​OBS: Helsedirektoratet har også lyst ut midler knyttet til «studenter og rus» gjennom tilskuddsordningen Frivillig rusmiddelforebyggende innsats. Hvis man ønsker å søke midler på de to ordningene som et felles prosjekt vil det være mulig å sende inn en felles søknad. Dette må oppgis i søknaden.

Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke studenters psykiske helse, enten gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak eller gjennom utvikling av tjenestetilbud. Tiltak som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel kan også støttes.

Målgruppe

Målgruppe for tilskuddet er studenter.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Kriterier for måloppnåelse fra tilskuddsmottaker:
  • Antall studenter som har vært inkludert i helsefremmende eller forebyggende tiltak.
  • Antall studenter som har mottatt tilbud knyttet opp mot psykisk helse.
  • Utvikling av ny kunnskap om studenters psykiske helse.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Søknaden skal inneholde:

  • søkerens formål med tilskuddet
  • prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
  • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
  • egenfinansiering
  • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
  • redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Brev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.Fant du det du lette etter?​