For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

 • Stimulere til gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester og utvikle et best mulig kunnskapsgrunnlag for utvikling av feltet.
 • Styrke brukernes muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne.

Målgruppe

Målgruppen er barn, unge og voksne med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse med behov for et målrettet, koordinert og tverrfaglig tilbud innen habilitering/rehabilitering.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

I søknadsbehandlingen vil blant annet følgende forhold bli vurdert:

 • hvordan det er sannsynliggjort at tiltaket/modellen kan bidra til måloppnåelse
 • ha et særlig fokus på sentrale og faglige utfordringer på feltet
 • plan for hvordan tiltak implementeres i ordinær drift, herunder hvordan det er sikret både administrativ og faglig forankring
 • hvordan tjenestene bidrar til at brukere med behov for habilitering og rehabilitering får et forsvarlig tilbud i samsvar med lov og forskrift
 • at kunnskap og erfaringer fra prosjektet har overføringsverdi til andre
 • hvordan brukermedvirkning er planlagt organisert og gjennomført
 • for 2016 vil prosjekter som kan bidra til utvikling av tilbudet til barn og unge, samt prosjekter som bidrar til å styrke og utvikle voksenhabiliteringstjenestene bli prioritert

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Spesifikke krav:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I tilskuddsbrev
 • Søknad forventet ferdigbehandlet:  1. mai
Fant du det du lette etter?​