Med tjenesteinnovasjon mener vi nye løsninger hvor kjente tjenester, prosesser og produkter kombineres eller lages på nye måter for å skape opplevd verdi. 

Ved samarbeidsprosjekter må én part søke på vegne av partnerskapet. Denne parten vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet overfor Helsedirektoratet i hele prosjektperioden. En forpliktende samarbeidsavtale må legges ved søknaden.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor. Les også avsnittet om organisering, som ikke står omtalt i regelverket. 

Nytt av året:

 • Det blir en samlet utlysning for både 2017 og 2018 med søknadsfrist 8. september 2017. Helsedirektoratet foretar en skjønnsmessig vurdering av hvilke prosjekter som prioriteres i 2017 og hvilke kvalifiserte søknader som må avvente tildeling til 2018.
 • Tilskuddene tildeles kun til tjenesteinnovasjonsprosjekter
 • Private bedrifter kan ikke stå som søkere.
 • Helsedirektoratet oppfordrer søker til å ta kontakt med InnoMeds innovasjonsrådgivere i tilhørende helseregion for kvalitetssikring av søknad i forkant av innsendelse. Oversikt over innovasjonsrådgiverne (innomed.no).

Mål for ordningen

InnoMed er et nasjonalt program og kompetansenettverk for behovsdrevet
innovasjon i helse- og omsorgsfeltet. 

Den overordnede målsettingen er å skape nye løsninger i møte med framtidas behov og utfordringer. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til tjenesteinnovasjon, i form av nye løsninger hvor kjente tjenester, prosesser og produkter kombineres eller lages på nye måter for å skape opplev verdi.

Løsningene kan utvikles i et samarbeid med helse- og omsorgstjenesten, pasient og bruker, pårørende, sivilsamfunn og anerkjente fagmiljø, virkemiddelapparatet, næringslivet og internasjonale partnere og kan ha et internasjoalt perspektiv og markedsmuligheter.

Målet med behovsdrevet tjenesteinnovasjon er at det skal implementeres i drift eller danne grunnlag for iverksetting av hovedprosjekter, eventuelt andre former for videreføring (kommersialisering) innenfor blant annet satsingsområdene:

 • økt kvalitet og pasientsikkerhet
 • økt egenmestring ( "empowering the patient") og egenoppfølging, effektiv og god samhandling mellom pasient og tjenestene
 • helhetlige, effektive og gode pasientforløp
 • samhandling mellom offentlige helse- og omsorgstjenester og pårørende, frivillig sektor og sivilsamfunn

Eller forprosjekter innenfor andre områder som søker sannsynliggjør har stort behov for tjenesteinnovasjon.

Organisering

Prosjektene gjennomføres gjerne lokalt, men organiseres slik at man sikrer et nasjonalt perspektiv på det som skal utvikles. I hvilken grad søker legger opp til å samarbeide med andre må fremgå av en samarbeidsavtale som vedlegges søknad.

Forprosjektene gjennomføres ved bruk av metodikk for behovsdrevet innovasjon som kjennetegnes ved grundig behovskartlegging, bred brukerinvolvering og solid ledelsesforankring.

Innovasjonsrådgivernes rolle i prosjektene

Innovasjonsrådgiver i søkers helseregion kan bidra til:

 • kvalitetssikring av søknad i forkant av innsendelse
 • å finne bedrifter 

Ved innvilgelse av tilskudd til forprosjektsøknad vil søker, avhengig av fagområde, få tilknyttet en innovasjonsrådgiver. 

Innovasjonsrådgiverne skal bidra til at forprosjektet blir gjennomført med erfaring fra, og med metodikk for, behovsdrevet innovasjon slik at det legges et godt grunnlag for utvikling av nye løsninger for tjenesteinnovasjon. 

Ytterligere oversikt og informasjon om innovasjonsrådgivernes rolle (innomed.no).

Målgruppe

Befolkningen som benytter seg av tilbudet, samt ansatte innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

NB! Se regelverket (PDF) for presisering av tildelingskriteriene. 

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen). 

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:
  Brev fra Helsedirektoratet via altinn.no

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 10. november 2017. 

Fant du det du lette etter?​