For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Tilskuddet vil, som det framgår i tilskuddsregelverket punkt 6, primært bli gitt til én søker, sekundært til flere.

Tilskuddsmottakere

Søkere må 

 • være organisert slik at de har forankring og nettverk i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.
 • ha relevant og oppdatert kompetanse om helse- og omsorgstjenestene og om rekrutteringsutfordringer.
 • ha erfaring med å gjennomføre tiltak med mål om styrket rekruttering til disse tjenestene.
 • kunne dokumentere at det er inngått hensiktsmessige avtaler om samarbeid mellom nøkkelaktører (f eks arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kommuner).

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tilskuddet er et tiltak under Kompetanseløft 2020. Med forbehold om fortsatte bevilgninger over statsbudsjettet i planperioden (ut 2020) legges det til grunn at det kan søkes om årlig tilskudd i hele planperioden.

Målgruppe

 • Virksomhetene i kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Sykepleiere og helsefagarbeidere.
 • I siste instans pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene ved at god bemanning og fagutvikling kommer brukere og pasienter til gode.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Se regelverket for presisering av tildelingskriterier (PDF)

Presisering av tildelingskriteriene:
Ved behandling av søknadene vil følgende bli tillagt vekt:

 • Tiltakets egnethet for å bidra til økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere.
 • Virkemidler som er valgt for å synliggjøre tjenestene i tråd med signaler fra relevante stortingsmeldinger.
 • I hvilken grad og på hvilken måte det legges opp til å nyttiggjøre seg av erfaringer med andre rekrutteringstiltak.
 • Plan for samarbeid med relevante aktører.
 • Forslag til et eventuelt opplegg for ekstern evaluering av satsningen innenfor tilskuddets rammer (tilskuddsmottaker sørger i så fall for avtale med evaluator).

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tillegg og presiseringer:

Søknaden må i tillegg beskrive hvilke andre aktører det er relevant å samarbeide med om prosjektet og hvordan samarbeid med disse skal gjennomføres.  

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:      
  Tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​