Leger som har inngått veilederavtale før 1. mars 2017 kan fullføre veiledet tjeneste og søke om allmennlegegodkjenning. Les mer om krav til spesialisering for leger i kommunene fra 1. mars 2017.

Veiledet tjeneste. Veilederavtale

Veiledet tjeneste er den praktiske tjenesten en lege må ha gjennomført for å få godkjenning som allmennlege.

Krav til veiledet tjeneste

 • Legen må gjennomføre 36 måneder med veiledet tjeneste. Av disse må minst seks måneder gjennomføres i sykehus og minst seks måneder i allmennpraksis.
 • Dersom legen er ansatt i mindre enn 100 % stilling, må veiledningsperioden forlenges tilsvarende.
 • Formel for å regne ut lengde på veiledet tjeneste ved deltidsstilling:
  Veiledningsperiode (antall måneder), delt på 100, ganger stillingsprosent
 • Den veiledede tjenesten må gjennomføres i minst 60 % prosent stilling.  
 • Veiledningsavtalen skal i hovedsak ikke være kortere enn to måneder. Veiledningsperioder på under to måneder vil i utgangspunktet ikke være tellende ved en søknad om godkjenning som allmennlege.
 • Veileder må enten være godkjent allmennlege eller spesialist i allmennmedisin. Kommunen er selv ansvarlig for oppnevnelse av veileder.

NB! Dette er de generelle kravene. Les om leger med utdanning fra ulike land under.

Registering av veilederavtale. Trygderefusjon

Registrering av veilederavtale

Legen under veiledning må:

 • Søke om registrering av veilederavtalen i Altinn: Velg Lege -> Registrering av veilederavtale
 • Fylle ut veilederavtalen i Altinn
 • Skrive ut ferdig utfylt veilederavtale fra Altinn
 • Sørge for at veilederavtalen også signeres av veileder og ansvarlig i kommunen
 • Ferdig signert skjema lastes opp i Altinn
 • Fullfør søknad og send den inn

For ytterligere hjelp, se brukerveiledning for hvordan registrere veilederavtalen i Altinn (PDF)

Registrer veilederavtale i Altinn

Utbetaling av trygderefusjon

I perioden legen er under veiledning, har legen rett til trygderefusjon fra HELFO.

Vi registrerer perioden i Helsepersonellregisteret selv om vi mottar avtalen i ettertid.

Gjennomføring av veiledet tjeneste

Det er et vilkår at den veiledede tjenesten må gjennomføres etter den grunnleggende legeutdanningen. Med grunnleggende legeutdanning menes utdanning og praksis som må være gjennomført for å kunne få autorisasjon i Norge.

Legen kan gjennomføre hele eller deler av veiledet tjeneste på følgende måter:

 • Fullført og godkjent norsk turnustjeneste
 • Fastlegehjemmel med veiledning
 • Kommunal legevakt med veiledning
 • Helseforetak hvor legen er under spesialisering (LIS-lege)
 • Vernepliktig militær lege under veiledning

Attest for gjennomført veiledet tjeneste

  Underskrevet attest for gjennomført og godkjent veiledet tjeneste (DOC) legges ved din søknad om godkjenning i Altinn.

  For de som har hatt andre typer veiledet tjeneste, f.eks. LIS-leger:

  Attest som inneholder følgende:

  • Tjenesteperiode
  • Stillingstittel
  • Stillingsprosent
  • Det må fremkomme i attesten at legen har vært under veiledning
  • Beskrivelse av tjenestens innhold i hovedpunkter
  • Signatur fra overordnet lege og veileder

Leger utdannet i Norge

Dersom legen er utdannet i Norge teller seks måneder fra grunnstudium som veiledet tjeneste. Dette gjelder kun de som søker om registrering av veilederavtale før 1. september 2016.

Turnustjeneste gjennomført i Norge teller som 18 måneder med veiledet tjeneste.

Helsedirektoratet kan maksimalt registrere 18 måneder med veiledet tjeneste.

Leger utdannet i et annet EØS-land

Leger med utdanning fra andre EØS-land og som ikke har gjennomført norsk turnustjeneste må i utgangspunktet ha 36 måneder med veiledet tjeneste i Norge.

Helsedirektoratet kan godkjenne inntil 18 måneder med veiledet tjeneste fra et annet EØS-land, men de siste 18 månedene med veiledet tjeneste må gjennomføres i Norge. Det er kun veiledet tjeneste som er gjennomført etter grunnleggende legeutdanning som er tellende. Praksis integrert i studiet er ikke tellende.

