​Ved samarbeidsprosjekter må én part søke på vegne av partnerskapet. Denne parten vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet overfor Helsedirektoratet i hele prosjektperioden. En forpliktende samarbeidsavtale må legges ved søknaden.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor. Les også avsnittet om organisering, som ikke står omtalt i regelverket.

Mål for ordningen

InnoMed er et nasjonalt program og kompetansenettverk for behovsdrevet
innovasjon i helse- og omsorgsfeltet.

Den overordnede målsettingen er å skape nye løsninger i møte med framtidas behov og utfordringer. Formålet er å øke kvaliteten og finne løsninger med økonomisk og demografisk bærekraft, og bidra til nyskaping som også kan ha et internasjonalt perspektiv og markedsmuligheter. Løsningene kan utvikles både i et samarbeid med helse- og omsorgstjenesten, pasient og bruker, pårørende, sivilsamfunn og med anerkjente fagmiljø, virkemiddelapparatet, næringslivet og internasjonale partnere.

Målet med behovsdrevet forprosjektutvikling er at det skal danne grunnlag for iverksetting av hovedprosjekter, fortrinnsvis offentlige utviklingskontrakter (OFU) innenfor satsingsområdene:

 • Økt kvalitet og pasientsikkerhet
 • Økt egenmestring ( "empowering the patient") og egenoppfølging, effektiv og god samhandling mellom pasient og tjenestene
 • Helhetlige, effektive og gode pasientforløp
 • Samhandling mellom offentlige helse- og omsorgstjenester og pårørende, frivillig sektor og sivilsamfunn

Eller et annet stort behovsområde.

Organisering

Prosjektene gjennomføres gjerne lokalt, men organiseres slik at man sikrer et nasjonalt perspektiv på det som skal utvikles. For kommersielle løsninger er det som regel nødvendig også å ha et internasjonalt perspektiv. Forprosjektene gjennomføres ved bruk av metodikk for behovsdrevet innovasjon som kjennetegnes ved grundig behovskartlegging, bred brukerinvolvering og solid ledelsesforankring.

Prosjekter som tildeles midler vil få tilknyttet en innovasjonsrådgiver. Innovasjonsrådgiverne skal:

 • Bidra til at forprosjektet blir gjennomført med erfaring fra, og metodikk for behovsdrevet innovasjon slik at det legges et godt grunnlag for utvikling av nye løsninger.
 • Bidra til at forprosjektet vil føre til søknad om hovedprosjekt. Innovasjon Norge ønsker svært gjerne OFU (offentlig forsknings- og utviklingskontrakt) i regi av Innovasjon Norge, men er tydelig på at for å få til et godt hovedprosjekt benytter man de virkemidler som er hensikts-messige. 
 • Bidra til å finne bedrifter slik at det kan gjennomføres utvelgelse av bedrift gjennom en «minikonkurranse» for videreføring av forprosjekt til hovedprosjekt, dette som grunnlag for anskaffelse/utvikling av kommersielle løsninger.

Ytterligere informasjon om InnoMed-forprosjekt og innovasjonsrådivernes rolle og kompetanse (innomed.no).

Målgruppe

Befolkningen som benytter seg av tilbudet, samt ansatte innenfor forprosjektområdene.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

NB! Se regelverket (PDF) for presisering av tildelingskriteriene. 

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet og Innovasjon Norge
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet og Innovasjon Norge
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet og Innovasjon Norge
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:
  Brev fra Helsedirektoratet

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 1. juli 2016. 

skriv ut del på facebook del på twitter