Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner som kan følge opp egen systemleverandør for utvikling av ny funksjonalitet i den elektroniske pasientjournalen og koordinere arbeidet mellom kommuner som er involvert i ordningen.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

 1. Det skal sikres likhet mellom kommuner og riktig behovsdekning av omsorgstjenester i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene ved at kommunene kan:

  a. hente ut grunnlagsdata  fra omsorgssystemene for finansiering av tjenestene.

  b. sende all nødvendig medisinsk informasjon om pasienter elektronisk til/fra samarbeidsparter etter gjeldende sikkhetskrav i sektoren.
 2. Kommunenes omsorgssystem er tilrettelagt med funksjonalitet for å kreve egenandeler fra pasienter som mottar fysioterapi, samt rapportere til og kreve refusjon for egenandeler fra Helfo, ved bruk av behandlerkravmelding (BKM).

Målgruppe

Kommuner.

Når det gjelder tilskudd til utvikling av særskilt rapport fra omsorgssystemene oppfordres kommuner i forsøket til å søke.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig. Vurderingen tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Det gis tilskudd til

 • utvikling av funksjonalitet i omsorgssystemene
 • merarbeid i forhold til bestilling og oppfølging av egen leverandør og
 • koordinering mellom parter

Minimum 3 kommuner som dekker hver sin systemleverandør gis tilskudd. Oppdraget kan fordeles på flere kommuner.

Arbeidet med rapport for finansiering av omsorgstjenesten skal ha høyest prioritet og utvikles først.

Det må dokumenteres at kommunen har bestillerkompetanse ovenfor systemleverandør, f.eks. beskrive tidligere relevante prosjekt.

Kommuner som søker om tilskudd for å ivareta oppgaven med vedlegg til meldinger og behandlerkravmelding må dokumentere at de har kjennskap til meldingsutveksling på nasjonalt nivå og har deltatt i nasjonale fora i regi av Norsk Helsenett.

Se regelverket (PDF) for mer detaljert beskrivelse av tildelingskriteriene.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå som med regnskap dersom regnskap kreves)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader er 22. november 2016.

Fant du det du lette etter?​