Søke eller rapportere på tilskudd

NB! Tilskuddsordningen er under avvikling. Tiltak som fikk tilskudd i 2016 prioriteres i fordelingen av disponible midler på 1,2 mill. kroner.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Hovedmål:

 • Styrke oppfølgingen av og tjenestetilbudet til personer som er i tiltak innen fengsel og prostitusjon, herunder ofre/mulige ofre for menneskehandel.

Delmål:

 • Mer helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • Mer tilgjengelige og brukernære tjenester
 • Økt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling
 • Økt kompetanse i tjenestene
 • Økt mestring og bedret livssituasjon for den enkelte

Det ytes i hovedsak midler til å øke kapasiteten i tilbudet.

Målgruppe

 • Personer med prostitusjonserfaring eller ofre/antatte ofre for menneskehandel
 • Personer som er i tiltak innen fengsel og som har rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer samt andre tilleggsproblemer

Kriterier for måloppnåelse

Tilskuddsmottakers vurdering av hvordan tilbudet har bidratt til måloppnåelse:

 • Tilbudets faglige grunnlag og hvordan det har bidratt til måloppnåelse.
 • Tilbudets bredde og innhold i tjenestetilbudet.
 • Grad av relevant kompetanse i tilbudet.
 • Antall brukere som har benyttet tilbudet, herunder anslag over hvor mange i målgruppen som er nådd/har benyttet tilbudet.
 • Grad av brukernes tilfredshet og erfaring med tjenestetilbudet i henhold til målsettingene for tilbudet.
 • Grad av samarbeid og samhandling oppnådd med andre tjenester og aktører.

Tildelingskriterier

Budsjettrammen er på 5,4 mill. kroner. Av disse er 4,2 mill. kr er øremerket PRO Sentret.

Tilskuddsordningen er under avvikling. Tiltak som fikk tilskudd i 2016 vil derfor bli prioritert i fordelingen av disponible midler på 1,2 mill. kroner i 2017.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Skriftlig gjennom tilskuddsbrev eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​