Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet for tilskuddet er å øke kunnskap og bevissthet blant beslutningstakere, omsorgstjenestens ytere, brukere og pårørende om nevrologiske skader og sykdommer. Med nevrologisk skader og sykdommer menes skader og sykdommer i det sentrale nervesystemet, som eksempel personer med multippel sklerose, cerebral parese, parkinsons sykdom, hjerneslag, epilepsi og hjerneskader etter ulykker, kreft mv.

Tilskuddet skal benyttes til å styrke informasjons- og veiledningsarbeid i regi av aktuelle brukerorganisasjoner for å gi brukere, pårørende og tjenesteytere i kommunen mer kunnskap om nevrologiske skader og sykdommer; spesielt hvordan det er å leve med nevrologiske tilstander.

Styrking av bruker- og pårørendeorganisasjonenes informasjons- og veiledningsarbeid fremmer også brukermedvirkning gjennom økt bevissthet om hvordan brukergruppen selv definerer hva som er viktigst å formidle. Det kan igjen påvirke utforming av tilbud og tjenester til målgruppen.

Brukermedvirkning på individ- og systemnivå er en sentral målsetning innen Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten.

Målgruppe

Tilskuddet retter seg mot bruker- og pårørendeorganisasjoner som må være:

 • av eller for personer som primært har en nevrologisk skade eller sykdom
 • representativ for den gruppen den organiserer
 • åpen for medlemmer fra hele landet

Alle kriteriene må være oppfylt.

Målgruppen for formålet med bevilgningen er brukere og pårørende.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd gjøres etter en skjønnsmessig vurdering.

Helsedirektoratet vil ved fordelingen av tillskuddet legge vekt på at tillskuddet ytes til organisasasjoner som søker om å gjøre tiltak innen informasjons- og veiledningsarbeid som vi er kjent med som mangelfullt.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Forventet tidspunkt for ferdigbehandling av søknader er 15. mai 2017.

Fant du det du lette etter?​