Søke eller rapportere på tilskudd

Tilskuddet utlyses med forbehold om Helse- og omsorgsdepartementets godkjenning av regelverket.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Hvem kan søke

Ordningen gjelder den kommunene med 5 eller flere registrerte overdosedødsfall blant sine innbyggere pr. år i 2011, i henhold til statistikk fra Dødsårsaksregisteret/Statens institutt for rusmiddelforskning.

Dette gjelder følgende kommuner: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Asker, Porsgrunn, Arendal og Fredrikstad.

For andre kommuner med tilsvarende overdoseproblematikk, som ikke faller inn under denne ordningen, gjøres det oppmerksom på at det er mulig å søke tilskudd over ordningen tilskudd til kommunalt rusarbeid til overdoseforebyggende tiltak.

De vil også kunne få anledning til å delta i læringsnettverket i regi av Kompetansesenter rus Øst.

Bakgrunn

Norge har et høyt antall registrerte narkotikadødsfall sammenliknet med mange europeiske land. Stortinget vedtok i mars 2013 en fireårig strategi for å få ned antall overdosedødsfall i Norge. Strategien ble lansert i 2014. 

Helsedirektoratet har som et av tiltakene, opprettet en tilskuddsordning som skal følge overdosestrategien fra 2014 - 2017.

Mål for ordningen

Redusere antall overdoser og overdosedødsfall i kommunen.

Målgruppe

Rusmiddelavhengige

Kriterier for måloppnåelse

Antall kommuner som har utarbeidet lokal handlingsplan for overdose og overdosedødsfall og forankret den i kommunen.

Antall overdosedødsfall per år i deltakerkommunenene (Statistikk fra SIRUS, Brukerplan og IS-8)

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av kvantifiserbare tildelingskriterier.

Tilskudd kan tildeles kommuner med 5 eller flere registrerte overdosedødsfall blant sine innbyggere pr år i 2011, i henhold til statistikk fra Dødsårsaksregisteret/Statens institutt for rusmiddelforskning. Dette gjelder følgende kommuner: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Asker, Porsgrunn, Arendal og Fredrikstad.

Presisering av tildelingskriteriene

A) Det gis tilskudd til:
Det gis tilskudd til en stilling i kommunen som skal sørge for at kommunen gjennomfører følgende:

 1. Kartlegge omstendighetene som førte fram til overdose eller overdosedødsfall i kommunen for å klargjøre om det var noe helsetjenesten eller andre tjenester kunne gjort for å forebygge hendelsen. Formålet med kartleggingen er kvalitetsforbedringsarbeid i kommunen.

 2. Utarbeide lokale handlingsplaner mot overdose i kommunen, herunder tiltak og rutiner/prosedyrer for oppfølging etter overdose og overdosedødsfall. Planen skal utarbeides i samarbeid med sentrale og berørte parter i den enkelte kommune som:
  - bruker- og pårørendeorganisasjoner
  - aktuelle kommunale etater
  - aktuelle spesialisthelsetjenester som ambulansetjenesten, akutt-
  tjenesten og legevakt
  - frivillige organisasjoner
  - politiet
  - kriminalomsorgen
  - øvrige aktuelle samarbeidspartnere
 3. Gjennomføring av markering av 31. august, den internasjonale overdosedagen.

B) Tilskuddsutmåling:

 • Oslo og Bergen kan søkes om inntil kr 760 000 pr år.
 • De øvrige kommunene kan søke om inntil kr 385 000 pr år.
 • Inntil kr 10 000 av søknadssummen kan benyttes til planlegging, utstyr og materiell i forbindelse med markering av 31. august, den internasjonale overdosedagen.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • redegjøre om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Skriftlig

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​