Det er ikke bevilget penger for 2017.

 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Styrke utvikling og formidling av kunnskap om nasjonale folkehelsetiltak for å bedre folkehelsen.

Målgruppe

Befolkningen i Norge, eller grupper av befolkningen.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd gjøres etter en skjønnsmessig vurdering.

Det gis tilskudd til:

Å utvikling løsninger, metoder og verktøy som har nasjonal betydning eller er egnet til å overføres til arbeid i kommuner og andre aktører.

Det vil som hovedregel kreves at tiltakene delfinansieres med andre midler.

Tildelingskriterier:

Søknadene blir vurdert ut fra blant annet:

 • Beskrivelse av tiltaket, herunder mål, målgruppe og i hvilken grad tiltaket er kunnskapsbasert
 • Utbredelse: Tiltaket har nasjonalt nedslagsfelt eller plan for hvordan tiltaket kan overføres til andre aktører
 • Forankring
 • Framdriftsplan
 • Om søker mottar tilskudd over andre relevante tilskuddsordninger i Helsedirektoratet

Prioriteringer:

 • Kunnskapsgenererende tiltak med overføringsverdi
 • Tiltak som understøtter systematisk lokalt folkehelsearbeid i henhold til   Folkehelseloven, med mål og plan om overføring
 • Landsomfattende undersøkelser
 • Konferanser og seminarer på nasjonalt nivå

Tilskuddsutmåling:

Ut fra en helhetsvurdering vil direktoratet fastsette størrelse på tilskudd.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Tiltak av lokal karakter uten mål og plan om overføring
 • Tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål (kommersiell)
 • Tiltak av sekundær- og tertiærforebyggende karakter
 • Behandling, rehabilitering eller ettervern av tidligere rusmiddelmisbrukere

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Svar kan forventes innen 10. juni.

Fant du det du lette etter?​