan fra utdanningen som viser det konkrete faginnholdet (ikke bare fagenes navn) og lengden på utdannelsen.

  Teoretisk innhold må oppgis i læringsmål for de enkelte fag og omfanget skal oppgis ECTS eller antall timer for hvert fag. Det må også framgå antall praksisperioder/kliniske praksisstudier hvor hver enkelt periodes lengde, målsetting, arena og evalueringsresultater fremgår.

  Praksis skal oppgis i antall uker/timer eller ECTS innen hvert praksisfelt/avdeling og områder/institusjoner du har erfaring fra under praksisundervisningen må framgå.

  Fagplanen må være utskrevet av utdanningsstedet i søkerens navn, og gjelde for de årene utdanningen er tatt. Fagplanen skal også ha detaljert kontaktinformasjon til lærestedet.
 4. Autorisasjon fra utdanningslandet, ev. fra et annet EU/EØS-land.
 5. Ev. arbeidsattest

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.

Om fysioterapeututdanningen

Fysioterapi er et treårig bachelorstudium (180 studiepoeng) som tilbys ved OsloMet , Høgskolen i Bergen og NTNU samt Universitetet i Tromsø.

Ved OsloMet er det to sidestilte utdanningsretninger:

 • Fysioterapeututdanningen
 • Mensendieckutdanningen 

Utdanningen legger vekt på læring gjennom erfaring, og vil gi yrkeskunnskap gjennom en kombinasjon av teoretiske studier og praktisk erfaring. 

Krav til dokumentasjon, språk og kurs – utdanning utenfor EU/EØS

Søkere med utdanning utenfor EU/EØS må gjennom et langt og kostbart program for å få autorisasjon:

Trinn 1: Søkere som har fått sin utdanning vurdert som jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller er vurdert som kyndig vil få en bekreftelse om at de kan gå videre til trinn 2.

Trinn 2:
Du må dokumentere å ha gjennomført og bestått tilleggskrav:
• Språkkrav: Skriftlig test kr. 2390. Muntlig test kr. 1030.
• Kurs i nasjonale fag: Kr. 13 100.

Kostnadene skal i hovedsak dekkes av søker.

Trinn 1: Krav til dokumentasjon

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokument. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 

 1. Diplom/Vitnemål
 2. Transcript / Diploma Supplement
 3. Detaljert oversikt i form av fagplan fra utdanningen som viser det konkrete faginnholdet (ikke bare fagenes navn) og lengden av utdannelsen. Dette gjelder ikke dersom du allerede har en autorisasjon fra et nordisk land.

  Teoretisk innhold må oppgis i læringsmål for de enkelte fag og omfanget skal oppgis ECTS eller antall timer for hvert fag. Det må også framgå antall praksisperioder/kliniske praksisstudier hvor hver enkelt periodes lengde, målsetting, arena og evalueringsresultater fremgår. Praksis skal oppgis i antall uker/timer eller ECTS innen hvert praksisfelt/avdeling og områder/institusjoner du har erfaring fra under praksisundervisningen må framgå. Fagplanen må være gjeldende for den perioden du har tatt din utdanning ved lærestedet. Fagplanen skal også ha detaljert kontaktinformasjon til lærestedet.
 4. Ev. autorisasjon fra utdanningslandet og/eller landet du har arbeidet i. Er ikke yrket ditt lovregulert i landet du har utdannet det i, eller arbeidet i, ber vi deg om å gjøre oss oppmerksom på det.
 5. Detaljert arbeidsbekreftelse som viser hvor og med hva du har arbeidet.

   Tilleggskrav om dokumentasjon for enkelte land:

Personer som har utdannelse fra følgende land kan be sin utdanningsinstitusjon om å sende karakterutskrift (transcript) direkte til Helsedirektoratet:

 1. Afghanistan
 2. Den demokratiske republikk Kongo
 3. Eritrea
 4. Etiopia
 5. Filippinene (unntatt sykepleiere/helsefagarbeidere)
 6. Ghana
 7. Hong Kong
 8. Irak
 9. Jemen
 10. Kamerun
 11. Liberia
 12. Nigeria
 13. Sierra Leone
 14. Somalia
 15. Sudan (transcript på engelsk)
 16. USA, kan vedlegge «Generell godkjenning av utenlandsk utdanning» fra NOKUT

Transcript kan sendes per e-post til godkjenning@helsedir.no eller per post til: Helsedirektoratet, Avdeling autorisasjon, PB 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norway.

