For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

En styrking av allmennlegetjenesten i kommunene er viktig for en vellykket samhandlingsreform. Det er i dag store forskjeller mellom rammebetingelsene for spesialisering i spesialist- og i kommunehelsetjenesten. Den viktigste barrieren for spesialisering i allmennmedisin antas å være knyttet til fravær fra praksis for å kunne følge kurs og gjennomføre obligatorisk tjeneste i sykehusstilling. En viktig forutsetning for nyrekruttering og spesialisering er å redusere barrierene for at leger velger å spesialisere seg i allmennmedisinen.

Mål for ordningen

Mål for ordningen er å innhente erfaringer om hva som bidrar til å motivere og stimulere kommunene, og øker kommunenes evne til å legge til rette for et fullstendig utdanningsløp for leger som ønsker å bli spesialister i allmennmedisin.

Overordnet formål er at erfaringene fra tilskuddsordningen vil bidra til å rekruttere og stabilisere allmennlegetjenesten gjennom å stimulere til spesialisering blant leger som ønsker å arbeide i kommunen.

Målgruppe

Primærmålgruppen er landets kommuner, som kan søke tilskuddsmidler for å legge til rette for helhetlige utdanningsløp i allmennmedisin for allmennleger i kommunen.

Sekundærmålgruppen er allmennlegene, som gjennom kommunenes tilskuddsmidler skal motiveres til å påbegynne og fullføre spesialistutdanningen i allmennmedisin. I siste instans er målgruppen hele befolkningen, da det forventes at det er de som vil oppleve nytte av å ha tilgang til flere spesialister i allmennmedisin.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Alle kommuner anses som aktuelle mottakere av tilskudd ved mottatt søknad. Det er et krav at kommunene deltar i den eksterne evalueringen av tilskuddsordningen.

Fortrinn gis til søkere som oppfyller en eller flere av følgende kriterier:

 • Viser til en plan for hvordan legen/e som er under spesialistutdanning skal sikres ett års institusjonshelsetjeneste
 • Ønsker å bruke ordningen til å fylle ledige fastlegehjemler
 • Vil sikre at spesialistutdanningen gis til leger i flerlegepraksis
 • Legger til rette for at legen under spesialisering får individuell veiledning i hele eller deler av utdanningen
 • Ønsker å tilby spesialistutdanning i allmennmedisin som et middel for nyrekruttering av leger til kommunen
 • Ønsker å bruke ordningen som ett av flere tiltak for å oppnå Samhandlingsreformens intensjoner
 • Vil benytte seg av tilskuddsordningen i en samarbeidsmodell med andre kommuner (klusterorganisering)

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom
  regnskap kreves)
 • Delfinansiering / tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søker skal:

 • presentere en plan for hele spesialistløpet for den enkelte lege, med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende spesialistreglene for allmennmedisin
 • beskrive hvordan tilskuddsmidlene skal brukes for å nå målet for
  ordningen
 • opplyse om hvor mange leger de ønsker å bruke tilskuddsmidlene på, samt om disse er fastlønnsleger eller avtaleleger
 • beskrive hvordan tilstrekkelig veiledning/supervisjon av legen skal
  ivaretas
 • Forventes å redegjøre for hvordan pasienter på listen skal ivaretas når
  ansvarlig lege har fravær fra praksisen i utdanningsøyemed. Det åpnes ikke for at tilskuddsordningen kan brukes til kompensasjon til kandidaten for fravær fra praksis, men tilskuddet kan brukes til å dekke utgifter til vikar.
 • beskrive hvordan legenes evalueringer av ordningen skal innhentes
 • redegjøre for hvor langt legen har kommet i spesialiseringsløpet, dersom søker ønsker å bruke tilskuddsmidlene på en lege som allerede har
  påbegynt sin spesialisering i allmennmedisin

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​