​Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets tilslutning til forslag om formålsendring på posten i revidert nasjonalbudsjett.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Tilskuddsmottakere

Det er kommuner og andre skoleeiere av offentlige godkjente grunnskoler som kan søke tilskudd. Det forutsettes at søknaden omfatter et samarbeid med lokale aktører.

Kommunen/skoleeier søker på vegne av fellesskapet ved samarbeid. Det er søker som står økonomisk og administrativt ansvarlig overfor Helsedirektoratet.

For stiftelser, private bedrifter og organisasjoner skal det fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten er offentlig godkjent som skole.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er:

 • at kommuner/skoleeiere kan prøve ut ulike måter å organisere matordninger i skolen på gjennom lokalt samarbeid
 • å stimulere til sunne og trivelige måltider i skole/skolefritidsordningen (SFO) med særlig vekt på frukt og grønnsaker

Målgruppe

Målgruppen er skoleelever i grunnskole og SFO.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Se regelverket for presisering av tildelingskriterier (PDF)

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Se regelverket for tillegg og presiseringer (PDF)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:      
  Tilskudds- eller avslagsbrev

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 1. september 2016. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​