Det må opplyses om kontaktinformasjon (navn, e-postadresse og telefonnummer) til minst en person ved lærestedet.

Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her.

Pakistan:
Attesterte kopier av både endelige vitnemål (Degree Certificates) og karakterutskrifter (Marks Sheet / Result Card) av Higher Education Commission (HEC). De attesterte dokumentene returnerer HEC til deg og du sender dem videre til Helsedirektoratet. Her finner du informasjon om hvordan du kan få HEC-attestasjon: Higher Education Commission, Pakistan

Russland:
Helsedirektoratet krever at høyere utdanningsdokumenter utstedt etter 2011 skal være apostillisert etter gjeldende regler satt av Rosobrnadzor. Gjennom apostillisering undersøkes dokumentets ekthet. Dette arbeidet utføres av offentlige kontorer som er gitt denne oppgaven i Russland.
Fullstendig oversikt over dokumentasjonskrav til apostillisering, betalingsinformasjon og mer detaljert informasjon om apostillering kan du finne på nettsiden der du skal søke og på Rosobrnadzor sin side:

Ukraina:
Helsedirektoratet krever at høyere utdanningsdokumenter utstedt i Ukraina skal være apostillisert etter gjeldende regler satt av ukrainske Ministry of Education and Science.

Information and Image Center of the Ministry of Education and Science of Ukraine: http://apostille.in.ua/en/

Kina:
China Academic Degree & Graduate Education Information Centre (CDGDC). Verifiseringsrapportene sendes til deg fra CDGDC og du sender dem videre til Helsedirektoratet.

Her finner du informasjon om hvordan du kan få verifisering fra CDGDC:
http://www.cdgdc.edu.cn/cn/

Verifisering fra CHSI

Hvis du ikke har Degree Certificate, må Graduation Certificate verifiseres gjennom China Higher-Education Student Information (CHSI). Karakterutskriftene kan også verifiseres gjennom CHSI. Verifiseringsrapportene sendes til deg fra CHSI, og du sender dem videre til Helsedirektoratet.

Her finner du informasjon om hvordan du kan få verifisering fra CHSI:
http://www.chsi.com.cn/xlrz/index.jsp

Trinn 2: Tilleggskrav – språk, turnus og kurs i nasjonale fag

I trinn 2 må du dokumentere å ha gjennomført tilleggskrav. Rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått.

 • Rekkefølge på gjennomføring: Språkkravet må være oppfylt før du kan starte i turnus eller gjennomføre kurs i nasjonale fag. Kurs i nasjonale fag kan gjennomføres før, underveis i eller etter turnustjenesten.
 • Frist for gjennomføring: Språkkravet og kurs i nasjonale fag må gjennomføres i løpet av en periode på tre år fra det tidspunktet utdanningen blir vurdert som jevngod eller du blir vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har du totalt tre forsøk på å gjennomføre hvert enkelt kurs. 
 • Kostnader ved gjennomføring av tilleggskrav: Kostnadene skal i hovedsak dekkes av søker. Det vil bli informert om kostnadene på arrangørenes nettsider så snart kostnadene er fastsatt. 

SPRÅKKRAV

Du må bestå norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (muntlig og skriftlig), måler språkferdigheter på B2-nivå (karakteren «bestått» tilsvarer B2-nivå). Også norskprøven for voksne innvandrere fra Vox kan måle språkferdigheter på B2-nivå.

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre
 • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole
 • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre

Det stilles krav om dokumentert språkprøve på C1-nivå for å få turnuslisens som fysioterapeut. 

TURNUS 
Du må gjennomføre norsk turnustjeneste. Dette er hjemlet i Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Det kan i særskilte tilfeller vurderes helt eller delvis fritak fra turnustjenesten dersom du kan dokumentere tilsvarende kompetanse. Helsedirektoratet foretar denne vurderingen samtidig med vurdering av søknad om autorisasjon. Les mer om turnustjeneste for fysioterapeuter.

