Ved samarbeid er det kun én part som kan søke på vegne av et samarbeidsfellesskap. Denne står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Styrke kunnskap om fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk sykdom.

Målgruppe

Personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk sykdom i behandling og rehabilitering.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

I søknadsbehandlingen vil blant annet følgende forhold bli vurdert: 

 • beskrivelse av prosjektet, herunder mål, målgruppe(r), metoder, verktøy og bruker- /målgruppeinvolvering og tidsplan
 • metode og plan for kunnskapsinnhenting, herunder bruk av brukerundersøkelse(r)
 • hvordan kunnskapen fra prosjektet er forventet å ha overføringsverdi til andre som tilbyr behandling og rehabilitering til målgruppen, inkludert hvordan kunnskapen er tenkt overført og til hvem
 • beskrivelse av kompetanse i egen organisasjon, samarbeidspartnere og organisering. Ved samarbeid må det legges ved en samarbeidsavtale.
 • beskrivelse av hvordan prosjektet kan bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen (jf. punkt 1) og prosjektets relevans for målgruppen (jf. punkt 2).

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.   

Spesifikke krav:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  Søknadsbeløp
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:
  Per brev.

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 1. juni 2017.

Fant du det du lette etter?​