Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for å forebygge og behandle underernæring fra 2009 har tydeliggjort kravet om at alle som møter helse- og omsorgstjenesten skal få en ernæringskartlegging og individuelt tilpassede tilbud ut i fra behov.

Statens helsetilsyn har hatt en fireårig satsing (2009–2012) på tilsyn med tjenester til eldre. Tilsynet viste at to av tre sykehjem hadde avvik på ernæringsområdet.

Det er også gjort landsomfattende kartlegginger av mat og ernæringsrutiner blant ledere og helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester, som viser at det er potensiale for forbedringer. Fire av fem helsepersonell mener at de trenger mer kunnskap på dette området.

Mål for ordningen

Målet for ordningen er å styrke ernæringskompetansen i pleie- og omsorgstjenesten, som kan bidra til en bedre ivaretakelse av brukerenes ernæringssituasjon.

Det skal utvikles og implementeres kompetansetiltak som i neste ledd skal kunne distribueres eller nyttiggjøres av hele sektoren.

Målgruppe

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten med behov for kompetanseheving innenfor ernæring.

Satsingen inngår i Kompetanseløftet 2015, som har som hovedmål å bidra til å sikre de kommunale omsorgstjenestene tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig. I søknadsbehandlingen vil blant annet følgende forhold bli vurdert:

 • systematisk kvalitetsutvikling av god ernæringspraksis i pleie- og omsorgstjenesten
 • beskrivelse av tiltaket, herunder målgruppe/r, samarbeid og samarbeidspartnere og organisering
 • hvordan det er sannsynliggjort at tiltaket kan bidra til måloppnåelse
 • at tiltaket er kunnskapsbasert og har en god metodebeskrivelse
 • plan for hvordan tiltaket implementeres i ordinær drift, herunder hvordan det er sikret både administrativ og faglig forankring
 • prosjektets overføringsverdi til andre kommuner eller nasjonalt
 • hvilken nytteverdi kompetansetiltaket har for brukerne
 • geografisk fordeling

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Brev per post eller mail

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​