KURS I NASJONALE FAG

Du må gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurset gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Helsedirektoratet har inngått avtaler med følgende leverandører av kurs i nasjonale fag: 

Kurset vil bli gjennomført vår og høst.

Dersom du har gjennomført og bestått kurs i nasjonale fag tidligere, må du dokumentere dette i autorisasjonssøknaden.

Turnuslisens og godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema)

Søk om turnuslisens

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi må gjennomføre ett års praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Søknad om turnuslisens sendes via Altinn. Se «Søk om autorisasjon» øverst på siden for lenke til søknadsskjema, veiledning m.m.

Studenter som studerer fysioterapi i Norge

Hvis du har studert og bestått 3-årig bachelorgrad i fysioterapi ved en norsk høgskole/universitet vil utdanningsinstitusjonen søke om turnuslisens på dine vegne ved hjelp av Innmeldingslister i Altinn.

Turnuslisensen er gyldig fra turnusstart og 2 måneder etter endt turnustjeneste.

Fysioterapeuter med utdanning fra EU/EØS og utenfor EU/EØS

Hvis du studerer fysioterapi i utlandet må du søke om autorisasjon og få utdanningen din vurdert av Helsedirektoratet før du ev. kan søke om turnuslisens i Norge.

Når søknaden har vært til vurdering og Helsedirektoratet har vedtatt at du må ha praksis før du kan få autorisasjon, kan du søke om å ta turnustjeneste eller finne praksisplass selv.

Dersom du velger å melde deg på turnustjeneste for fysioterapeuter i Norge må du sende inn søknad til Helsedirektoratet innen 1. september. Turnusstart er 15. august året etter.

De som søker om å få gjennomføre norsk turnustjeneste og som ikke har norsk utdanning, må i søknaden dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne gjennomføre norsk turnustjeneste.

Språkkravene er som følger:

 • Bestått norskeksamen trinn III ved norsk universitet eller høyskole med karakter B både muntlig og skriftlig

  eller
 • Bestått norsk språktest, høyere nivå (Bergenstesten) med minimum 500 poeng eller sammenlagt bestått både muntlig og skriftlig. 

Søkere som får innvilget søknaden om turnustjeneste, må forplikte seg til å gjennomføre hele turnustjenesten (1 år) som vilkår for godkjenning av turnustjenesten. Bestemmelser som valg og gjennomføring av turnustjenesten er som for turnusfysioterapeuter utdannet i Norge. 

Helsedirektoratet sender en oversikt over søkere som er blitt godkjent for oppmelding til turnustjeneste til Høgskolen i Bergen, Oslo og Akershus, Sør-Trøndelag eller Universitetet i Tromsø. Søker er selv ansvarlig for å kontakte utdanningsinstitusjonen/turnuskomiteen for informasjon om tidspunkt for nummertrekning og valg av turnussteder og for å delta i trekning og valg.

Godkjenning av turnus gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema)

1. Gjennomført turnusperiode: Skjemaet Bevitnelse på gjennomført turnustjeneste for fysioterapeuter (DOC) fylles ut og signeres ved hver fullført turnusperiode.

2. Fullført turnustjeneste: Registreres ved bruk av «bevitnelsesskjema» i Altinn. I tillegg må du laste opp ett eller flere ferdig signerte bevitnelser (punkt 1) som vedlegg for å dokumentere informasjonen.

For søkere som har gjennomført turnustjeneste, skal godkjenning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisasjon. Se brukerveiledning for hvordan dette gjøres i Altinn (PDF).

Tilleggskompetanse

Søk om tilleggskompetanse i manuellterapi (A8) og psykomotorisk fysioterapi (A9)

Sykmelding-, rekvisisjon- og henvisningsrett og rett til å utløse takst for manuellterapi (A8)

Videreutdanning i Norge

For å få registrert tilleggskompetansen sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett i Helsepersonellregisteret (HPR) må du sende inn følgende:

eller

 • Dokumentasjon på retten til å heve takst A8 (midlertidig rett til å heve takst A8 godkjennes ikke)
 • Dokumentasjon på bestått eksamen i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning (tilbys i dag ved UiB)
 • Dokumentasjon på bestått eksamen i differensialdiagnostikk og laboratorieundersøkelser tilsvarende norsk masterutdanning (tilbys ved UiB)
 • Dokumentasjon på gjennomført opplæring i trygdefaglige emner (tilbys ved Universitetet i Oslo)

Send dokumentasjonen på e-post til autorisasjon@helsedir.no. Merk e-posten med «Sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett» i emnefeltet, og opplys om ditt HPR-nummer.

