Søke eller rapportere på tilskudd

Kunngjøringen skjer med forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Hovedmål:

 • Styrke oppfølgingen av og tjenestetilbudet til personer som er i tiltak innen fengsel og prostitusjon, herunder ofre/mulige ofre for menneskehandel.

Delmål:

 • Mer helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • Mer tilgjengelige og brukernære tjenester
 • Økt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling
 • Økt kompetanse i tjenestene
 • Økt mestring og bedret livssituasjon for den enkelte

Det ytes i hovedsak midler til å øke kapasiteten i tilbudet.

Målgruppe

 • Personer med prostitusjonserfaring eller ofre/antatte ofre for menneskehandel
 • Personer som er i tiltak innen fengsel og som har rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer samt andre tilleggsproblemer

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

For organisasjoner og stiftelser som søker skal det framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Kriterier for måloppnåelse

 • Tilskuddsmottakers vurdering av hvordan tilbudet har bidratt til måloppnåelse.
 • Tilbudets faglige grunnlag og hvordan det har bidratt til måloppnåelse.
 • Tilbudets bredde og innhold i tjenestetilbudet.
 • Grad av relevant kompetanse i tilbudet.
 • Antall brukere som har benyttet tilbudet, herunder anslag over hvor mange i målgruppen som er nådd/har benyttet tilbudet.
 • Grad av brukernes tilfredshet og erfaring med tjenestetilbudet i henhold til målsettingene for tilbudet.
 • Grad av samarbeid og samhandling oppnådd med andre tjenester og aktører.

Presisering av tildelingskriteriene

Helsedirektoratet prioriterer på grunnlag av en faglig vurdering av opplysninger gitt i søknad. Helsedirektoratet vil legge vekt på om eventuelle tidligere tilskudd til samme formål har gitt de ønskede resultater.

Tiltak som allerede er inne i ordningen og søkere som kan vise til en langsiktig og solid forankret plan for arbeidet vil bli prioritert.

Det er behov for å styrke samhandling på tvers av tjenester og sektorer for å øke kvaliteten på tjenestene som tilbys og få et mer koordinert og helhetlig tilbud i det lokale oppfølgingsarbeidet. Det vil derfor bli lagt vekt på at søker kan dokumentere et forpliktende samarbeid med relevante tjenester og aktører.

Søkers tydeliggjøring av hvordan reell brukermedvirkning skal ivaretas i tilbudet vil også bli lagt stor vekt på.​

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal innholde:

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Skriftlig gjennom tilskuddsbrev eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan avvises.

skriv ut del på facebook del på twitter