Søke eller rapportere på tilskudd

Fylkeskommunen forvalter tilskudd på vegne av Helsedirektoratet. Kontakt fylkeskommunen lokalt for å søke. 

Fylkeskommunene skal rapportere til Helsedirektoratet etter kravene i tilskuddsregelverkets del 1, men rapporteringsfristen forskyves med en måned og settes til 01.03.2018.

Bakgrunn

En ordning for tilskudd til dekning av driftsutgifter for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag ble innført fra 01.07.2009. Forvaltningen av tilskuddet overfor helsefagskolene ble i tråd med Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) overført til fylkeskommunene fra 2010. Tilskuddet skal øremerkes i en avgrenset periode, og Helsedirektoratet har fått i oppgave å ivareta den statlige oppfølgingen av tilskuddet. Oppgaven innebærer å foreta fylkesvis fordeling av samlet bevilgning.

Tilskuddsregelverkets del 1 regulerer Helsedirektoratets tilskuddsforvaltning overfor fylkeskommunen, mens del 2 gir føringer for fylkeskommunens tilskuddsforvaltning overfor utdanningstilbyderne.

Mål for ordningen

  • Heve kompetansen på sentrale fagområder i den kommunale omsorgssektoren.
  • Tilby personell en karrierevei.
  • Realisere nasjonale måltall for utdanningsaktiviteten.
  • Sikre utdanningstilbud over hele landet gjennom å ivareta både regionale, interregionale og nasjonale fagskoletilbud.

Målgruppe

Helse- og sosialpersonell med utdanning på videregående skoles nivå.

Tilskuddsordningen bidrar til å nå målsettingene i Meld. St. 26 (2014–2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet», Omsorg 2020 og Prop. 1 S (2015–2016) «Opptrappingsplanen for rusfeltet».

Kriterier for måloppnåelse

  • Antall registrerte studenter
  • Antall fullførte kandidater
  • Fordeling av studenter etter fagområde og type tilbud

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

  • Kvantifiserbare tildelingskriterier

Presisering av tildelingskriteriene

Det gis tilskudd til utdanningstilbydere etter enhetlige satser per student som multipliseres med antall registrerte studenter på telletidspunktene 1. mars og 1. oktober. Det innebærer halvårlig tildeling av tilskudd fra fylkeskommunen til tilbyder. Følgende kategorier og satser per heltidsekvivalent student gjelder for budsjettåret 2017:

TilbudSats
​Nettbasert*
​55 500 kr
​Stedsbasert80 200 kr


* For enkelte tilbydere av nettbasert undervisning med lave samlede studenttall er satsen for stedbaserte tilbud anvendt. Satsene videreføres for disse tilbyderne. 

Satsene gjelder tilskudd per år per heltidsekvivalent student. Tilskuddet tilpasses faktisk lengde på utdanningen. Dersom en ettårig stedbasert utdanning tilbys på deltid over to år, tildeles for hvert semester/halvår en fjerdedel av beløpet på 80 200 kr. 

I disponeringen av tilskuddsmidler må fylkeskommunen påse at alle påbegynte studieløp med statsstøtte kan videreføres innenfor fylkets ramme.

 

Fant du det du lette etter?​