​Søke eller rapportere på tilskudd

 • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.
 • Søknadene forventes å være ferdig behandlet i midten av april 2017.
 • Rapportering for tilskudd 2016 må være mottatt og godkjent før søknaden kan ferdigbehandles.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt.

Last ned regelverket for ordningen (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Regjeringen har lagt fram en opptrappingsplan for rusfeltet som skal bidra til å sikre kvalitet og tilgjengelighet i de kommunale tjenestene. Hovedinnsatsen i planen er rettet mot kommunene, og utvikling av frivillighetsfeltet bør sees i denne sammenheng.

En sentral målsetting for opptrappingsplanen er å gi brukerne bedre tjenester lokalt, med en stabil bosituasjon og gode oppfølgings- og rehabiliteringstjenester.

Kommunal forankring er sentralt for helhetlige og koordinerte tjenester for brukere. Et tett og forpliktende samarbeid mellom frivillighetsfeltet og offentlige tjenester er en forutsetning for utvikling av feltet i tråd med opptrappingsplanen og fører til god ressursutnyttelse. Tiltak innen frivillighetsfeltet bør ta utgangspunkt i samarbeid med kommunene og baseres på en omforent vurdering av behovet for det aktuelle tiltaket.

I 2016 har det vært en juridisk gjennomgang av ordningen knyttet til usikkerhet mht. reglene om statsstøtte og anskaffelsesreglene. Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil sammen innlede en dialog med ESA for å få vurdert om dagens ordning er forenelig med reglene for statsstøtte.

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å støtte opp om frivillige eller ideelle organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntiltak med oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

Tiltakene det gis tilskudd til skal være et supplement til det offentlige tiltaksapparatet, og bidra til styrking og samordning av samfunnets samlede innsats overfor målgruppene. Det blir lagt vekt på at virksomhetene kan dokumentere et samarbeid med kommunen, som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusproblemer, og at det er etablert et system for brukermedvirkning.

Målgruppe

Målgruppen er personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Kriterier for måloppnåelse

Tilskuddsmottakers beskrivelse av:

 • dekningsgrad/belegg på institusjonen, herunder andel plasser med kommunal dekningsgaranti og andel plasser uten kommunal dekningsgaranti.
 • tilskuddsmottakers undersøkelser og vurdering av brukertilfredshet
 • aktivitetens/tiltakets innhold og den frivillige innsatsen
 • aktivitetens/tiltakets omfang, herunder et anslag over hvor mange i målgruppen som er nådd/har deltatt
 • samarbeid med andre frivillige organisasjoner, og mellom frivillige organisasjoner, offentlig sektor og ulike fagmiljøer
 • tiltakets faglige grunnlag
 • hvordan tiltaket har bidratt til måloppnåelse

Tildelingskriterier

Helsedirektoratet prioriterer på grunnlag av en faglig vurdering av opplysninger gitt i søknad og beskrivelsen av tiltaket.

Det vil bli lagt vekt på at virksomheten kan dokumentere et samarbeid med kommunen som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusmiddelproblemer, og at det er etablert et system for brukermedvirkning.

Videre vil det lagt vekt på at virksomheten bidrar til helhetlige og sammenhengende tjenester i det lokale oppfølgingsarbeidet. Samarbeidet skal tilfredsstille brukerens behov for forutsigbarhet og kontinuitet i omsorgs- og rehabiliteringstilbudet, og bygge opp under brukerens rettsikkerhet.

Støtte gis for ett år. Tiltak/aktiviteter som strekker seg over flere år vil bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på om eventuelle tidligere tilskudd til samme formål har gitt ønskede resultater.

Tillegg og presiseringer

Uavhengig av organisasjonsform skal det framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål. Det stilles krav om at søker er registrert i Frivillighetsregisteret (på søkertidspunktet).

Unntak: Midler som er øremerket navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet kan gis andre mottakergrupper.

Virksomhetene som mottar tilskudd må kunne oppstille separate regnskaper som i statsstøtterettslig forstand er henholdsvis økonomisk aktivitet og ikke økonomisk aktivitet. Det må derfor føres to regnskap for å dokumentere at offentlig tilskudd ikke er benyttet til å subsidiere økonomisk aktivitet.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Søknaden skal inneholde:

Søknaden skal være kortfattet og all relevant dokumentasjon som underbygger søknaden skal vedlegges. Søknaden må inneholde opplysninger som gjør det mulig å vurdere søknaden i forhold til tilskuddsmottakergruppe og tildelingskriterier (regelverkets punkt 3 og 6).

Søker skal gi opplysninger om søkerorganisasjonen, tiltak/aktivitet, søknadssum, finansieringsplan, underskrift fra valgt leder og generalsekretær samt referansenummer/saksnummer fra eventuelle tidligere søknader. For prosjekter skal prosjektplan for hele prosjektperioden vedlegges.

Av søknaden skal innholdet i tiltaket fremgå, samt hvilken målgruppe og hvor mange som er mottakere av tilbudet (kapasitet).

Det skal også opplyses om:

 • Formål og måsettinger
 • Ideologi/verdigrunnlag/virksomhetsidè
 • Bemanning og ansattes kompetanse

Vi ber videre om at det redegjøres for hvilket lovgrunnlag som regulerer plass ved tiltaket. Eventuelle regler for opphold ved tiltaket (husordensregler) bed vedlegges søknaden.

Spesifisert budsjett med inntekt og utgiftsdel skal vedlegges.

 • For tiltak/aktiviteter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner, skal det i søknaden framkomme de samlede kostnadene ved tiltaket/prosjektet, og søkers andel inn i prosjektet.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​