​Deltakelse i arbeidslivet er en viktig faktor for helse, og forebyggende innsats kan være med på å hindre at rusmiddelproblemer fører til utstøting fra arbeidslivet. Arbeidsplassen er også en arena der en på et tidlig tidspunkt kan identifisere problematisk rusmiddelbruk, og det er derfor behov for å styrke arbeidsgivers kunnskap om og ansvar for rusmiddeforebyggende innsats.

Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Tilskuddsordningen har som målsetting å bidra til å redusere omfang og problematisk bruk av rusmidler i tilknytning til arbeidslivet.

Et viktig virkemiddel er å sikre en bevisst og generell rusmiddelpolitikk som favner hele arbeidslivet, og som styrker forpliktelsen til å jobbe rusmiddelforebyggende hos partene i arbeidslivet.

Målgruppe

 • Målgruppe for ordningen: Befolkningen.
 • Målgruppe for tilskudd: Nasjonale kompetansesentra, partene i arbeidslivet, organisasjoner og stiftelser.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som vsier moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskuddsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet 15. juni 2015.

Fant du det du lette etter?​