Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Å bedre rekrutteringen av fastleger i kommuner med rekrutteringsproblemer:

 • Å redusere antallet ubesatte fastlegehjemler/-stillinger i kommuner med rekrutteringsutfordringer
 • Økt kvalitet og kapasitet i legevakttjenesten i kommuner med rekrutteringsutfordringer

Målgruppe

Kommuner.

Tildelingskriterier

Kvantifiserbare tildelingskriterier. Kommuner som prioriteres:

 • Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i fastlege- og legevakttjenesten.
 • Kommuner med rekrutteringsutfordringer mv.,jf. punkt over, med behov for kompetansehevende tiltak og/eller medisinsk-teknisk utstyr for å sikre nødvendig kvalitet i legevakttjenesten.
 • Kommunen må i sin søknad redegjøre for utfordringer relatert til allmennlegetjenesten og konkretisere hva slags tiltak det søkes midler til.

Tilskuddsramme: 500 000 kroner per kommune.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknadene er forventet ferdigbehandlet 1. november 2015.

Fant du det du lette etter?​