Om regelverket og søknaden

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig å kjenne regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) for å lese om mål og målgrupper, tildelingskriterier og søknadsbehandling. 

Rapportere på tilskuddet

Ordningen er en refusjonsordning og det kreves derfor ikke rapportering. 

Mål for ordningen 

Målet for ordningen er å delvis kompensere for kommunenes utgifter i forbindelse med innføring av forskrift om kompetansekrav til leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Målgruppe

Primærmålgruppen er landets kommuner. Sekundærmålgruppen er kommunalt ansatte leger i spesialisering, ansatt i stillinger som sykehjemsleger, skoleleger, helsestasjonsleger, KAD, kommunal helsetjeneste for asylsøkere og fengselsleger. 

Tillegg og presiseringer

Tilskuddsordningen gjelder ikke for fastleger eller legevaktsleger og ikke for leger i veiledet tjeneste for allmennleger (jf. Rundskriv I-3/2016).

Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen, jf. Prop. 129 S (2016-2017).

Hva det gis tilskudd til

Tilskuddsordningen er en refusjonsordning. Kostnader til kurs, reiser og opphold etter påløpte utgifter. Ordningen dekker kun utgifter som ikke blir refundert av andre instanser. Innvilget beløp kan variere ut i fra antall søknader og tilskuddsordningens budsjettramme.
Kommunen kan kun søke om midler til leger som tiltrer etter 1.mars 2017.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde: 

  • Søkerens formål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse
  • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
  • Egenfinanisering
  • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse 

Helsedirektoratet stiller ikke eksplisitt krav til delfinansiering eller egenfinansiering, men dersom noen søkere har dette, skal det opplyses om størrelse på dette i søknaden. 

Søknaden undertegnes av rådmannen/administrasjonssjefen eller den vedkommende har delegert myndighet til.

Tillegg og presiseringer til søknadens form og innhold: 

  • Søknad sendes i Altinn på eget søknadsskjema

  • Det må opplyses om navn på lege og HPR-nummer. 

  • Det skal legges ved utskrift fra regnskapssystemet som viser utgiftene kommunen har hatt.

  • Det skal opplyses om antall måneder legen har vært under spesialisering, hvilke kurs det gjelder og dato for gjennomføring av kurs.

Fant du det du lette etter?​