Registrering av tilleggskompetanse blir normalt behandlet innen to uker. Du kan selv søke i Helsepersonellregisteret og ta en utskrift ved behov.

Videreutdanning i utlandet

Fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi fra utlandet må ha godkjenning fra Helsedirektoratet for å få sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett. Det er en forutsetning at den utenlandske utdanningen er på samme nivå, har samme omfang og kan likestilles med en akkreditert norsk mastergrad. Det er et grunnvilkår at du har norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Søknadsskjema for vurdering av utenlandsk utdanning i manuellterapi (DOC)

Søknaden skal sendes på e-post til: autorisasjon@helsedir.no. Merk e-posten med «Sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett» i emnefeltet, og opplys om ditt HPR-nummer.

Ved avslag vil Helsedirektoratet angi hvordan du kan kvalifisere deg, dersom manglene kan rettes. Du må da gjennomføre nødvendige kvalifiseringstiltak i form av kurs, veiledet praksis og/eller praktisk prøve. Hvilke kvalifiseringstiltak som er nødvendige, vil framgå av vedtaket. Når du har gjennomført kvalifiseringstiltak, må ny søknad sendes Helsedirektoratet.

Veiledet praksis og praktisk prøve

Du må selv skaffe deg praksissted og veileder. Universitetet i Bergen (UiB) har oversikt over aktuelle veiledere og praksissteder. UiB skal utstede bekreftelse på midlertidig rett til refusjon i forbindelse med veiledet praksis, følge opp og vurdere kandidatenes logg, gjennomføre praktisk prøve og dokumentere gjennomført praksis og bestått praktisk prøve. Spørsmål om veiledet praksis og praktisk prøve rettes til UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, e-post: studie@igs.uib.no.

Kurs i radiologi, differensialdiagnostikk og trygdefaglige emner

Universitetet i Bergen tilbyr kurs i radiologi og differensialdiagnostikk mens Universitetet i Oslo tilbyr kurs i trygdefaglige emner.

Rett til å utløse takst for psykomotorisk fysioterapi (A9)

Søknader om rett til å utløse takst A9 sendes på e-post til autorisasjon@helsedir.no. Skriv «Takst for psykomotorisk fysioterapi» i emnefeltet og opplys om ditt HPR-nummer.

Dersom vilkårene for å utløse A9 er oppfylt, vil tilleggskompetansen «Rett til å utløse takst for psykomotorisk fysioterapi» bli registrert i Helsepersonellregisteret (HPR).

Klinisk mastergrad i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø

Ved bestått eksamen i klinisk masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø, og gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9, er vilkårene for å utløse takst A9 oppfylt.

Du må legge fram dokumentasjon på:

 • gjennomført og bestått eksamen i klinisk masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
 • gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9

Masterutdanning basert på videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet

Fysioterapeuter som har tatt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (60 studiepoeng) kan oppnå rett til å utløse takst A9 ved å inkludere videreutdanningen i en mastergrad som er relevant for fagfeltet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Gjennomført masterstudium som er relevant for fagfeltet, i tillegg til videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi, kan også godkjennes. For eksempel en helsefaglig master eller tverrfaglig master i psykisk helse (120 studiepoeng). I tillegg må vilkåret om 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9 være oppfylt.

Flere høgskoler/universiteter tilbyr tverrfaglige mastergrader i psykisk helse. Ved enkelte utdanningssteder kan du på individuelt grunnlag søke opptak ved en tverrfaglig mastergrad i psykisk helse og få inkludert videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi (60 studiepoeng) som del av den tverrfaglige mastergraden.

Du må legge fram dokumentasjon på:

 • gjennomført og bestått videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (60 studiepoeng) ved OsloMet
 • gjennomført og bestått eksamen i masterstudium som er relevant for fagfeltet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi (120 studiepoeng), samt detaljert studieplan
 • gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9

Fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra utlandet

Det er en forutsetning at den utenlandske utdanningen er på samme nivå, har samme omfang og kan likestilles med en akkreditert norsk mastergrad. Det er et grunnvilkår at du har norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Helsedirektoratet er ikke kjent med at det i utlandet finnes tilsvarende utdanning som den norske videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi.

