Regelverket for tilskuddsordningen 

Bakgrunn 

Opplæringspakken innen lindrende behandling og omsorg er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Elverum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Opplæringspakken har vært pilotert i kommuner i Hedmark og Buskerud og ønskes spredd gjennom utviklingssentrene i fem nye fylker. Utviklingssentrene (USHT) har vært med i utviklingen av opplæringspakken. Opplæringspakken har vært pilotert av USHT i Hedmark og Buskerud i 2016/17.
Opplæringspakken består av et digitalt opplæringsprogram med opplegg for gruppesamlinger på arbeidsplassen med gruppeleder fra kommunen.>/>

Mål for ordningen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Formålet med tilskuddet er kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg i kommunen gjennom spredning av en ny opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell.

Samfunnsoppdraget til USHT setter rammen for bruken av tilskuddet.

Målgruppe

Målgruppene til det enkelte utviklingssenter er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i eget fylke, først og fremst i sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
Den primære målgruppen for opplæringspakken er helsefagarbeidere som arbeider med personer med behov for lindrende omsorg og behandling.

Tildelingskriterier

Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv som eksempelvis inkluderer somatikk, psykisk helse, rus, tjenester til personer med utviklingshemming og tjenester til personer med demens, forebygging og rehabilitering samt omsorg ved livet slutt. 

Tilskuddsmidlene tildeles til:

A) Erfaringsdeling og kunnskapsspredning fra pilotering av opplæringspakken. To vertskommuner for USHT som har deltatt i pilot kan søke inntil kr 120 000.

B) Aktiviteter for å gjøre opplæringspakken kjent og tatt i bruk i kommunene i fylket. Alle vertskommuner for USHT kan søke inntil kr 50000. Fem USHT vil bli tildelt tilskudd.

Søknadens form og innhold

En enkel søknad skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

  • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
  • Søkerens formål med tilskuddet
  • Foreløpig plan for arbeidet og fremdriftsplan. Endelig plan lages i dialog med Helsedirektoratet
  • Søknadsbeløp
  • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
  • Søknadsbehandling
  • Søknaden skal behandles av: Helsedirektoratet
  • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet
  • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev
  • Prosess for søknadsbehandling utover dette: Tilskuddet gis som rundsumtilskudd.
Søknader som kommer inn etter fristen, 1. oktober 2017 kan avvises.
Fant du det du lette etter?​