Det er godt dokumentert at ny kunnskap ofte ikke når ut i praksis og at utarbeidelse av retningslinjer og veiledere ikke er tilstrekkelig. Tilskuddsordningen skal stimulere til lokale implementeringstiltak som bedrer kvaliteten i tilbudet til pasienter/brukere med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer og deres nærmeste. Tilskuddet går til implementering av konkrete anbefalinger slik at ny kunnskap gjøres kjent og tas i bruk i tjenestene. 

Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Tilskuddordningen skal stimulere til å redusere uønskede forskjeller i utredning og behandling, og bedre kvaliteten ved implementering av kunnskapsbasert praksis. Kjennetegn ved god kvalitet er at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. Dette er definert i kvalitetsstrategien; «Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring ...Og bedre skal det bli». Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet: God kvalitet – trygge tjenester (Meld. St. 10 (2012-2013)) legger også til grunn at det er behov for økt oppmerksomhet på innhold og kvalitet, og at en tjeneste av god kvalitet fokserer brukerorienterte helse- og omsorgstilbud.

Mål for ordningen

Implementere nasjonale retningslinjer og veiledere, som et ledd i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015), IS- 1162 .

Delmål:

 • styrke brukeren ved hjelp av kunnskapsbasert praksis
 • øke kompetansen til tjenesteutøverne
 • bedre tilrettelegging for utøvelse av god praksis 

Målgruppe

Personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser.    

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder- søster- og datterorganisasjoner)  

Tillegg og presiseringer:

 • Det må presiseres hvilke nasjonale faglige anbefalinger i retningslinjen/veilederen søknaden gjelder for.
 • Søkeren må levere plan for hvordan tiltakets resultater skal vurderes med tanke på endret praksis.
 • Søknaden må beskrive hvordan brukerkompetanse inkludereres i tiltaket. 

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet innen 1. september 2015.

Fant du det du lette etter?​