For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Fremme kvaliteten i tannhelsetjenesten og bidra til at tjenesten etablerer systemer for faglig utviklingsarbeid og kunnskapsbasert praksis.

Målgruppe

Befolkningen.

Kriterier for måloppnåelse

Tilskuddsmottaker skal rapportere på et eller flere av følgende:

 • Om det er etablert systemer for kvalitetsforbedringstiltak i tannhelsetjenesten, inkludert samhandling med øvrig helsetjeneste og andre eksterne samarbeidspartnere, og/eller hvor langt en er kommet i en slik prosess.
 • Om det er etablert systemer for implementering av forskningsbasert kunnskap og/eller hvor langt en er kommet i prosessen med etablering av slike systemer.
 • Om det er utført andre tiltak som fremmer kvaliteten i tannhelsetjenesten og om erfaringer og kunnskap fra tiltakene er tatt i bruk.

Tiltakene som er utført beskrives kort.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Skjønnsmessig vurdering

Presisering av tildelingskriteriene

I søknadsbehandlingen vurderer vi bl.a. hvordan tiltaket bidrar til:

 • Kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten, inkludert samhandling mellom tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste for å etablere helhetlige pasientforløp.
 • Samarbeid med eksterne aktører og virksomheter i tjeneste- og kunnskapsutvikling.
 • Økt kunnskap om tannhelsen i den voksne befolkningen.
 • Etablering og gjennomføring av etter- og videreutdanning for tannpleiere, herunder odontologiske disipliner og et tverrfaglig mastergradsløp i helsefremmende arbeid.
 • Lederutvikling i systematisk kvalitetsforbedring i tannhelsetjenesten i tråd med Kvalitetsavtalen med KS.

Prosjekter som samarbeider på tvers av fylkeskommuner vil bli prioritert.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Kompensasjon av lønn for ansatte i offentlig sektor som deltar i prosjekt/tiltak som det offentlige har et ansvar for.
 • Rene forskningsprosjekter.
 • Mindre prosjekter som har en kostnad under 100 000 kroner.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal blant annet inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere.

Følgende skal oppgis i søknaden:

 • Søknaden skal inneholde en plan for overføringsverdi og publisering av resultater. Med publisering menes nødvendigvis ikke publisering i fagtidsskrift, men også rapporter og annen skriftlig informasjon som gjøres offentlig kjent.
 • Har virksomheten mottatt annen offentlig støtte de tre siste årene? Er det søkt om annen offentlige støtte som dere venter på svar om innvilgelse?

Regelverk: Systematisk kvalitetsarbeid i tannhelsetjenesten (PDF)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.
Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 20. mars 2017

Fant du det du lette etter?​