Helsedirektoratet kan som hovedregel kun registrere 30 måneder med veiledet tjeneste i kommunen, ettersom minst seks måneder må gjennomføres i sykehustjenesten. Veiledning i sykehustjenesten blir ikke registrert i Helsepersonellregisteret av Helsedirektoratet.

Har legen gjennomført norsk turnustjeneste etter at norsk autorisasjon er innvilget kan det kun registreres 18 måneder.

Leger utdannet utenfor EØS

Leger med utdanning utenfor EØS-området må gjennomføre norsk turnustjeneste/LIS1 før en veilederavtale kan godkjennes og registreres.

Etter turnustjenesten/LIS1 gjenstår et krav om 18 måneder med veiledet tjeneste.

Leger som har gjennomført turnustjenesten på lisens

Leger som har gjennomført turnustjenesten på lisens før de fikk innvilget autorisasjon kan få 12 måneder fra turnustjenesten tellende som veiledet tjeneste. Dette inkluderer 6 måneder sykehustjeneste og 6 måneder kommunehelsetjeneste. Leger i denne kategorien oppfyller vilkåret for minst 6 måneder i sykehus og minst 6 måneders veiledet tjeneste i kommunen, men må gjennomføre ytterligere 24 måneder med veiledet tjeneste etter autorisasjonsdato.

​Søk om godkjenning

Godkjenning som allmennlege gjelder kun leger som har inngått veilederavtale før 1. mars 2017.

For å få godkjenning som allmennlege med rett til trygderefusjon kreves det at legen har gjennomført 36 måneder med veiledet tjeneste og grunnkurs A og B (EU-kurs 1 og 2).

Grunnkurs A/EU-kurs 1 og B/EU-kurs 2

Grunnkurs A og B må gjennomføres før legen kan søke om godkjenning som allmennlege. Det anbefales at legen gjennomfører kursene så tidlig som mulig. Se Den norske legeforening.

Søk om godkjenning som allmennlege (altinn.no)

Brukerveiledning Altinn: Søknad om autorisasjon og lisens (PDF)

Underskrevet attest for gjennomført og godkjent veiledet tjeneste (DOC) legges ved din søknad om godkjenning i Altinn.

Dersom du må sende inn flere vedlegg eller gjøre endringer på søknaden din etter at den er sendt inn, må dette sendes til godkjenning@helsedir.no Ikke send inn ny søknad på Altinn.

Krav til dokumentasjon

 • Grunnkurs A/EU-kurs 1
 • Grunnkurs B/EU-kurs 2
 • Attest for gjennomført veiledet tjeneste (se «Veiledet tjeneste» øverst på siden)

Allmennlegebevis fra annet EØS-land
Leger med allmennlegebevis fra annet EU/EØS-land skal nå søke om spesialistgodkjenning i allmennmedisin

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er ca. seks uker. 
Vi anbefaler at alle sender inn søknader om veiledet tjeneste i god tid.

Dette gjelder:

 • Godkjenning som allmennlege
 • Registrering av veiledet tjeneste

Klage på vedtak

Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket fra oss. Du skal ikke betale gebyr for klagesaksbehandling.

Klagen må sendes skriftlig til Helsedirektoratet. Du bør:

 • Beskrive hva du klager på.
 • Beskrive hvorfor du klager.
 • Dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken.

Du har anledning til å la en annen person representere deg i din sak. Dersom dette ikke er en advokat eller advokatfullmektig, må du skrive fullmakt til den som skal representere deg.

Dersom du klager på et av våre vedtak, vurderes saken på nytt. Saksbehandlingstiden er for tiden inntil 4 mnd.

Hvis vi etter ny vurdering opprettholder vårt vedtak, vil vi sende klagen til videre klagesaksbehandling hos rett klageorgan.

Klageorgan vil være Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten eller Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Tilskudd for veiledning

Kommunene kan søke om tilskudd for utgifter til veiledning av leger i veiledet tjeneste

Regelverk

Godkjenning som allmennlege er ikke en spesialistgodkjenning i allmennmedisin.

Se Rundskriv om veiledet tjeneste for allmennleger (regjeringen.no) og forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon for regelverk og annen generell informasjon

 

Sist faglig oppdatert: 17. oktober 2017