For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Styrke skolehelsetjenesten i den videregående skolen.

Målgruppe

Elever og ansatte ved den videregående skole.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

For presisering av tildelingskriterier, last ned regelverket i fulltekst (PDF).

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak, herunder:
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknaden skal i tillegg:

 • dokumentere antall stillinger i skolehelsetjenesten per søknadsdato sammenlignet med anbefalt normering
   • oppsummere kort kommunens levekårsutfordringer (for eksempel hentet fra FHIs folkehelseprofil for kommunen under temaene levekår, skole og levevaner).  

Informasjon til hjelp ved utfylling av søknad:

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Brev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknadene forventes ferdig behandlet innen ca. 15. mai 2017.

skriv ut del på facebook del på twitter