Ved videreutdanning fra utlandet må du legge fram:

 • Detaljert studieplan og dokumentasjon for gjennomført utdanning og praksis som i omfang og innhold tilsvarer studieplan og praksis for klinisk masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø
 • Dokumentasjon på gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9

Allerede rett til å utløse takst A9

Har du fått bekreftelse fra Norsk Fysioterapeutforbund på at du har rett til å utløse takst A9 før 31.12.2015, vil dette ikke bli registrert i Helsepersonellregisteret.

Gebyr. Saksbehandlingstid. Klage på vedtak

Gebyr

Alle som søker om autorisasjon eller lisens må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Unntaket er student- og turnus/LIS1-lisens. 

Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknad om autorisasjon eller lisens.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er som hovedregel:

 • Søkere med utdanning fra Norge/Norden: Inntil 6 uker
 • Søkere med utdanning fra EU/EØS: Inntil 3 måneder
 • Søkere med utdanning utenfor EU/EØS: Inntil 7 måneder
 • Søknad om fagområdelisens: Inntil 4 måneder
 • CCPS: Inntil 4 uker
 • Søknad om autorisasjon etter gjennomført kvalifiseringstiltak: Inntil 6 uker

Søknaden regnes som mottatt når gebyr er betalt og søknadsskjema er signert. Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden for eksempel mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon.

Du kan forvente å få et svar innen angitte saksbehandlingstid. Et svar fra Helsedirektoratet kan være et vedtak eller beskjed om at vi trenger mer dokumentasjon eller informasjon.​

Hastebehandling av søknader

Helsedirektoratet får mange henvendelser om hastebehandling av søknader. Dette kan bare innvilges unntaksvis, og er avhengig av at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden.

Klage på vedtak 

Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket fra oss. Du skal ikke betale gebyr for klagesaksbehandling.

Klagen må sendes skriftlig til Helsedirektoratet. Du bør:

 • Beskrive hva du klager på.
 • Beskrive hvorfor du klager.
 • Dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken.

Du har anledning til å la en annen person representere deg i din sak. Dersom dette ikke er en advokat eller advokatfullmektig, må du skrive fullmakt til den som skal representere deg.

Dersom du klager på et av våre vedtak, vurderes saken på nytt. Saksbehandlingstiden er for tiden inntil 4 mnd.

Hvis vi etter ny vurdering opprettholder vårt vedtak, vil vi sende klagen til videre klagesaksbehandling hos rett klageorgan.

Klageorgan vil være Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten eller Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

​Helsefaglig utdanning i utlandet? Tips før du velger studiested

Du kan ikke få forhåndsgodkjent at en utenlandsk helsefaglig utdanning vil føre til autorisasjon i Norge.

Se tips før du velger studium og film om autorisasjon.

Regelverk

I Norge har vi 29 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Man kan ikke bruke en slik yrkestittel uten å ha norsk autorisasjon. De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48.

Alle former for dokumentfalsk, herunder misbruk av yrkestittel, er straffbart og vil bli politianmeldt.

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen?

Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Lisens kan søkes av:

 • Helsepersonell over 80 år. Denne må fornyes årlig.
 • Leger eller farmasøyter som er under utdanning (studentlisens).
 • Leger som er i turnus (turnuslisens). Dersom du ikke har fått tilbud om turnusstilling kan du søke om «annen lisens» i påvente av dette. Søker du om «annen lisens» må det i søknaden presiseres når turnusstart forventes.

Multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning

Norge har inngått to multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Disse er:

 • Nordisk overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper og for veterinærer.
 • Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, direktiv 2005/36/EF for EØS.

Se også: Håndbok over regulerte helsepersonellgrupper i Norden (norden.org)

De mest relevante og sentrale rettskildene for våre avgjørelser

Forvaltningsloven gjelder for vår saksbehandling. Saksbehandlingen følger også offentleglova, personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven og arkivloven.

Sist faglig oppdatert: 31. oktober 2018